Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce – nowa książka z zakresu edukacji rozwojowej

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce,
K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.),
Ibidem, Łódź 2010, ss. 430.

 

Wydział Orientalistyczny UW we współpracy z Katedrą Socjologii SGH przygotował – w ramach programu MSZ „Edukacja rozwojowa” – podręcznik na temat kulturowych uwarunkowań rozwoju w Azji i Afryce. Książkę mogą zamówić bezpłatnie nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, w których poruszają problematykę edukacji rozwojowej. Poniżej przedstawiamy opis publikacji oraz informacje, w jaki sposób można zamówić książkę.

 

Problematyka rozwojowa analizowana jest w polskiej literaturze przede wszystkim przez pryzmat ekonomii rozwoju oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Ujęcie takie pomija bądź marginalizuje rolę kultury. Nie uwzględnia też innych niż zachodnie koncepcji. Niniejszy podręcznik oferuje wieloaspektowe i wielotematyczne podejście do problematyki rozwoju. Przedstawia jego kulturowe aspekty w Afryce i Azji, a tym samym ukazuje tę problematykę z nowej perspektywy, wykraczającej poza ramy ekonomiczne i politologiczne. Omawia wzajemne relacje między zachodnim i wschodnim rozumieniem rozwoju, jego konsekwencje i uwarunkowania. Różne koncepcje rozwoju pozwalają na ukazanie zróżnicowania kulturowego świata od Afryki subsaharyjskiej, przez świat arabski, Azję Środkową i Południową, po Chiny i Japonię. Podręcznik przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się Wschodem i problematyką rozwojową w ujęciu ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturowym.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

Część 1: Lokalne odpowiedzi na europejską obecność – perspektywa historyczna

·         Jędrzej Greń, Spotkanie Japonii z Europejczykami – od otwarcia się na świat do wprowadzenia izolacji (1543–1640)

·         Agnieszka Erdt, Od okcydentozy do okcydentalistyki. Irańskie odpowiedzi na zachodnią ekspansję

·         Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Szkolnictwo w Afganistanie – między tradycją a nowoczesnością

·         Marta Jackowska-Uwadizu, Społeczeństwo Afarów wobec modernizacji Etiopii

·         Agnieszka Rybaczyk, Sufickie bractwo Muridijja i inne ruchy w Senegalu dobie kolonializmu

Część 2: Wzory polityczne zachodnie i lokalne - zderzenie i synergia

·         Kamil Minkner (współpraca Dariusz Czywilis), Rozwój czy niedorozwój demokracji w Indiach? Rozwiązania instytucjonalne a otoczenie społeczno-kulturowe.

·         Justyna Zając, Państwa arabskie wobec europejskiej koncepcji demokracji i praw człowieka.

·         Daria Paprocka-Rzehak, Znaczenie afgańskich struktur przedstawicielskich w procesie państwowotwórczym w XXI w.

·         Agata Fortuna, Organizacje pozarządowe w życiu społeczno-politycznym Turcji.

Część 3: Rola elementów kultury w rozwoju

·         Beata Kowalska, Rozwój i kobiety: przegląd koncepcji na wybranych przykładach z Azji i Afryki.

·         Zuzanna Augustyniak, Udział kobiet w rozwoju gospodarczym i kulturowym Etiopii.

·         Magdalena Nowaczek-Walczak, „Czas przemówić” – kampanie społeczne w świecie arabskim.

·         Joanna Łupińska, Rola dalitów (niedotykalnych) w rozwoju społecznym i gospodarczym Indii.

·         Katarzyna Górak-Sosnowska, Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim.

Część 4: W stronę rozwoju endogenicznego

·         Mirosława Czerny, Rola dziedzictwa materialnego i duchowego w rozwoju. Przykłady z Globalnego Południa. 

·         Jacenty Siewierski, Azjatycki model rozwoju na przykładzie Chin i Japonii.

·         Elżbieta Puchnarewicz, Turystyka jako stymulator rozwoju lokalnego w Afryce.

·         Anna Dudek, Studia przypadków społeczności lokalnych w Afryce i Azji – przykłady programów rozwojowych wokół obszarów chronionych.

Część 5: Pomoc rozwojowa w Azji i Afryce

·         Marcin Fronia, Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Znaczenie analizy kulturowej dla skuteczności projektów rozwojowych.

·         Anna Cieślewska, Organizacje międzynarodowe w procesie budowania samorządności lokalnej w Tadżykistanie na przykładzie działalności Fundacji Aga Khana i Programu Narodów Zjednoczonych (UNDP).

·         Aleksandra Antonowicz, Rozwój lokalnych społeczności wiejskich w regionie Volta w Ghanie.

·         Urszula Markowska-Manista, „Leśna edukacja”. Dylematy edukacji dzieci pigmejskich w Afryce Środkowej. 

·         Mirosława Czerna, Kulturowe uwarunkowania projektów wodno-sanitarnych w Darfurze Zachodnim. Spojrzenie praktyka.

Noty o autorach

 

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), Ibidem, Łódź 2010, ss. 430.

 

Publikację można zamówić do 31.12.2010 wysyłając email na adres: k.gorak-sosnowska@uw.edu.pl. W emailu prosimy o podanie adresu pocztowego, na który powinna zostać wysłana publikacja oraz tytułów przedmiotów, w których mogą Państwo wykorzystać wiedzę z zakresu edukacji rozwojowej.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.