WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

Kierunek: orientalistyka

Specjalność: japonistyka

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

I. USTALENIA OGÓLNE

Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka, trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800, a liczba punktów ECTS nie mniejsza niż 180.

 

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent trzyletnich licencjackich studiów dziennych lub wieczorowych, uzyskując tytuł licencjata orientalistyki ze specjalnością japonistyka, będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

Dodatkowo będzie posiadał wiedzę ogólną w zakresie:

Ponadto absolwent powinien opanować współczesny język japoński na poziomie umożliwiającym mu swobodną komunikację, czytanie i  pisanie prostych tekstów źródłowych oraz czytanie i tłumaczenie prostych tekstów klasycznych.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury japońskiej. Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej. Ponadto absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

1. Lektorat języka obcego

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z obszaru podstawowych dziedzin kultury.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język na poziomie B2 i posługiwać się podstawowym słownictwem z podstawowych dziedzin kultury i orientalistyki.

 

2. Technologia informacyjna

Treści kształcenia: Opanowanie obsługi i użytkowania komputera podłączonego do Internetu, nabycie umiejętności jego wykorzystywania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Zakres materiału powinien stanowić odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). to: a) podstawy technik informatycznych, b) użytkowanie komputerów, c) prezentacja, d) arkusze kalkulacyjne, e) bazy danych, f) grafika menedżerska, g) usługi w sieciach informatycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować obsługę komputera i użytkowanie komputera w życiu codziennym.

 

3. Wychowanie fizyczne

Udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 

B. Przedmioty podstawowe

1. Antropologia kultury

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami, teoriami i metodami antropologii kulturowej. Omówienie podstawowych kwestii z zakresu studiów nad kulturą, relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, problemu kształtowania osobowości, relatywizmu i uniwersalizmu językowego (i kulturowego), relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, kwestii czasu i przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych (życia i roku). W toku wykładu  uwzględniony zostanie materiał także spoza obszaru Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziedzinie podstawowych pojęć, teorii i metod antropologii kulturowej. Powinien powiązać podstawowe kategorie z poszczególnymi koncepcjami z zakresu studiów nad kulturą.

 

2. Teoria kultury

Treści kształcenia: Filozoficzne i empiryczne podstawy wyodrębniania nauk o kulturze. Teoretyczna wiedza o kulturze w świetle poszczególnych szkół badawczych. Podstawowe teorie kultury, ich kategorie. Krytyczna analiza wybranych teorii kultury. Znakowy charakter kultury i jej aspekt komunikacyjny.

Efekty kształcenia: Student powinien znać i stosować podstawowe teorie używane do badań nad kulturą. Powinien orientować się w różnicach w pojmowaniu zjawisk kulturowych w zależności od zajmującej się kulturą dyscypliny naukowej. Powinien znać podstawowe szkoły naukowe i teorie w zakresie poszczególnych dyscyplin.

 

3. Historia filozofii

Treści kształcenia: Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziejach filozofii, znać główne szkoły filozoficzne i operować kategoriami używanymi w analizach filozoficznych.

 

C. Przedmioty kierunkowe

1. Dzieje Japonii

Treści kształcenia: Charakterystyka zagadnień związanych z historią Japonii poczynając od czasów najdawniejszych po współczesne. Podstawowym wątkiem wykładów jest historia polityczna Japonii ukazana na tle przemian społeczno-ekonomicznych i zmian zachodzących w kulturze. Wykład trwa cztery semestry.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o historii Japonii od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych. Powinien samodzielnie interpretować zjawiska, odwołując się do wydarzeń historycznych.

 

2. Zagadnienia społeczno-kulturowe Japonii

Treści kształcenia: Treścią wykładu są wybrane zagadnienia z zakresu geografii Japonii w kontekście politycznym, społecznym i ekonomicznym oraz podstawowa wiedza z dziedziny kultury Japonii. Wykład trwa dwa semestry.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę dotyczącą położenia, warunków klimatycznych i gospodarki Japonii oraz podstawowych zagadnień dotyczących kultury japońskiej. Powinien umieć analizować zjawiska z tych dziedzin.

 

3. Wiedza o literaturze i kulturze Japonii

Treści kształcenia: Wykład obejmuje okres rozwoju literatury japońskiej od czasów najdawniejszych po literaturę współczesną. Prezentowane są główne nurty i szkoły literackie w poezji i prozie, ich tło socjokulturowe oraz procesy kształtowania się poszczególnych rodzajów i gatunków literackich. Wykład trwa cztery semestry.

Efekty kształcenia: Student powinien posiąść podstawową wiedzę o historii literatury japońskiej. Powinien umieć samodzielnie interpretować dzieła literackie oraz umieścić je w kontekście zjawisk kulturowych.

 

4. Wiedza o religii i filozofii Japonii

Treści kształcenia: Prezentacja zagadnień związanych z rodzimą japońską religią sinto, z buddyzmem, chrześcijaństwem i głównymi japońskimi doktrynami filozoficznymi poczynając od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesności. Wykład trwa dwa semestry i przeprowadzany jest co drugi rok, naprzemiennie z wykładem „Wiedza o sztuce i estetyce Japonii”.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę o podstawowych założeniach głównych religii Japonii i podstawowych doktrynach filozoficznych. Powinien umieć interpretować i analizować zjawiska religijne i filozoficzne.

 

5. Wiedza o sztuce i estetyce Japonii

Treści kształcenia: W czasie wykładu poruszane są wybrane zagadnienia związane z historią japońskiego malarstwa, architektury, rzemiosła artystycznego, ikebany, japońskiej ceremonii herbacianej itp. oraz rozważane są kwestie tradycyjnej i nowoczesnej estetyki japońskiej. Wykład trwa dwa semestry i przeprowadzany jest co drugi rok, naprzemiennie z wykładem „Wiedza o religii i filozofii Japonii”.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o historii sztuki i estetyki japońskiej.

 

6. Wiedza o języku japońskim

Treści kształcenia: Wiadomości dotyczące opisowej gramatyki języka japońskiego. Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych działów gramatyki: fonologii, morfologii oraz składni współczesnego języka japońskiego. Wykład wzbogacony jest o ćwiczenia, które pomagają w utrwaleniu materiału, wyjaśnieniu specyficznych dla języka japońskiego struktur i problemów. Zajęcia trwają cztery semestry.

Efekty kształcenia:  Student powinien opanować gramatykę opisową języka japońskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje.

 

D. Przedmioty specjalnościowe

1. Język japoński

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka japońskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Zajęcia, na które składają się lekcje konwersacji z lektorem japońskim, laboratorium językowe, wideo oraz lekcje kompozycji tekstu, obejmują naukę współczesnego języka literackiego i kolokwialnego oraz dostarczają podstawową wiedzę z zakresu komponowania wypowiedzi na piśmie. Zajęcia trwają sześć semestrów; w semestrze V i VI laboratorium językowe zostaje zastąpione zajęciami „Kompozycja tekstu”.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język japoński, aby móc się nim swobodnie posługiwać, tłumaczyć teksty i tłumaczyć na żywo.

 

2. Gramatyka języka japońskiego

Treści kształcenia: Ćwiczenia w praktyce informacji przekazywanych na zajęciach przedmiotu „Wiedza o języku japońskim”. Ćwiczenia podstawowych konstrukcji z zakresu morfologii i składni języka japońskiego.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować, rozpoznawać, budować i tworzyć konstrukcje gramatyczne języka japońskiego.

 

3. Lektura tekstów japońskich

Treści kształcenia: Opanowanie umiejętności tłumaczenia tekstów literackich z języka japońskiego na język polski. Studenci zapoznają się z specyficznym dla różnych tekstów językiem (język literatury współczesnej, prasy, język polityczny, ekonomiczny, kolokwialny). Podczas zajęć studenci uczą się korzystać z różnych słowników języka japońskiego oraz wstępnie zapoznają się z problemami przekładu pisemnego z języka japońskiego. Zajęcia trwają cztery semestry.

Efekty kształcenia: Student powinien czytać na głos, tłumaczyć, analizować od strony gramatycznej i treściowej wybrane teksty japońskie oraz przedstawić je poprawnie na piśmie.

 

4. Klasyczny język japoński

Treści kształcenia: Wiadomości dotyczące gramatyki klasycznego języka japońskiego. Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych działów klasycznej gramatyki japońskiej, jej  fonologii, morfologii, składni oraz ćwiczenia praktyczne. Zajęcia trwają dwa semestry.

Efekty kształcenia:  Student powinien opanować podstawy klasycznej gramatyki japońskiej.

 

5. Pismo japońskie

Treści kształcenia: Opanowanie czynne i bierne (pisanie i czytanie) transkrypcji pisma japońskiego, dwóch sylabariuszy oraz ok. dwóch tysięcy znaków japońskich, tworzących zestaw Znaków Powszechnego Użytku (jōyō kanji). Podczas zajęć studenci uczą się stosowania w zdaniach poznanych znaków i tworzonych przez nie złożeń. Zajęcia trwają sześć semestrów.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować umiejętności pisania, czytania i rozumienia zapisanych treści na poziomie jōyō kanji.

 

6. Konwersatorium japonistyczne

Treści kształcenia: Celem zajęć, mających charakter konwersatorium, jest dostarczenie studentom szczegółowej wiedzy na temat wybranych zagadnień z  historii, literatury, poezji, języka, religii, sztuki lub estetyki japońskiej.

Efekty kształcenia: Student zgłębia wiedzę w wybranych dziedzinach japonistycznych. Wiedza ta zostanie wykorzystana przy pisaniu pracy licencjackiej. Zajęcia trwają dwa semestry.

 

7. Proseminarium japonistyczne

Treści kształcenia: Celem zajęć jest opanowanie technik pisania prac seminaryjnych. Podczas zajęć studenci samodzielnie przygotowywują referaty na wybrane zagadnienia dotyczące historii, literatury, teatru, języka, sztuki, estetyki lub religii Japonii. Zajęcia trwają dwa semestry.

Efekty kształcenia: Student doskonali technikę pisania rozprawek, umiejętność przygotowania przypisów i bibliografii oraz poznaje podstawowy warsztat japonistyczny.

 

8. Seminarium licencjackie

Treści kształcenia: Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących historii, literatury, teatru, języka, sztuki, estetyki lub religii Japonii na podstawie materiałów w językach europejskich. Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów prac licencjackich. Zajęcia trwają dwa semestry.

Efekty kształcenia: Student poznaje odpowiednią literaturę i metodologię, stosuje w praktyce wiedzę dotyczącą techniki przygotowania pracy licencjackiej na wybrany temat. Zajęcia zakończone są napisaniem pracy licencjackiej.