MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWPliki do pobrania


UWAGA PRACOWNICY WO!

Szanowni Państwo, W związku z wdrażaniem nowego systemu finansowo-kadrowego SAP na UW, który dotyczy m.in. planowania i rozliczania finansów wszystkich Jednostek UW, konieczne jest wprowadzenie zmian w zasadach zakupów dokonywanych ze środków budżetowych i pozabudżetowych WO. Z początkiem roku 2014 wszelkie wydatkowane środki (zakupy) winny być poprzedzone złożeniem tzw. „WNIOSKU ZAKUPOWEGO i zaakceptowaniem ich przez prodziekana ds. finansowych Wydziału. Brak złożenia wspomnianego wniosku będzie skutkował nieprzyjęciem do rozliczenia przez Wydział przedłożonych faktur i wobec tego koniecznością pokrycia tych kosztów przez osobę, która wydatkowała środki finansowe. 


Szanowni Pańswo,
zgodnie z nowymi wytycznymi Kwestury przy usługach serwisowych sprzętu (konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki itp.) do rachunku należy dołączać formularz -> potwierdzenie odbioru usługi.doc


 1. Zamówienia - materiały, papier, tonery
  (wzory zamówień, katalogi)

 2. Podróże krajowe i zagraniczne
  (podanie o urlop naukowy, wniosek wyjazdowy itp.)

 3. Rozliczenie gotówkowe
  (za faktury zapłacone ze środków własnych)

 4. - Logotyp 200-lecia UW new

 5. UMOWY  

 6. Konferencje
  (preliminarz, formularz wynajmu sali)

 7. Hotele, zgłoszenia przyjazdu
  (formularze zgłoszeń, obiekty)

 8. Dofinansowanie
  (wniosek DSM)

 9. Formularze finansowe
  (np. protokół konieczności, umowy )

 10. Formularze Biura Spraw Pracowniczych
  (kwestionariusz osobowy, oświadczenia)

 11. Formularze Biura Spraw Socjalnych
  (gruszowe, zakwaterowanie w DPN)

 12. Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia
  (np. wnioski o utworzenie nowych kierunków i specjalności)
   

 13. Zgłoszenia do USOSa i HMSa - druki
  (strona macierzysta: http://www.it.adm.uw.edu.pl )

 14. Druki ZUS
  (ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA)
   

 15. Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury)
  (PO - protokół odbioru, OT-przyjęcie środka trwałego)
   

 16. Likwidacja sprzętu
  Tekst instrukcji i druki dostępne pod adresem:https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/zarzadzenia:
  Zarządzenie Nr 31 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku UW  
   

 17. Zakładanie konta poczty elektronicznej na UW
  http://google.uw.edu.pl/
   

 18. NEW  Mini - przewodnik dla nauczycieli wypełniających protokoły poprzez USOSweb [.pdf]
   

 19. Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia - informacje szczegółowe

  Załączniki w formacie .doc:

  1.    Porozumienie w sprawie organizacji praktyk

  2.    Ramowy program praktyki

  3.    Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę)

  4.    Sprawozdanie z przebiegu praktyki

  5.    Wzór wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności
   

 20. Zakup licencji i oprogramowania - Dział Wsparcia Informatycznego UW
  Zespół Zakupów Dział Wsparcia Informatycznego UW
  tel. (+48) 22 55 22 023, faks (+48) 22 55 20 837
  Budynek CIUW, pok. 108

 1. Umowa licencyjna wydawnicza - udzielenie licencji na publikacje
  (dot. praw autorskich)


Zamówienia - materiały, papier, tonery

Tonery

MIKRO Dariusz Osowiecki
ul. Ordynacka 14
00-358 Warszawa
tel: 22 827-62-02
       22 826 75 44
kom.: 601 244 701
www.mikrosklep.pl

lub

Komputronik
Zapytania dot. tonerów oraz negocjacje cenowe można prowadzić z: tomasz.bartkowiak@komputronik.pl
Tonery: http://www.komputronik.pl/


