Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

faculty of oriental studies english version

   

*układ chronologiczy (decyduje data deadline)

logo wydział orientalistyczny

wydział orientalistyczny
MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPW

 AKTUALIZACJĘ SERWISU
W TEJ WERSJI
ZAKOŃCZONO 1 LISTOPADA 2016


szkoła języków wschodnich
Nasze języki: arabski, aramejski, azerski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki,
czeczeński, czeski, grecki, gruziński, hebrajski, hindi, indonezyjski, jidysz, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, macedoński, mongolski, ormiański, perski, rosyjski, rumuński, tamilski, turecki, serbski, słowacki, suahili, ukraiński, urdu, wietnamski
Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!
Szkoła Języków Wschodnich, ul. Oboźna 7 lok. 7, 00-332 Warszawa
TEL.: 22 55 20 937, FAX: 22 55 20 916, e-mail: lektoraty.sjw@uw.edu.pl


BHP dla studentów

Uprzejmie informuję, ze szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę W Uczelni w roku akademickim 2016/2017 będzie przeprowadzone systemem internetowym. Osoby odpowiedzialne za tworzenie grup W systemie winny podać pełna nazwę Wydziału przy numerze grupy.

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie 02 listopada 2016 r. do 10 lutego 2017 r. Termin poprawkowy od 03 marca 2017 do 09 marca 2017 r. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.

 


Stypendium rektora dla najlepszych studentów

W roku akademickim 2016/2017 15 października wypada w sobotę, zatem termin ulegnie „przedłużeniu” do 17 października.

Kto może otrzymać stypendium?

Studenci wyższych lat
O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;

 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Czytaj więcej


Program START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP (edycja 2017), przygotowany zgodnie z nowym Regulaminem programu START i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2017:

 • w jednym egzemplarzuw wersji papierowej
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • i podpisami:
  • opiekuna naukowego (na wniosku, opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
  • oraz podpisem i pieczęcią Dziekana/Dyrektora Jednostki UW na przedostatniej stronie wniosku (np. pod napisem „pieczęć instytucji”)

należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 21 października br.

Wnioski – jako wnioskodawca w programie START FNP (edycja 2017) – będzie podpisywał Pan Prorektor ds. naukowych dr hab. Maciej Duszczyk.

Czytaj więcej: http://bob.uw.edu.pl/program-start-roczne-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-uczonych-na-poczatku-kariery-naukowej-posiadajacych-udokumentowane-osiagniecia-w-swojej-dziedzinie-badan/


Ogłoszenie konkursu modułu „Uniwersalia” 2.1 w ramach NPRH

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Deadline: 31 października 2016 r. w MNiSW (do 17 października w BOB)

http://bob.uw.edu.pl/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh// 


Ogłoszenie konkursu modułu „Uniwersalia” 2.2 w ramach NPRH

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

Deadline: 31 października 2016 r. w MNiSW (do 17 października w BOB)

http://bob.uw.edu.pl/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh/


Ogłoszenie konkursu modułu „Dziedzictwo narodowe” w ramach NPRH

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Deadline: 31 października 2016 r. w MNiSW (do 17 października w BOB)

http://bob.uw.edu.pl/ogloszenie-konkursu-modulu-dziedzictwo-narodowe-w-ramach-nprh// 


Polska Bibliografia Naukowa ((PBN) pozwala autorom publikacji afiliowanym w polskich jednostkach naukowych na prowadzenie indywidualnej bibliografii naukowej.

W związku z Nowelizacją rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce uprzejmie informujemy, że dane dotyczące Państwa publikacji należy uzupełniać dwa razy do roku, tj.:

 • do 30 czerwca

 • do 31 grudnia

Uprzejmie prosimy o terminowe uzupełnianie danych!

Afiliacja - przypisz publikację do właściwej Jednostki!
Sposób prawidłowego zapisu można znaleźć TUTAJ [jpg] lub w formacie PDF


Nowa ocena i kategoryzacja jednostek naukowych już w 2017 roku!


Strona Jubileuszowa UW
https://uw200.uw.edu.pl/pl/ 

Strona Zjazdów Absolwentów
https://uw200.uw.edu.pl/pl/zjazd-absolwentow/ 


A może HORYZONT 2020?

Premia na Horyzoncie – rozporządzenie weszło w życie!
7 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Na mocy tego rozporządzenia, polskie jednostki naukowe będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia - http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/D2015000204701.pdf

oraz z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela Ministerstwa podczas seminarium dot. Finansowania Nauki
Premia na Horyzoncie. Środki finansowe na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” - Barbara Wojciechowska-Grochola, Departament Nauki MNiSW

Na uwagę zasługują punkty 05-07:

Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych (wg. średniego kursu NBP w dniu złożenia wniosku):

 • 1.20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
 • 2.25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro
 • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów niezależnie od formy zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy przy realizacji projektu.

więcej


program mobilności most
Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada. 

200 lat Uniwersytet Warszawski


Published with financial support from EU Erasmus Programme  

MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo