Warszawa, 5.04.2016

Prof. dr hab. Piotr Taracha 

Główne kierunki rozwoju Wydziału Orientalistycznego w latach 2016-2020

(program wyborczy)

 

                Po ośmiu latach, które upłynęły od utworzenia Wydziału Orientalistycznego, możemy śmiało powiedzieć, że praca organizacyjna związana z powstawaniem, a potem funkcjonowaniem Wydziału przyniosła dobre rezultaty. Wysiłki włożone w dostosowanie regulaminów, stworzenie nowych kierunków studiów, nowych programów dydaktycznych, zorganizowanie studiów doktoranckich, biblioteki wydziałowej, zorganizowanie pracy administracji Wydziału, by wymienić tylko najważniejsze działania, zaowocowały dobrą pozycją Wydziału w zakresie badań naukowych (w parametryzacji ministerialnej uzyskaliśmy kategorię A), dydaktyki oraz stabilną sytuacją finansową. Nasz Wydział stał się istotną jednostką podstawową w strukturach Uniwersytetu, ma dobrą reputację w środowisku akademickim i ogólnouniwersyteckim i cieszy się uznaniem władz rektorskich. Jest jeszcze jedno bardzo ważne, może najważniejsze osiągnięcie - zbudowanie wzajemnych relacji opartych na współpracy i zaufaniu. Jako pracownicy Wydziału tworzymy jednolite środowisko, któremu przyświeca wspólny cel utrzymania potencjału i pozycji orientalistyki warszawskiej, wypracowanej przez ostatnie lata. Jestem przekonany, że stanowi to kapitał, który pozwoli nam w ciągu następnych lat poszybować wysoko. Nadal jednak stoi przed nami wiele celów i zadań, które zostały podjęte, realnie bądź koncepcyjnie, w ubiegłych latach i których dotychczas nie zdążyliśmy zrealizować. Na nadchodzącą kadencję chciałbym zatem ogłosić hasło „dobrej kontynuacji”, która musi być wszakże „dynamiczna” wobec wyzwań zewnętrznych, nie zawsze dających się przewidzieć (jak zapowiadana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym, mająca wejść w życie za dwa lata). Patrząc praktycznie, powinniśmy - mam tu na myśli władze dziekańskie, jak i całe nasze środowisko - koncentrować się przede wszystkim na sprawach, które zależą od nas. Najważniejsze to:

 

W zakresie badań naukowych

 

1.       Podjęcie starań o utworzenie nowej dyscypliny naukowej (bądź makrodyscypliny) orientalistyka. Formalne uznanie orientalistyki za odrębną dyscyplinę naukową w ramach dziedziny nauki humanistyczne umożliwiłoby uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w tym zakresie. Brak formalnego uznania orientalistyki za odrębną dyscyplinę naukową marginalizuje badania orientalistyczne i nierzadko ogranicza dostęp do grantów i dotacji. Utrudnia to tym samym rozwój badań orientalistycznych, wtłaczając je w sztywne ramy ustalonych dyscyplin naukowych, których metody badawcze i aparat pojęciowy nie zawsze mieszczą się w tych ramach, bądź wymusza odwoływanie się do europocentrycznej perspektywy badawczej.

2.       Znaczne zwiększenie udziału orientalistów w pozyskiwaniu grantów badawczych krajowych i  zagranicznych, zarówno ze środków unijnych, jak i pozaunijnych, poprzez  wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla pracowników WO ze strony wydziału. W tym zakresie należy też zaktywizować młodych badaczy, zwłaszcza doktorantów. Pociągnie to za sobą zwiększenie zadań na styku wydziałowej Sekcji Obsługi Badań i Działu Finansowego, który powinien być wzmocniony kadrowo.

3.       Poszerzenie finansowania badań ze środków statutowych przeznaczonych dla młodych badaczy (DSM) o projekty najzdolniejszych studentów studiów II-go stopnia, które mogą zaowocować wnioskami grantowymi tych studentów zaraz po uzyskaniu tytułu magistra.

4.       Poszerzenie współpracy naukowej z najważniejszymi ośrodkami orientalistycznymi w świecie, a także z ośrodkami z krajów Azji i Afryki. Konieczne jest inicjowanie i podejmowanie wspólnych międzynarodowych prac i projektów badawczych, również o charakterze interdyscyplinarnym.

5.       Umiędzynarodowienie dorobku naukowego pracowników WO poprzez wspieranie publikacji w języku angielskim oraz przekładów najważniejszych pozycji naukowych Wydziału. Istotne jest również zamieszczanie większej liczby naszych publikacji w recenzowanych czasopismach o uznanej światowej renomie.

6.       Wykorzystanie potencjału i dorobku naukowego orientalistów w kreowaniu rozwoju nauk humanistycznych poprzez inicjowanie i podejmowanie interdyscyplinarnych badań porównawczych we współpracy z badaczami reprezentującymi inne dyscypliny naukowe, specjalistami w zakresie filozofii, psychologii, historii, polityki, socjologii i in.

 

W zakresie dydaktyki

1.       Uruchomienie studiów II-go stopnia w języku angielskim kultura i języki Azji i Afryki, co umożliwi kształcenie studentów zagranicznych, w tym z krajów Azji i Afryki (np. Turcji, Azerbejdżanu, Iranu itd.).

