* informacje w porządku chronologicznym


Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWMSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
Published with financial support from EU Erasmus Programme

Konkurs dla młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Orientalistycznemu dotację na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Dotacja ta będzie rozdzielona w trybie konkursowym. Zasady jej podziału podane są poniżej. Wnioski o dofinansowanie w/w badań naukowych należy składać w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E)
do dnia 5 czerwca 2013 r.
 
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.

 ******************************

Zasady podziału dotacji

na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wnioski o dotację na finansowanie zadań badawczych (w tym rozpraw doktorskich), ujętych w planie zadaniowym Wydziału Orientalistycznego i związanych z:

 • rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 • rozwojem specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym

rozpatrywane są w trybie konkursowym na podstawie następujących zasad:

Warunki udziału w konkursie:

 • zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub aktualny wpis na listę studentów Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego

 • wiek do 35 roku życia

 • zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym miejscu pracy (nie dotyczy doktorantów)

 • złożenie projektu badawczego

 • wykazanie się publikacjami i udziałem w konferencjach z referatem

 • opinia kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego lub opinia promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego

 • zaangażowanie w pracach Wydziału Orientalistycznego

 

Główne kryteria oceny projektów badawczych 

 • nowatorski charakter projektu badawczego

 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu

 • publikacja jako efekt końcowy projektu

 

Rodzaj kosztów, które mogą być akceptowane

 • weryfikacja tekstu w języku obcym

 • tłumaczenie na język obcy

 • wydanie publikacji

 • udział w konferencji z referatem

 • kwerenda biblioteczna

 • badania terenowe

 • zakup aparatury

 

W konkursie mogą ponownie uczestniczyć osoby, które przedstawią konkretne wyniki swoich działań naukowych, finansowanych z poprzednich dotacji dla młodych naukowców (2011 r. i 2012 r.):

 • opublikowane artykuły

 • złożone do druku publikacje

 • wygłoszone referaty

 • rozdziały pracy doktorskiej

 • itd.

 

Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych i Dziekan Wydziału Orientalistycznego.

 

     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo