WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

Kierunek: orientalistyka

Specjalność: iranistyka, ścieżka perska, ścieżka paszto

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

I. USTALENIA OGÓLNE

Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 180.

                                                                                                                       

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent trzyletnich licencjackich studiów dziennych pierwszego stopnia, uzyskując tytuł licencjata na kierunku orientalistyka ze specjalnością iranistyka, będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

·        dziejów Iranu i Afganistanu, od okresu przedmuzułmańskiego do czasów współczesnych;

·        zagadnień społeczno-kulturowych Iranu i Afganistanu;

·        wiedzy o literaturze i kulturze przedmuzułmańskiego i muzułmańskiego Iranu i Afganistanu;

·        wiedzy o sztuce Iranu i innych krajów muzułmańskich;

·        podstawowych wiadomości o islamie;

·        wiedzy o filozofii i rodzimych religiach Iranu i Afganistanu.

Dodatkowo będzie miał wiedzę z zakresu:

·        historii filozofii,

·         teorii kultury,

·        antropologii kulturowej.

 

Ponadto absolwent opanuje jeden z języków: perski bądź paszto na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie prostych tekstów źródłowych w języku perskim dla ścieżki perskiej bądź paszto dla ścieżki paszto.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących dziejów, literatury, kultury, sztuki, religii i kwestii społeczno-politycznych Iranu i Afganistanu.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, mediach, muzeach, agencjach reklamowych, agencjach public relations itp. oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

1. Lektorat języka obcego

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z obszaru podstawowych dziedzin kultury.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język na poziomie B2 i posługiwać się podstawowym słownictwem z podstawowych dziedzin kultury i orientalistyki.

 

2. Technologia informacyjna

Treści kształcenia: Opanowanie obsługi i użytkowania komputera podłączonego do Internetu, nabycie umiejętności jego wykorzystywania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Zakres materiału powinien stanowić odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). Są to: a) podstawy technik informatycznych, b) użytkowanie komputerów, c) prezentacja, d) arkusze kalkulacyjne, e) bazy danych, f) grafika menedżerska, g) usługi w sieciach informatycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować obsługę komputera i użytkowanie go w życiu codziennym.

 

3. Wychowanie fizyczne

Udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 

B. Przedmioty podstawowe

1. Antropologia kulturowa

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami, teoriami i metodami antropologii kulturowej. Omówienie podstawowych kwestii z zakresu studiów nad kulturą, relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, problemu kształtowania osobowości, relatywizmu i uniwersalizmu językowego (i kulturowego), relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, kwestii czasu i przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych (życia i roku). W toku wykładu  uwzględniony zostanie materiał także spoza obszaru Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziedzinie podstawowych pojęć, teorii i metod antropologii kulturowej. Powinien powiązać podstawowe kategorie z poszczególnymi koncepcjami z zakresu studiów nad kulturą.

 

2. Historia filozofii

Treści kształcenia: Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziejach filozofii, znać główne szkoły filozoficzne i operować kategoriami używanymi w analizach filozoficznych.

 

3. Teoria kultury

Treści kształcenia: Filozoficzne i empiryczne podstawy wyodrębniania nauk o kulturze. Teoretyczna wiedza o kulturze w świetle poszczególnych szkół badawczych. Podstawowe teorie kultury, ich kategorie. Krytyczna analiza wybranych teorii kultury. Znakowy charakter kultury i jej aspekt komunikacyjny.

Efekty kształcenia: Student powinien znać i stosować podstawowe teorie używane do badań nad kulturą. Powinien orientować się w różnicach w pojmowaniu zjawisk kulturowych w zależności od zajmującej się kulturą dyscypliny naukowej. Powinien znać podstawowe szkoły naukowe i teorie w zakresie poszczególnych dyscyplin.

 

C. Przedmioty kierunkowe

 

1. Dzieje Iranu i Afganistanu

Treści kształcenia: Charakterystyka zagadnień związanych z historią Iranu i Afganistanu poczynając od okresu przedmuzułmańskiego po czasy najnowsze. Tematem głównym jest historia polityczna z elementami historii gospodarczej. Pierwsze dwa semestry obejmują historię Iranu i Afganistanu od dziejów najdawniejszych (pierwsze państwa, dynastia Achemenidów, najazd Aleksandra Macedońskiego, dynastia Partów, Sasanidów) do czasów podbojów arabskich w VII w. Trzeci i czwarty semestr obejmuje okres muzułmański – najazd Arabów, Iran pod władzą Umajjadów i Abbasydów, okres politycznego odrodzenia i częściowej suwerenności, przejęcie władzy przez dynastie tureckie (Gaznawidzi, Seldżucy), najazd Mongołów, panowanie Ilchanidów, Timurydów, Safawidów, Zandów, okres Kadżarów, ruch konstytucyjny; czasy najnowsze - dynastię Pahlawich i rewolucję islamską.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o historii Iranu i Afganistanu od okresu przedmuzułmańskiego do czasów współczesnych. Powinien samodzielnie interpretować zjawiska, odwołując się do wydarzeń historycznych.

 

2. Dzieje nowożytne Afganistanu (tylko ścieżka paszto)

Treści kształcenia: Wykład dotyczy dziejów nowożytnych państwa afgańskiego, od początku utworzenia Afganistanu w 1747 r. do czasów najnowszych.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o historii nowożytnego Afganistanu. Powinien samodzielnie interpretować zjawiska, odwołując się do wydarzeń historycznych.

 

3. Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu

Treści kształcenia: Treścią wykładu są wybrane zagadnienia z zakresu geografii historycznej obszarów należących do kręgu kultury irańskiej oraz problemy geografii Iranu i Afganistanu (położenie, warunki klimatyczne, najcenniejsze złoża mineralne, gospodarka, demografia) w kontekście politycznym, społecznym i ekonomicznym. Podkreślenie związku tych czynników z kulturą.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę dotyczącą położenia, warunków klimatycznych i gospodarki Iranu i Afganistanu. Powinien analizować zjawiska z tej dziedziny.

 

4. Wiedza o literaturze i kulturze Iranu

Treści kształcenia: Wiadomości o literaturze i kulturze Iranu od czasów przedmuzułmańskich, poprzez dwa pierwsze muzułmańskie „wieki milczenia”, tzw. „złoty okres rozwoju literatury nowoperskiej” (IX – XV w.), po czasy nowsze (do XVIII w.). Prezentacja głównych nurtów i szkół literackich w poezji i prozie. Charakterystyka ich tła socjokulturowego oraz ukazanie procesów kształtowania się poszczególnych rodzajów i gatunków literackich. Podstawy poetyki i metryki perskiej. Bardzo szczegółowo omawiana jest – w różnych aspektach – twórczość najwybitniejszych przedstawicieli kolejnych epok i szkół. Wykład trwa cztery semestry.

Efekty kształcenia: student powinien posiąść podstawową wiedzę o historii literatury Iranu. Powinien samodzielnie interpretować dzieła literackie oraz umieścić je w kontekście zjawisk kulturowych.

 

5. Wiedza o literaturze Afganistanu (tylko ścieżka paszto)

Treści kształcenia: Iran i Afganistan posiadają długi wspólny okres historii literatury tworzonej w języku perskim, zwłaszcza literatury klasycznej. Afganistan jednakże, jako kraj o dwu językach urzędowych, także paszto, posiada w swym dorobku kulturowym rozwijaną od stuleci obszerną literaturę pasztuńską. Wykład obejmuje współczesną literaturę w afgańskich odmianach perszczyzny zwanych dari. Uwzględnione są także podstawowe informacje o twórczości literackiej istotnych mniejszościowych grup etnicznych oraz twórczość ludowa grup, które nie używają jeszcze zapisu. Wykład trwa jeden semestr i stanowi uzupełnienie trwającego trzy semestry wykładu Wiedza o literaturze Iranu.

Efekty kształcenia: student powinien posiąść podstawową wiedzę o literaturze Afganistanu. Powinien samodzielnie interpretować dzieła literackie oraz umieścić je w kontekście zjawisk kulturowych.

 

6. Wiedza o islamie

Treści kształcenia: Okres muzułmański – islam, jego powstanie, święta księga – Koran,  podstawy kształtowania się prawa muzułmańskiego, filary wiary, obowiązki muzułmanina. Podstawowe wiadomości o mistyce i teologii muzułmańskiej.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę o historii i podstawowych założeniach islamu. Powinien umieć zinterpretować i analizować zjawiska właściwe tej religii.

 

7. Wiedza o religiach Iranu i Afganistanu

Treści kształcenia: Wykład trwa jeden semestr i kończy się egzaminem. Podstawowe wiadomości o przedmuzułmańskich religiach Iranu (mazdaizm, mitraizm, zurwanizm, manicheizm, zoroastryzm, wpływy buddyzmu). Wiadomości o specyfice islamu irańskiego: kształtowanie się szyizmu, jego podstawowe odłamy – isama’ilizm, esna’ aszrija. Koncepcje współczesnych teozofów i myślicieli religijnych. Wiadomości o religiach i ruchach mistycznych Afganistanu: sunnizm, szyizm, bractwa sufickie.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę o podstawowych założeniach religii Iranu i Afganistanu. Powinien umieć zinterpretować i analizować zjawiska religijne.

 

8. Wiedza o sztuce islamu

Treści kształcenia: Rozwój sztuki irańskiej na tle szeroko pojętej sztuki świata arabsko-muzułmańskiego. Zadania sztuki w kulturze irańskiej. Najważniejsze formy sztuki i architektury, typy budowli, ich związki z kulturą.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o historii sztuki i architektury irańskiej oraz muzułmańskiej. Powinien umieć analizować dzieła sztuki i nazwać podstawowe konstrukcje architektoniczne.

 

9. Wiedza o języku perskim

Treści kształcenia: Wykład trwa cztery semestry. Wiadomości dotyczące opisowej gramatyki języka perskiego. Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych działów gramatyki: fonologii, morfologii, składni, podstawowych zasad słowotwórstwa klasycznego języka perskiego. Wykład z gramatyki uzupełniony o liczne przykłady zastosowania konkretnych konstrukcji gramatycznych, pochodzące zarówno z klasycznej literatury perskiej, jak i z języka współczesnego.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować gramatykę opisową języka perskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje.

 

10. Wiedza o języku paszto (ścieżka paszto)

Treści kształcenia: Wykład trwa cztery semestry. Wiadomości dotyczące opisowej gramatyki języka paszto. Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych działów gramatyki: fonologii, morfologii, składni, podstawowych zasad słowotwórstwa języka paszto. Wykład z gramatyki uzupełniony o liczne przykłady zastosowania konkretnych konstrukcji gramatycznych, pochodzące zarówno z klasycznej literatury paszto, jak i z języka współczesnego.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować gramatykę opisową języka paszto w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje.

 

D. Przedmioty specjalnościowe

1. Język perski (ścieżka perska)

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka perskiego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia obejmują: opanowanie alfabetu perskiego, umiejętność czytania i pisania, naukę języka literackiego, kolokwialnego oraz prasowego z elementami języka technicznego i administracyjnego. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych i prasy perskiej. Konwersacje i tłumaczenia.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język perski w mowie i piśmie, aby móc się nim swobodnie posługiwać, tłumaczyć pisemnie i na żywo teksty z języka perskiego na język polski.

 

2. Język paszto (tylko ścieżka paszto)

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka paszto na poziomie zaawansowanym. Zajęcia obejmują: opanowanie alfabetu paszto, umiejętność czytania i pisania, naukę języka literackiego, kolokwialnego oraz prasowego z elementami języka technicznego i administracyjnego. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych i prasy paszto. Konwersacje i tłumaczenia.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język paszto w mowie i piśmie, aby móc się nim swobodnie posługiwać, tłumaczyć pisemnie i na żywo teksty z języka paszto na język polski.

 

3. Lektura tekstów perskich

Treści kształcenia: Opanowanie umiejętności tłumaczenia tekstów literackich z języka perskiego na język polski. Studenci zapoznają się z specyficznym dla różnych tekstów językiem (język filozofii, literatury współczesnej i dawnej, język polityczny, naukowy). Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami transkrypcji i transliteracji, uczą się korzystać z różnych słowników j. perskiego.

Efekty kształcenia: Student powinien czytać na głos, tłumaczyć, analizować od strony gramatycznej i treściowej wybrane teksty perskie oraz znać ich treść i znaczenie dla kultury islamu.

 

4. Lektura tekstów paszto

Treści kształcenia: Opanowanie umiejętności tłumaczenia tekstów literackich z języka paszto na język polski. Studenci zapoznają się z specyficznym dla różnych tekstów językiem (język filozofii, literatury współczesnej i dawnej, język polityczny, naukowy). Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami transkrypcji i transliteracji, uczą się korzystać z różnych słowników j. paszto.

Efekty kształcenia: Student powinien czytać na głos, tłumaczyć, analizować od strony gramatycznej i treściowej wybrane teksty paszto oraz znać ich treść i znaczenie dla kultury islamu.

 

5. II język orientalny

Treści kształcenia: Nauka drugiego języka orientalnego zaproponowanego zależnie od możliwości Zakładu (do wyboru, studenci ścieżki perskiej – arabskiego (zalecany), tureckiego, hebrajskiego, sanskrytu, hindi, lub paszto, dari, studenci ścieżki paszto – perskiego, dari). Studenci ścieżki perskiej uczęszczają na zajęcia przez 4 semestry w wymiarze 60 godzin na sem. Studenci ścieżki paszto uczęszczają na zajęcia przez 6 semestrów w wymiarze 60 godzin w semestrze. Opanowanie pisma (jeśli to konieczne), fonologii, podstawowych zasad gramatycznych, umiejętność konwersacji na podstawowym poziomie.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować pismo (w zależności od języka), podstawowe konstrukcje gramatyczne oraz umiejętność konwersacji na podstawowym poziomie.

 

6. Proseminarium iranistyczne

Treści kształcenia: Przekazanie podstawowych zasad przygotowania do pisania prac iranistycznych. Kwestia transkrypcji i transliteracji, technika przygotowywania przypisów, odsyłaczy i bibliografii. Podstawowy warsztat iranistyczny i afganologiczny: encyklopedie, posługiwanie się konkordancjami do Koranu i hadisów. Technika pisania recenzji i prac seminaryjnych. Podczas zajęć studenci samodzielnie przygotowują referaty na wybrane zagadnienia dotyczące historii, literatury, religii i kultury Iranu.

Efekty kształcenia: Student opanowuje technikę pisania prac seminaryjnych, umiejętność przygotowania przypisów i bibliografii oraz poznaje podstawowy warsztat iranistyczny i afganologiczny.

 

7. Seminarium licencjackie

Treści kształcenia: Zajęcia przygotowujące studenta do napisania pracy licencjackiej zgodnie z wybranym tematem i zainteresowaniami. Ukierunkowanie pod kątem odpowiedniej literatury i metodologii. Zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej techniki pisania pracy i sporządzania odsyłaczy, zdobytej na proseminarium. Analiza i opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny literatury, historii, religii, języka i kwestii społeczno-ekonomicznych Iranu i Afganistanu. Zajęcia zakończone napisaniem pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia: Student poznaje odpowiednią literaturę i metodologię, stosuje w praktyce wiedzę dotyczącą techniki przygotowania pracy licencjackiej na wybrany temat.