Zarządzenie nr 6 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i zaliczeniach

 

1. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu może być w szczególności zwolnienie lekarskie albo zaświadczenie o przystąpieniu w tym samym terminie do innego egzaminu lub zaliczenia podpisane przez nauczyciela akademickiego przyjmującego egzamin lub zaliczenie i poświadczone przez odpowiedni dziekanat lub sekretariat ds. studenckich.

2. Wniosek do Dziekana o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu i wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu lub zaliczenia składa się wraz z zaświadczeniem mającym być podstawą usprawiedliwienia albo zwolnieniem lekarskim w terminie odpowiednio 7 dni od opuszczonego egzaminu lub zaliczenia i 7 dni od ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego. 

3. Dziekan może skierować studenta na konsultacje do Biura ds. Osób  Niepełnosprawnych UW w celu uzyskania weryfikacji zwolnienia lekarskiego.

 

 

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW

 prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo