INFORMACJA DLA STUDENTÓW

WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO

 

kryteria przyznawania

stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

1.       Student powinien uzyskać odpowiednią średnią ocen z całego roku akademickiego (co najmniej 4.0).

 

2.       Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty wymagane programem dla danego etapu studiów oraz (w przypadku studentów posiadających indeks) zdać indeks do rozliczenia opiekunowi studentów w nieprzekraczalnym terminie do końca sesji poprawkowej (do 15.09.2014).

 

3. W przypadku studenta, który skierowany przez UW odbywał w poprzednim roku akademickim studia na innej uczelni w kraju lub za granicą w ramach umowy lub programu wymiany studenckiej, warunkiem przyznania stypendium jest rozliczenie etapu studiów najpóźniej do 31 października roku akademickiego, w którym student będzie pobierał stypendium.

 

3.        Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, który należy złożyć do 15 października roku akademickiego, w którym student będzie pobierał stypendium.

 

5. Student, o którym mowa w punkcie 4, składa wniosek o przyznanie stypendium do 31 października roku akademickiego, w którym student będzie pobierał stypendium.

 

6. Wnioski należy wypełnić i wydrukować ze swojego konta w USOSweb. Średnią ocen należy potwierdzić w Dziekanacie ds. Studenckich i tam złożyć wniosek.

 

7. Termin przyjmowania wniosków: środy 13.00-15.00.

 

8. Dodatkowe kryteria przyznawania stypendium zostaną przekazane po otrzymaniu informacji od władz rektorskich.