2.       Uruchomienie w ramach turkologii studiów II-go stopnia w języku tureckim, co umożliwi kształcenie studentów zagranicznych z Turcji, Azerbejdżanu itp., a także młodzież z diaspory tureckiej w Polsce. Należy też rozważyć stworzenie ścieżki dydaktycznej dla Karaimów i Tatarów. Dzięki temu zrealizowany zostanie wymóg zapewnienia kształcenia specjalistycznego mniejszości narodowych na poziomie studiów wyższych.

3.       Uruchomienie przedmiotu „translatoryka” w ramach kierunku orientalistyka. Przedmiot ten jest konieczny, absolwenci WO często bowiem podejmują pracę jako tłumacze, także symultaniczni. Pozwoli to na lepsze przygotowanie studentów niektórych specjalności do tego zawodu.

4.       Poszerzenie oferty dydaktycznej w systemie e-learning, wprowadzenie nowej oferty do platformy IBIZA.

5.       Rozszerzenie oferty  programowej w ramach nauczania języków  orientalnych/afrykańskich; rozwój wydziałowej Szkoły Języków Wschodnich.

6.       Stworzenie nowej oferty dydaktycznej w postaci szkół letnich o różnej tematyce.

7.       Rozwój współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie inicjatyw dydaktycznych.

8.       Wspieranie wymiany krajowej (program MOST) i zagranicznej studentów w ramach istniejących programów, w tym unijnych (Erasmus, Erasmus-Mundus) oraz stypendiów do krajów Azji i Afryki.

9.       Wspieranie inicjatyw studenckich i doktoranckich oraz współpraca z przedstawicielami tych środowisk. Wspieranie działalności studenckich i doktoranckich kół naukowych.

10.   Otwarte podejście do kwestii indywidualnego toku studiów (również interdyscyplinarnych, realizowanych częściowo poza wydziałem) dla najzdolniejszych studentów.

 

W zakresie studiów doktoranckich i podyplomowych

 

1.       Utworzenie studiów doktoranckich w języku angielskim

2.       Utworzenie studiów doktoranckich środowiskowych, opartych na współpracy Wydziału Orientalistycznego (orientalistów i specjalistów w zakresie studiów wschodnich) z innymi jednostkami UW (historia, politologia). 

3.       Zwiększenie udziału doktorantów w grantach naukowych.

4.       Zwiększenie oferty studiów podyplomowych.

 

W zakresie spraw kadrowych

 

1.       Zatrudnianie nowych pracowników na podstawie analizy potrzeb naukowych i dydaktycznych jednostek Wydziału, z zachowaniem proporcji kadrowych w poszczególnych jednostkach (zachowanie status quo i zabezpieczenie istnienia wszystkich specjalności naukowo-dydaktycznych).

2.       Wypracowanie programu umożliwiającego wsparcie doktorów z dłuższym stażem pracujących nad habilitacją w zakresie dofinansowania publikacji, przekładów na język angielski itp.

 

 

W zakresie finansów

 

1.       Utrzymanie  dyscypliny budżetowej.

2.       Utrzymanie decentralizacji środków na badania statutowe  na podstawie wypracowanych kryteriów podziału na poszczególne  wydziałowe jednostki wewnętrzne.  

3.       Znalezienie nowych źródeł dochodów, co pozwoliłoby na przeznaczanie ze środków pozabudżetowych dodatkowych kwot na wynagrodzenia/dodatki specjalne dla pracowników naukowych wyróżniających się szczególną aktywnością organizacyjną i dydaktyczną.

 

W zakresie działalności Biblioteki Wydziałowej

1.         Stopniowe wprowadzanie całości zbiorów do systemu katalogu elektronicznego Biblioteki Uniwersyteckiej.

2.         Zapewnienie wszystkim jednostkom  obsługi bibliotecznej do czasu reorganizacji Biblioteki.

 

W zakresie spraw lokalowych i administracyjnych

1.       Usprawnienie pracy administracji – przepływu informacji, skuteczności działania sekretariatów (program „otwarty i przyjazny dziekanat”).

2.       Zapewnienie pomocy w pozyskiwaniu i obsłudze grantów od strony formalnej i finansowej (dodatkowe pół etatu w Dziale Finansowym dla zabezpieczenia tych zadań).

3.       Przygotowanie planów nowej siedziby Wydziału, która ma powstać na Bednarskiej w perspektywie 8-10 lat.

 

W zakresie popularyzacji Wydziału i jego działań na zewnątrz

 

1.   Obchody 85-lecia orientalistyki warszawskiej w 2017 r.

2.   Kontynuacja projektu „Reorientacje”.

3.   Udział w Festiwalu Nauki, dniach otwartych na UW itp.

 

Przedstawiony program działań na najbliższą kadencję jest częścią strategii Wydziału, której realizacja możliwa jest w ciągu czterech lat.  Uważam,  że dotychczasowa współpraca i wzajemne zaufanie, życzliwość i troska o Wydział Orientalistyczny całej naszej społeczności są najlepszym dowodem na to, że można szybować wysoko, trzeba tylko rozwinąć skrzydła.