MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWSekcja finansowa

Irena Kryśkiewicz - pełnomocnik kwestora
 tel./fax: 022 55-22-511
 email: i.kryskiewicz@uw.edu.pl


Spis treści:

Szanowni Pańswo,
zgodnie z nowymi wytycznymi Kwestury przy usługach serwisowych sprzętu (konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki itp.) do rachunku należy dołączać formularz -> potwierdzenie odbioru usługi.doc


Zakup książek od osób prywatnych


Podróże służbowe


Procedura postępowania podczas organizowania i rozliczana ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

 

Diety

Diety - stawki na podróże krajowe

Diety - stawki na podróże zagraniczne

       

DIETY DLA GOŚCIA ZAGRANICZNEGO
(diety ustalane indywidualnie przez Jednostki Wydziałowe przyjmujące Gościa, zgodnie z możliwościami finansowymi)Do Kwestury dostarczamy następujący dokument:
 

***************
Przepisy - wyciąg:

§ 4. 1. Dieta […] 2)  za niepełną dobę podróży:
a)  do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b)  ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
c)  ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 5. […] 2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
  1)  śniadanie - 15% diety;
  2)  obiad - 30% diety;
  3)  kolację - 30% diety;
  4)  inne wydatki - 25% diety.

§ 9. […] 2. (2) W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

UBEZPIECZENIE

Na mocy którego:
"Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem
dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą"

 

biletyKupno biletów lotniczych
komunikacji krajowej i międzynarodowej,
kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

 

29 grudnia 2015 r. został podpisany z Przedsiębiorstwem Turystyczno – Handlowym „Supertour” Sp. z o.o. Aneks nr 1 do umowy nr DZP-362-107/2013 z dnia 7.03.2014 r., który wprowadza nowe druki „Zlecenia zakupu biletu” oraz „Zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą”.
Modyfikacja druków podyktowana jest wymogami narzuconymi przez linie lotnicze podawania dodatkowych danych o pasażerach.

Okres trwania umowy: od 01.04.2014 do 01.04.2017

 1. do przedsiębiorstwa PTH Supertour należy przekazywać TYLKO wypełniony i podpisany formularz

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z PT-H Supertour (§5 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez Supertour.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika nisko kosztowego.

UWAGA 1

 1. W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w oferowanych cenach biletu lub zamiaru kupna biletu w innym biurze lub bezpośrednio u przewoźnika, należy wystąpić do Biura Współpracy z Zagranicą (także e-mailowo na adres: sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl lub anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl) z prośbą o wyrażenie zgody na kupno biletu w innym biurze /u przewoźnika, przekazując informację o obu cenach.
 2. Zgodnie z umową zawartą z Supertour, faktura może być wystawiona na Uniwersytet Warszawski tylko w przypadku opłaty należności przelewem bankowym lub kartą służbową Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Nowa umowa nie obejmuje zakupu krajowych biletów kolejowych i autobusowych.
 4. Podstawą wystawienia biletu jest złożenie w PTH Supertour (faksem lub osobiście) przez osobę wyjeżdżającą pisemnego zamówienia, którym jest formularz  Zlecenia zakupu biletu, podpisany przez osobę wyjeżdżającą, kierownika jednostki UW oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe lub, jeżeli dotyczy, Zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
 5. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji umowy lub współpracy z biurem Supertour prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą, do p. Anny Jarczewskiej, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007.

UWAGA 2 - Procedura zakupu biletu kolejowego lub autobusowego komunikacji krajowej

 1. Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu lub może nastąpić wypłata gotówki w kasie wydziałowej/UW.
 2. Zaliczka na zakup biletu może być wypłacona z tzw. pogotowia kasowego danej jednostki UW.
 3. bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

kolejBilety kolejowe relacji krajowej

można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC poprzez stronę www.intercity.pl.

Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).

Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.

Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.

W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

Przed dokonaniem zakupu biletu przez Internet polecamy zapoznanie się z informacjami i instrukcją na stronie: http://intercity.pl/pl/site/niezbednik-podroznego/

wizy Wizowanie paszportów

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Supertour wygrało przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Dział wiz:
Maciej Szczepański – tel.  22 55 66 321, maciej.szczepanski@supertour.pl

Wizy do Rosji
Od dn.01.08.12 uzyskanie wizy rosyjskiej wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 105,14 PLN wprowadzonej przez Ambasadę Rosji.

Dotyczy to każdej wizy, także do tej pory bezpłatnej wizy naukowej.

Powyższa opłata nie jest pobierana jedynie w przypadku samodzielnej organizacji wizy, bez pośrednictwa biura podróży.

samochódPodróże samochodem

 • Kilometrówka - stawki na podróż służbową
 • Warunkiem podpisania zgody na wyjazd własnym samochodem jest podpisanie Umowy w sprawie używania pojazdów służbowych (doc). Umowę z pracownikami Wydziałów powinien podpisać Dziekan Wydziału i Pełnomocnik Kwestora. Umowę podpisuje się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: pracownik i Sekcja Likwidatury Kwestury, a kopia pozostaje w aktach wydziału.

  Po powrocie z delegacji, pracownik powinien przedstawić rozliczenie z pobranej zaliczki, wypełniając m.in. druk Ewidencja przebiegu pojazdu (doc) za każdy miesiąc kalendarzowy oddzielnie. Dane zawarte w tym druku mogą stanowić podstawę do rozliczenia z zaliczki pobranej na wyjazd własnym samochodem. Stawki przebiegu za 1km podano powyżej (aktualną stawkę może zawsze podać Sekcja Likwidatury Kwestury).
   

Wzór umowy zawieranej z doktorantami,  studentami i osobami nie będącymi pracownikami UW oraz wzór zobowiązania UW do zwrotu kosztów podróży służbowej. --> PDF do pobrania tutaj
Zgodnie z pismem Kwestora UW Kw-559/2011 z 12-10-2011 - nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu. Jednostka macierzysta zatrudniająca tą osobę pokrywa koszty jej wyjazdu i obciąża notą UW.


Oświadczenie w sprawie refundacji rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu e-biletu

Zgodnie z zawartymi umowami, Uniwersytet Warszawski może być zobowiązany do sfinansowania kosztów podróży przyjeżdżających do Uczelni gości zagranicznych. W związku z brakiem możliwości zatrzymania w dokumentach księgowych Uczelni oryginałów biletów, dopuszcza się w takich przypadkach dokonania rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu e-biletu, z których to dokumentów wynika kwota do refundacji. W takich przypadkach wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zatwierdzania dokumentów finansowych w jednostce. 

Źródło: http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=914


  Umowy (doc)


  Różnice między umową zlecenie a umową o dzieło

 

 

UWAGA - do Kwestury umowy i rachunki muszą trafić do 10 i 24 dnia miesiąca. Z uwagi na konieczność opracowania umowy/rachunku oraz zdobycia niezbędnych podpisów Sekcja Finansowa przyjmuje umowy i rachunki NAJPÓŹNIEJ na TRZY DNI ROBOCZE przed oznaczonym terminami.

- osobą reprezentującą jednostkę na umowach jest Prof. dr hab. Piotr Taracha – Dziekan Wydziału Orientalistycznego

Kalkulator wynagrodzeń

!!! UWAGA - ZMIANA- UWAGA - ZMIANA- UWAGA !!!

Wzory umów obowiązujące od 1 października 2016

Pismo Prorektora do spraw zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego nr RTT/036/16 z 1 sierpnia 2016 w sprawie zmian wzorów umów oraz rozliczania wynagrodzeń za pracę dydaktyczną wykraczającą ponad obowiązkowe pensum nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach umowy o prace lub mianowania, a także osób niezatrudnionych na UW, które prowadzą zajęcia na podstawie zlecenia

1

 • 404-03  Umowa o dzieło
  UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego
  W treści umowy o dzieło musi być położony nacisk na konkretny wynik pracy, a nie na samo wykonywanie pracy.  

2

 • 404-03 Umowa zlecenie

  W umowach cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło czy w kontrakcie menedżerskim) należy unikać zapisów charakterystycznych dla umowy o pracę

  Co do zasady, wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (np. na podstawie przedłożonego przez niego rachunku), chyba że z umowy wynikają inne postanowienia w tym zakresie. Strony mogą np. ustalić, że wynagrodzenie w umówionej wysokości będzie wypłacane w ratach, bezpośrednio po wykonaniu określonego etapu zlecenia.

  Umowa zlecenia w 2016 r. - składki na ubezpieczenia społeczne

  Od początku 2016 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadziła zasadę oskładkowania umowy zlecenia do pułapu płacy minimalnej (1850,- zł brutto miesięcznie w 2016 r.). Granicę wyznacza kwota minimalnego wynagrodzenia

  1. JEDNA UMOWA ZLECENIE

  Czy w przypadku umowy zlecenia, jako jedynej formy zatrudnienia składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone od całego wynagrodzenia, czy tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?

  → jeżeli zgodnie z umową zlecenia zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2750 zł, to cała kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż jest przychodem z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia w rozumieniu przepisów podatkowych

  2. DWIE UMOWY ZLECENIE

  Czy w przypadku dwóch umów zlecenia składki na ubezpieczenie społeczne liczone będą od wysokości minimalnej krajowej w ujęciu skumulowanym, czy od każdej umowy zlecenia osobno?

  np. Pierwsza umowa zlecenia opiewa na kwotę 1850 zł, druga na 1950 zł.

  Jeżeli zleceniobiorca będzie wykonywał pracę na podstawie dwóch umów zlecenia i z każdej z tych umów będzie otrzymywał wynagrodzenie co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850,00), zasadniczo obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będzie podlegał tylko z tej umowy, która została zawarta jako pierwsza

  W tej sytuacji od pierwszej umowy zlecenia opłacane będą wszystkie składki a od drugiej tylko składka zdrowotna. A wynika to z tego, że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na minimalne wynagrodzenie jakie obowiązuje w 2016 r. i dlatego od tej drugiej umowy opłacamy tylko składkę zdrowotną.

  Dwóch pracodawców - Gdy umowa zlecenie u pierwszego płatnika jest na kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia (</=1850,00), to w takiej sytuacji z tej drugiej umowy płatnik zgłasza tę osobę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko taką składkę opłaca.

  W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien poinformować płatnika w złożonym oświadczeniu, że posiada już umowę zlecenie u innego płatnika i że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na kwotę większą bądź równą kwocie minimalne wynagrodzenia. Może też dodatkowo przedstawić tę umowę zlecenia.

  Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dla celu rozstrzygnięcia zbiegu tytułów dokonuje się według kolejności ich powstawania

  Gdy kwota brutto z każdej zawartej umowy zlecenia będzie niższa od wynagrodzenia minimalnego, to wtedy zarówno pierwszy jak i kolejny płatnik musi zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich składek i wszystkie składki opłacać.

  W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien poinformować płatnika w złożonym oświadczeniu, że posiada już umowę zlecenie u innego płatnika i że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na kwotę mniejszą niż minimalne wynagrodzenie. Może też dodatkowo przedstawić tę umowę zlecenia. I w zaistniałej sytuacji ten kolejny płatnik również zgłasza tego zleceniobiorcę do wszystkich składek i opłaca te składki.
  Przykład: Zleceniobiorca X ma podpisane od stycznia 2016 r. umowy zlecenia w trzech firmach jednocześnie.
  - W pierwszej na kwotę 1000,00 zł brutto,
  - w drugiej na 450,00 zł brutto
  - i trzeciej na 300,00 zł brutto.
  Łącznie umowy te są zawarte na kwotę 1750,00 zł brutto, czyli nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. – 1850,00 zł brutto.
  I w związku z tym, zleceniobiorca ten musi obowiązkowo podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne od każdej z tych umów.


  Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, składek na Fundusz Pracy nie opłaca się za tych zleceniobiorców, którzy ukończyli
  55 lat w przypadku kobiet
  i 60 lat w przypadku mężczyzn.


  Od 1 stycznia 2017 r. przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Zmiany oznaczają nowe obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu.


  Czytaj więcej na: http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/umowy-zlecenia/738813,Umowa-zlecenia-w-2016-r-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne.html

  Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/umowy-zlecenia/738813,Umowa-zlecenia-w-2016-r-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne.html, Małgorzata Michalak – ifirma.pl

  Przykłady: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835

3

WZORY UMÓW DO PROJEKTÓW BADAWCZYCH

1

2

3

4

Formularze do pobrania ze strony http://portal.uw.edu.pl/en/web/kwestura/wzory_umow

 

Wzory umów obowiązujące do 30 września 2016

1

2

3

WZORY UMÓW ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

1

2

3

4

WZORY UMÓW DO PROJEKTÓW BADAWCZYCH

1

2

3

4

Formularze do pobrania ze strony http://portal.uw.edu.pl/en/web/kwestura/wzory_umow

WZORY UMÓW [wersje polsko-angielskie]

1 Umowa o dzieło [wersja edytowalna]
2 Umowa licencyjna do utworu dydaktycznego część A [wersja edytowalna]
3 Umowa zlecenie do umowy licencyjnej do utworu dydaktycznego część B [wersja edytowalna]
4 Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A [wersja edytowalna]
5  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część B [wersja edytowalna]
6 Umowa zlecenie [wersja edytowalna]
7 Oświadczenie do umowy licencyjnej do utworu dydaktycznego [wersja edytowalna]
8 Oświadczenie do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego [wersja edytowalna]
9 RACHUNEK [pol-ang] - WERSJA EDYTOWALNA

Źródło: http://portal.uw.edu.pl/en/web/kwestura/wzory_umow

 

WZORY UMÓW O PROMOTORSTWO

Wzory umów zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z udziałem w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora

1 wzór umowy o promotorstwo w przewodzie doktorskim [doc.] [ang doc.]
2 wzór umowy o dzieło na recenzję w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora [doc.] [ang doc.]
3 wzór umowy o dzieło na sporządzenie opinii przez członka komisji habilitacyjnej[doc.] [ang doc.]
4 Rachunek do umów zleceń, umów o dzieło

Wzory umów o dobrowolnym przejęciu zobowiązania uiszczenia opłat za wynagrodzenie promotora oraz recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

1 wzór umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc.] [ang doc.]
2 wzór umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc.] [ang doc.]
3 Rachunek do umów zleceń, umów o dzieło

Wzory są również dostępne na stronie BIURA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO:  http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/akty_prawne//
akty_prawne_dotyczace_studiow_doktoranckich

______________________________________________
*
Zusowskie tzw. . "różowe druki" potrzebne są: 
  - dla osób spoza UW tylko do umowy zlecenia
.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

 • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA

 • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA (na umowie w §5 należy wpisać miejsce pracy poza UW)   

Wypłaty na konta zleceniobiorców są dokonywane 10 i 24 każdego miesiąca.

 •  ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

 •  ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych 

 •  ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

 


Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury)

Aparatura to:

Wartość początkową środka trwałego ustala się powyżej 3.500 zł z wyjątkiem sprzętu komputerowego zaliczanego do środków trwałych bez względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia.
Dla sprzętu komputerowego urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:
1) jednostka centralna,
2) monitor,
3) drukarka,
4) skaner,
5) nagrywarka zewnętrzna,
6) czytnik,
7) dyski zewnętrzne o dużej pojemności,
8) zasilacz UPS,
9) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp.

(zgodnie z ZARZĄDZENIEM REKTORA UW NR 9 z dnia 2007-03-01 w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji - - Pełny tekst Zarządzenia nr 9 [pdf] - (Monitor UW Nr 3, Poz. 214, z dnia 21.03.2007)


Rozliczenie gotówkowe (płatność faktury/rachunku gotówką)


 • Rachunek złotowy Wydziału Orientalistycznego:

  nr 10 1160 2202 0000 0000 4989 5290

  Dane Banku: Bank Millennium S.A. o/Warszawa
  ul. Stanisława Żaryna 2a
  02-593 Warszawa
  BIC/SWIFT: BIGBPLPW

Konta uniwersyteckie:

 • rachunek walutowy EURO (uniwersytecki):
  PL64 1160 2202 0000 0000 6084 9207
   

 • rachunek walutowy USD (uniwersytecki):
  PL95 1160 2202 0000 0000 6084 9231

wpłaty koniecznie z dopiskiem na co!

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo