Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel./fax 022 82-63-683

 

 

Uniwersytet
Warszawski

Załącznik

 do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 24 marca 2009 r.

 

 Zasady odbywania praktyk

na studiach pierwszego stopnia

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 na kierunku kulturoznawstwo

(z załącznikami 1–5)


 

Postanowienia ogólne

 

1. Wydział Orientalistyczny UW, zwany dalej „Wydziałem”, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

2. Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż:

3 tygodnie, tj. 120 godzin, za co otrzymuje 4 punkty ECTS i wpis *zal*.

 

 

Cele praktyk

3. Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

 • wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy na temat różnorodności kulturowych i cywilizacyjnych w procesie porozumienia i współpracy między Zachodem a Wschodem,

 • praktyczne zastosowanie umiejętności analizy zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach, a także stosunków międzykulturowych,

 • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,

 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

 • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

 

Organizacja praktyk

 

4. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.

 

5. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych, prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

 

 

 

Miejsce odbywania praktyk

 

6. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

7. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

8. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

 

9. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl

 

 

Formy praktyk

 

10. Ustala się następujące formy praktyk:

 

10.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

 

10.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;

 

10.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;

 

10.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

 

10.5 W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in..:

 • realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,

 • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,

 • udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,

 • organizacja imprez,

 • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,

 • udział w akcjach promujących Uniwersytet,

 • organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu,

 • organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu.

 

11. Możliwe jest odbywanie praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.

 

12. Zorganizowanie praktyki może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

 

 

  

Obowiązki odbywającego praktykę

 

13. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.

 

14. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:

 • uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;

 • uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;

 • dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk

 

15.   W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej należy uzgodnić program i termin z  Pełnomocnikiem ds. praktyk, a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do odbycia praktyki.

 

15. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

 • przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet

 • przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,

 • przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,

 • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

 

16. Ze strony internetowej Wydziału (www.orient.uw.edu.pl ; zakładka: Pliki do pobrania (Praktyki - kulturoznawstwo) student powinien w zależności od potrzeb pobrać stosowny/e/ plik/i:

 

Warunki zaliczenia praktyki

 

17. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie dokumentów:

- Ramowego programu praktyki

- Zaświadczenia o odbyciu praktyki

- Sprawozdania z przebiegu praktyki

 

18. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji winno zawierać zgodnie z załączonym wzorem:

 • pieczęć Firmy/Instytucji,

 • dane studenta,

 • dane Firmy/Instytucji,

 • termin i wymiar godzin praktyki,

 • zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,

 • ogólną opinię o praktykancie,

 • ogólną ocenę odbytej praktyki,

 • imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.

 

19. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

 

20. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.

 

21. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrzuniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

 

22. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.

23. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Pełnomocnika ds. praktyk wpisów wg obowiązujących na Uniwersytecie zasad.

24. Zaliczenie praktyki jest niezbędne do uzyskania absolutorium i ukończenia studiów.

 

 

Postanowienia końcowe

 

25. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.

 

26. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.

 

27. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

 

28. Wydział nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

 

29. W przypadku, gdy Firma/Instytucja zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Firmą/Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

 

30. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile dziekan zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

 

31. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów.

 

32. Student ma prawo do odbycia praktyki niewynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

 

 

Załączniki do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia :

(w formacie .doc)

 

1.    Porozumienie w sprawie organizacji praktyk

2.    Ramowy program praktyki

3.    Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę)

4.    Sprawozdanie z przebiegu praktyki

5.    Wzór wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności

 

Przepisy do druku do pobrania w formacie pdf  ->  TUTAJ

 

     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo