Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Dyżury Komisji Stypendialnej Wydziału Orientalistycznego

 • poniedziałek 10:00 - 11:00
 • czwartek 15:00 - 16:00
 • piątek 10:00 - 11:00 i 15:00 - 16:00

email: stypendia.orient@uw.edu.pl

strona: https://www.facebook.com/komisja.orientalistyka/

oraz  Dziekanat przy ul. Nowy Świat 69 pok. 151, III piętro, p. Ewa Marczak

 • poniedziałek 11:00-15:00
 • wtorek 11:00-15:00
 • środa 11:00-17:00
 • czwartek 11:00-15:00
 • piątek - nieczynne dzień wewnętrzny

Adres do korespondencji

Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
omisja Stypendialna
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Kto może otrzymać stypendium?

Studenci wyższych lat

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

-         uzyskał wysoką średnią ocen;

-         osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

-         miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. 

 

Kto nie może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. studentom posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek, również na I stopniu i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy,
 4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. studentom powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

 

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium rektora rejestruje się przez serwer centralny USOSweb-a (https://usosweb.uw.edu.pl), wejść w zakładkę DLA WSZYSTKICH, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać i dostarczyć do komisji stypendialnej lub dziekanatu w wyznaczonym Regulaminem terminie do 15 października danego roku akademickiego.

[Uwaga!] W roku akademickim 2016/2017 15 października wypada w sobotę, zatem termin ulegnie „przedłużeniu” do 17 października.  

WAŻNE: Aby zarejestrować wniosek trzeba mieć w USOSweb-a numer konta bankowego! Numer konta najlepiej uzupełnić w Dziekanacie. Można też zrobić to przez zakładkę Stypendia w USOSweb.

Erasmus+ i MOST

Osoby, które wyjeżdżają na Erasmusa mogą wnioskować o stypendium rektora  na UW oraz je otrzymywać na takich samych zasadach, jak studenci realizujący studia w Polsce.

Najważniejsze w wypadku osób, które przebywają za granicą jest szybkie wysłanie wniosku do Polski.

Wydrukowany, podpisany wniosek o stypendium rektora musi fizycznie dotrzeć do na UW nie później niż 17 października 2016!

 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

 1. Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim byli studentami innej uczelni niż UW muszą dołączyć do wniosku wystawione przez poprzednią uczelnię:
  1. zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni.  Na zaświadczeniu powinna znaleźć się:
  2. informację o skali ocen obowiązującej w poprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie w stanie wystawić zaświadczenia o skali ocen, można załączyć kopię właściwej strony z suplementu dyplomu – oryginał trzeba mieć przy sobie podczas składania wniosku na potrzeby potwierdzenia zgodności danych).
 2. W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne (wykaz uznawanych dokumentów można znaleźć w Załączniku nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej lub międzynarodowej. 

 WAŻNE: Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą brane pod uwagę!

 

Co ze średnią?

 1. Na wniosku nie wyświetla się średnia ocen – zostanie ona wyliczona dopiero po zebraniu wniosków.
 2. Średnią do wniosku wprowadzają tylko ci studenci, którzy zmienili kierunek w ramach UW bądź przyszli na studia z innej uczelni. (Tym średnia pojawi się na wniosku).
 3. W zeszłym roku było wiele problemów ze źle wyliczonymi średnimi. Dlatego pod koniec października każdy student ubiegający się o stypendium rektora powinien sprawdzić w USOSweb, czy jego średnia została dobrze policzona.
 4. Średnia wyliczana jest zgodnie z Regulaminem Studiów na UW z ocen końcowych z przedmiotów podpiętych pod etap i program, czyli tych, które składają się na plan studiów danego roku.
 5. W związku z tym, że średnia ocen zależy od podpięć i planu studiów, wątpliwości co do poprawności średniej należy wyjaśniać w sekretariacie/dziekanacie.

Ile osób otrzyma stypendium? Jaka będzie jego wysokość?

Wg § 33 ust. 1 Regulaminu prorektor do spraw studenckich w porozumieniu z OKSS określa procent nie mniejszy niż 5 i nie większy niż 10 liczby studentów każdego roku, którzy będą otrzymywać stypendium.

                                                                                                                                                                                                 

W związku z tym, że o stypendium mogą ubiegać się studenci I roku, podział na lata obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych UW.

Procent liczby studentów otrzymujących stypendium oraz kwota stypendium zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed wypłatą. Komunikat pojawi się na stronach OKSS.

 

Kiedy będą decyzje i wypłaty?

Decyzje zostaną podjęte na przełomie listopada i grudnia.

Będziemy informować o możliwości odebrania decyzji.

Stypendia wypłacimy w grudniu, z wyrównaniem za październik i listopad.

 

Co zrobić, jeśli dostaję stypendium na innej uczelni?

Na wniosku każdy student musi podpisać oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku. W związku z tym, student musi wybrać, na której uczelni woli pobierać stypendium (niezależnie od czasu, na jaki stypendium jest przyznawane).