MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWDoktoranci


STRESZCZENIA

 

 


Dyżur kierownika studiów doktoranckich:
dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW
Dyżury: czwartek, godz. 18.30-19.30, sala 103

Katedra Azji Południowej
tel. 55-20-206

e-mail: j.jurewicz@uw.edu.pl 


Metodyka zajęć dydaktycznych 2014/2015

 • UWAGA DOKTORANCI - zmiana miejsca odbywania zajęć!
  „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, zajęcia przewidziane dla Wydziału Orientalistycznego, terminy spotkań: 14.10; 21.10; 28.10; 04.11 i 18.11 w godz. 17.30-20.00 (5 spotkań w blokach 3 x 45 min. - w sumie 15 godz. akademickich), środa, g. 17.30-20.00, zmiana na: Kampus Główny, Wydział Orientalistyczny, Katedra Języków i Kultur Afryki, sala 208, II piętro. Prowadzący: dr Elżbieta Widota.
   

 • Metodyka zajęć dydaktycznych” (60 godzin) - wykład składkowy (pracownicy WO UW), - poniedziałki, godz. 18.20-19.50, sala Schayera. Koordynator: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW -
  terminy metodyki zajęć dydaktycznych: 23.11; 14.12; 18.01; 22.02; 21.03; 25.04; 23.05,   
   

 • Wprowadzenie do kognitywnych badań nad językiem i literaturą" (45 godzin), czwartki, g. 17.00-18.30, sala Schayera. Prowadzący: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW
   


Stypendia, konkursy, granty

 

 • Program START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
  Deadline: w Biurze Obsługi Badań UW do 21 października br z uwagi na to, że wnioski – jako wnioskodawca w programie START FNP (edycja 2017) – będzie podpisywał Pan Prorektor ds. naukowych dr hab. Maciej Duszczyk.

 •  
 • PRELUDIUM 12 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

  SONATA 12 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

  Deadline: 15 grudnia 2016 w NCN, 6 grudnia w Sekcji Obsługi Badań WO, Budynek Porektorski, pok. 10
  UWAGA: Sekcja Obsługi Badań wysyła kompletne wnioski do NCN do dnia 14 grudnia.
  W PRZYPADKU WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W OSTATNIM TYGODNIU KONKURSU  Wnioskodawcy są proszeni o kontakt z Sekcją Obsługi Badań i samodzielne wysłanie wniosku do NCN, jeśli taka wysyłka miałaby zostać dokonana 15 grudnia.

******************************

 • Informacja dotycząca finansowania wyjazdów naukowych

Informujemy, że Rada Doktorantów WO podjęła decyzję dotyczącą finansowania wyjazdów naukowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponujemy, przyznawany będzie jedynie zwrot kosztów transportu do kwoty 250,00 zł.
Jednocześnie przypominamy, że jednostki macierzyste (Katedry, Zakłady) również dofinansowują wyjazdy naukowe swoich doktorantów i sugerujemy zwracanie się do nich w pierwszej kolejności.

******************************************************

******************************

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) posiada szereg ciekawych propozycji dla doktorantów - studia podyplomowe i doktoranckie, propozycje stypendiów, praktyk itp.: Umowy bilateralne, LLP Erasmus, Erasmus – Studia, Erasmus – Praktyki , Erasmus Mundus, Stypendia rządowe, Stypendia badawcze, Inne stypendia

Zapraszamy do odwiedzenia strony Biura! 

http://www.bwz.uw.edu.pl

******************************

Biuro Obsługi Badań UW (BOB) posiada szereg ciekawych propozycji dotyczących ofert na realizację projektów badawczych w NCN, NCBiR, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej itd. oraz w programach międzynarodowych.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z propozycjami na stronie http://www.bob.uw.edu.pl/aktualnosci.htm 

 

powrót


Propozycja BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

OFERTA STYPENDIALNA 
http://www.buwiwm.edu.pl/

Oferta będzie aktualizowana w miarę podpisywania nowych programów, porozumień lub listów intencyjnych.

powrót


Samorząd Doktorantów UW - Dofinansowywanie projektów

Celem dofinansowania może być w zasadzie dowolna działalność naukowa lub około naukowa doktorantów. Z założeniem, że im większa ilość doktorantów z dofinansowanie korzysta tym lepiej. Dlatego idealne są projekty zbiorowe. Czego na pewno nie można :
Nie można zakupić ze środków dofinansowanie środków trwałych (w tym szczególnie książek).
Ani środków konsumpcyjnych (*ale jest pewna furtka).

Można przeznaczyć środki na przykład:
- Na kurs lub zajęcia dodatkowe dla doktorantów lub grupy doktorantów. Np: Kursy emisji głosu, karnety na basen, zajęcia specjalistyczne.
- Organizacja doktoranckich ewentów, jak konferencje, sympozja, sesje, spotkania okolicznościowe (*tu w wyjątkowych sytuacjach można rozliczyć catering, aczkolwiek Uniwersytet tego bardzo nie lubi i generuje antycateringowe rozporządzenia i obostrzenia, więc ostrożnie).
- Wyjazdy na konferencje i opłaty konferencyjne (ale nie diety, ani nic takiego) dla grup doktorantów lub pojedynczych doktorantów.

Katalog celów jest otwarty, czasami daję się załatwić rozliczenia innych inicjatyw, ale to zależy od konkretnej sytuacji. Wymienione powyżej są już sprawdzone.

Szczegóły pod adresem: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=38

 

powrót


Żetony

Studentom Studiów Doktoranckich przysługuje 60 żetonów na tzw. przedmioty ogólnouniwersyteckie (wolnego dostępu).
Żetony na lektoraty oraz inne zajęcia ponadprogramowe są płatne wg. stawek ustalonych przez jednostki prowadzące interesujące Państwa zajęcia.
Doktoranci mają obowiązek zaliczenia na I i II roku ogólnouniwersyteckich zajęć z przedmiotów ogólnych w łącznym wymiarze 60 godz.: po 30 godz. na I i II roku bądź 60 godz. na I albo II roku. Oznacza to, że na te dwa wykłady z puli przedmiotów ogólnouczelnianych na cały czas trwania studiów doktoranckich przyznane będzie tylko 60 żetonów - czyli 30 żetonów na jeden wykład!
Szczegółowych informacji na ten temat udziela Biuro ds. doktoranckich UW,
tel.: 022 55 24 037.

powrót


Ubezpieczenie podczas studiów doktoranckich

Zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. j.t. nr 164 póz.1027) ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Uniwersytet Warszawski przysługuje wyłącznie doktorantom nieposiadającym ubezpieczenia z innego tytułu, tj. umowy o pracę, umowy zlecenie i prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązkiem ubezpieczonych doktorantów jest powiadomienie Uczelni o zawarciu umowy lub prowadzeniu działalności gospodarczej. Fakt ten powoduje utratę prawa do ubezpieczenia zdrowotnego jako uczestnika studiów doktoranckich.

Jednocześnie Biuro Spraw Pracowniczych zawiadamia, że w uzgodnieniu z Sekcją Prac Zleconych Kwestury, będzie wyrejestrowywało z ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich doktorantów, którzy podpisali umowę zlecenie na Uniwersytecie Warszawskim (bez względu na długość trwania zawartej umowy).

Powtórne zgłoszenie do ubezpieczenia będzie możliwe na podstawie ponownego wypełnienia przez doktoranta druku zgłoszeniowego ZUS ZZA, (ewentualnie ZCNA dla zgłoszenia członków rodziny) oraz oświadczenia/pouczenia.

Deklaracje i druki ZUS w formacie .pdf do pobrania TUTAJ

Pismo BSP z dnia 24 marca 2009 [.pdf]

powrót


Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego

 • Kwestionariusz osobowy + 1 zdjęcie (pobierz => KWESTIONARIUSZ osobowy.rtf)

 • Życiorys doktoranta

 • Spis publikacji

 • Konspekt pracy doktorskiej

 • Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego

 • Odpis dyplomu magisterskiego

 • http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania


  Sprawozdanie uczestnika studiów doktoranckich [.doc]

   

  powrót


  Karta obiegowa biblioteczna [.doc]

   

  powrót


  Informacje ogólne

   

   

  powrót


  pobierz program do edycji plików PDF

   

   


  Published with financial support from EU Erasmus Programme  


  MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
       

  projekt graficzny strony Wiktor Dyndo