 

http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html

 
 

powrót
 


Hotele, zgłoszenia przyjazdu

Oferta ze zniżką korporacyjną w 2016 roku dla Uniwersytetu Warszawskiego:

  Dofinansowanie DSM


powrót
 


  Konferencje

 


  Formularze Biura Spraw Pracowniczych

Wszystkie aktualne druki do zatrudnień można znaleźć na stronie Biura Spraw Pracowniczych -  http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania

m.in.:

 • Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego (NOWY 15.12.2011 r.)
  [rtf] [pdf]

 • Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

  • Uchwała nr 6 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie - [doc]

  • wzór wniosku o uzyskanie zgody Senatu UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia - załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Senatu UW - [doc]

  • wzór wniosku o uzyskanie zgody Rektora UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia - załącznik nr 2 do uchwały nr 6 Senatu UW - [doc]

 • Oświadczenie - 50% koszty uzyskania przychodu. [pdf]

 • Podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych [rtf], [pdf]

 • Zgłoszenie zmiany danych osobowych [doc],

 • Zgłoszenie zmiany dowodu osobistego [rtf]

 • Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto [rtf], [pdf]

 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego [docx]

 • Wniosek o wydanie Rp-7, świadectwa pracy, zaświadczenia o studiach doktoranckich [rtf]

 • Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego [doc]

 • Z-15 wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego [pdf]

 

powrót
 


Podróże krajowe i zagraniczne

dietyDiety

Diety - stawki na podróże krajowe

Diety - stawki na podróże zagraniczne

       

DIETY DLA GOŚCIA ZAGRANICZNEGO
(diety ustalane indywidualnie przez Jednostki Wydziałowe przyjmujące Gościa, zgodnie z możliwościami finansowymi)Do Kwestury dostarczamy następujący dokument:
 

***************
Przepisy - wyciąg:

§ 4. 1. Dieta […] 2)  za niepełną dobę podróży:
a)  do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b)  ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
c)  ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 5. […] 2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
  1)  śniadanie - 15% diety;
  2)  obiad - 30% diety;
  3)  kolację - 30% diety;
  4)  inne wydatki - 25% diety.

§ 9. […] 2. (2) W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

UBEZPIECZENIE

Na mocy którego:
"Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem
dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą"

biletyKupno biletów lotniczych
komunikacji krajowej i międzynarodowej,
kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe

29 grudnia 2015 r. został podpisany z Przedsiębiorstwem Turystyczno – Handlowym „Supertour” Sp. z o.o. Aneks nr 1 do umowy nr DZP-362-107/2013 z dnia 7.03.2014 r., który wprowadza nowe druki „Zlecenia zakupu biletu” oraz „Zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą”.
Modyfikacja druków podyktowana jest wymogami narzuconymi przez linie lotnicze podawania dodatkowych danych o pasażerach.

Okres trwania umowy: od 01.04.2014 do 01.04.2017

 1. do przedsiębiorstwa PTH Supertour należy przekazywać TYLKO wypełniony i podpisany formularz

Powyższe oznacza, że w przypadku jednego wyjazdu dziekan/kierownik jednostki i pełnomocnik kwestora
podpisują 2 odrębne formularze - 1 egz. wniosku wyjazdowego i 1 egz. zlecenia zakupu.
Zgodnie z umową  Supertour zobowiązany jest także oferować bilety lotnicze przewoźników nisko-kosztowych bez pobierania od Zamawiającego [UW] dodatkowej opłaty za pośrednictwo w ich zakupie i wystawieniu.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z PT-H Supertour (§5 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez Supertour.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika nisko kosztowego.
 

UWAGA

 1. W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w oferowanych cenach biletu lub zamiaru kupna biletu w innym biurze lub bezpośrednio u przewoźnika, należy wystąpić do Biura Współpracy z Zagranicą (także e-mailowo na adres: sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl lub anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl) z prośbą o wyrażenie zgody na kupno biletu w innym biurze /u przewoźnika, przekazując informację o obu cenach.
 2. Zgodnie z umową zawartą z Supertour, faktura może być wystawiona na Uniwersytet Warszawski tylko w przypadku opłaty należności przelewem bankowym lub kartą służbową Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Nowa umowa nie obejmuje zakupu krajowych biletów kolejowych i autobusowych.
 4. Podstawą wystawienia biletu jest złożenie w PTH Supertour (faksem lub osobiście) przez osobę wyjeżdżającą pisemnego zamówienia, którym jest formularz  Zlecenia zakupu biletu, podpisany przez osobę wyjeżdżającą, kierownika jednostki UW oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe lub, jeżeli dotyczy, Zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
 5. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji umowy lub współpracy z biurem Supertour prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą, do p. Anny Jarczewskiej, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007.

UWAGA 2 - Procedura zakupu biletu kolejowego lub autobusowego komunikacji krajowej

 1. Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu lub może nastąpić wypłata gotówki w kasie wydziałowej/UW.
 2. Zaliczka na zakup biletu może być wypłacona z tzw. pogotowia kasowego danej jednostki UW.
 3. bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

kolejBilety kolejowe relacji krajowej

można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC poprzez stronę www.intercity.pl.

Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).

Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.

Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.

W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą..

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

Przed dokonaniem zakupu biletu przez Internet polecamy zapoznanie się z informacjami i instrukcją na stronie: http://intercity.pl/pl/site/niezbednik-podroznego/

wizy Wizowanie paszportów

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Supertour wygrało przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Dział wiz::
Iwona Rychlińska- tel.  22 55 66 321, iwona.rychlinska@supertour.pl

Wizy do Rosji
Od dn.01.08.12 uzyskanie wizy rosyjskiej wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 105,14 PLN wprowadzonej przez Ambasadę Rosji.

Dotyczy to każdej wizy, także do tej pory bezpłatnej wizy naukowej.

Powyższa opłata nie jest pobierana jedynie w przypadku samodzielnej organizacji wizy, bez pośrednictwa biura podróży.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe

samochódPodróże samochodem

 • Kilometrówka - stawki na podróż służbową
 • Warunkiem podpisania zgody na wyjazd własnym samochodem jest podpisanie Umowy w sprawie używania pojazdów służbowych (doc). Umowę z pracownikami Wydziałów powinien podpisać Dziekan Wydziału i Pełnomocnik Kwestora. Umowę podpisuje się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: pracownik i Sekcja Likwidatury Kwestury, a kopia pozostaje w aktach wydziału.

  Po powrocie z delegacji, pracownik powinien przedstawić rozliczenie z pobranej zaliczki, wypełniając m.in. druk Ewidencja przebiegu pojazdu (doc) za każdy miesiąc kalendarzowy oddzielnie. Dane zawarte w tym druku mogą stanowić podstawę do rozliczenia z zaliczki pobranej na wyjazd własnym samochodem. Stawki przebiegu za 1km podano powyżej (aktualną stawkę może zawsze podać Sekcja Likwidatury Kwestury).

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-krajowe

Wzór umowy zawieranej z doktorantami,  studentami i osobami nie będącymi pracownikami UW oraz wzór zobowiązania UW do zwrotu kosztów podróży służbowej. --> PDF do pobrania tutaj
Zgodnie z pismem Kwestora UW Kw-559/2011 z 12-10-2011 - nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu. Jednostka macierzysta zatrudniająca tą osobę pokrywa koszty jej wyjazdu i obciąża notą UW.


Oświadczenie w sprawie refundacji rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu e-biletu

Zgodnie z zawartymi umowami, Uniwersytet Warszawski może być zobowiązany do sfinansowania kosztów podróży przyjeżdżających do Uczelni gości zagranicznych. W związku z brakiem możliwości zatrzymania w dokumentach księgowych Uczelni oryginałów biletów, dopuszcza się w takich przypadkach dokonania rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu e-biletu, z których to dokumentów wynika kwota do refundacji. W takich przypadkach wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zatwierdzania dokumentów finansowych w jednostce. 

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe

powrót


Formularze Biura Spraw Socjalnych http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne///

http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/baza-wnioskow-o-dofinansowanie-wypoczynku/

Wypoczynek pracowników

 • GRUSZOWE - wniosek o dofinansowanie wypoczynku wykupionego poza uczelnią lub krajowego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą”) – plik do pobrania w wersji pdf lub rtf.
 • wniosek o przydział wczasów – plik do pobrania w wersji pdf lub rtf.

http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne///

powrót


Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia

do jej zadań należy obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, sprawdzanie poprawności napływających z jednostek dydaktycznych UW wniosków o utworzenie nowych kierunków i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów oraz przygotowywanie innych materiałów dla potrzeb Komisji.

powrót


Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury) - DOC

powrót

 


Logotyp 200-lecia UW

200 lat Uniwersytet WarszawskiInformacja Biura Promocji UW

1 października 2015 r. zainaugurowaliśmy nie tylko rok wytężonej pracy dydaktycznej i naukowej, ale też uroczyste obchody Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Na potrzeby obchodów opracowany został system identyfikacji wizualnej, obowiązujący wszystkie jednostki i pracowników uczelni w roku jubileuszowym. Prosimy o stosowanie w roku 2016 rocznicowych papierów firmowych, stopki do maila, szablonów prezentacji, a także o drukowanie zaproszeń i plakatów w jubileuszowym layoucie.

 • KSIĘGA ZNAKU JUBILEUSZU 200-LECIA POBIERZ
 • SZABLON PREZENTACJI JUBILEUSZOWEJ:  PL i EN

Materiały identyfikacji wizualnej można pobrać ze strony http://promocja.uw.edu.pl.
W przypadku problemów, wątpliwości i pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z p. Edwardem Siechem z Biura Promocji UW, tel. 22 55 24 062, e-mail: e.siech@uw.edu.pl

http://promocja.uw.edu.pl/200-lecie-uw/


Druki ZUS

 ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZUA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).

Terminy składania: Zgłoszeń do ubezpieczeń dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.
Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniem w terminie przez siebie wybranym, z tym że osoby zamierzające kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgłaszają wniosek w terminie 30 dni od ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych.


 ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA), korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).

Na formularzu ZUS ZZA dokonuje się zgłoszeń osób, które z podanego w zgłoszeniu tytułu ubezpieczenia podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać zgodnie z art. 16 ustawty z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 1997 nr 28, poz.153 z późn.zm.).

Termin składania: Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami na zasadach dobrowolności, wniosek o objęcie ubezpieczeniem zgłaszają w terminie przez siebie wybranym.


 ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Formularz ZUS ZWUA należy wypełnić w celu wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin składania: Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń płatnik składek zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń.

Więcej deklaracji i druków ZUS w formacie pdf - http://firma.onet.pl/718,druki.html


 NIP-3 (163 kb) (dla obcokrajowców)
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (składanie: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (02, z późn. zm.).)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych:
a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej,
b) wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej,
c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami.

Termin składania: Zgodnie z art. 6, 7, 8 i 9 ustawy.

Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art. 4 ustawy.


 ZUS ZCNA (53,9 kb)
Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA.
Formularz ZUS ZCNA przeznaczony jest do zgłoszenia danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny.


Pozostałe druki na stronie ZUS - http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083


 PIT-12 - Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (aby Państwa PIT został rozliczony przez Uniwersytet Warszawski, oświadczenie należy złożyć do 5 stycznia 2011 u p. Eli Szner)

druk ze strony Ministerstwa Finansów:  http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2009/pit-12.pdf

powrót

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo