WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY

Dwuletnie studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

Studium Stosunków Międzykulturowych

 

Kierunek: kulturoznawstwo

Specjalność: stosunki międzykulturowe

 

I. Ustalenia ogólne

Studia drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo, specjalność stosunki międzykulturowe trwają 2 lata (4 semestry), i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800, a liczba punktów ECTS nie mniejsza niż 120.

 

II. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent dwuletnich magisterskich studiów niestacjonarnych/wieczorowych, uzyskując tytuł magistra kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki międzykulturowe, zdobywa gruntowną wiedzę na temat wielu kultur Azji i Afryki, która pozwala mu, poprzez odwoływanie się do utrwalonych metodologii naukowych, rozróżniać, rozumieć i interpretować poszczególne zjawiska zachodzące w tych kulturach i podczas ich spotkania z kulturami Zachodu.

Absolwent będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

      Wiedza zdobyta podczas dwuletnich studiów drugiego stopnia daje absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa, etc.), urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej oraz w środowisku międzynarodowym w zakresie stosunków międzykulturowych i poszczególnych kultur Azji i Afryki.

      Ponadto absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

III. Opis przedmiotów

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Filozofie kultur Wschodu i Zachodu

Treści kształcenia: Wykłady dotyczyć będą głównych filozoficznych koncepcji kultury w filozofii nowożytnej, wybranych tendencji filozofii XX wieku. Omówione zostaną wybrane szkoły filozoficzne Wschodu (buddyzm, islam, konfucjanizm, i in.) oraz najważniejsze zagadnienia filozofii azjatyckich, poprzez które przedstawione zostaną kultury wybranych regionów Azji.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w najważniejszych zagadnieniach zachodniej filozofii nowożytnej, znać główne szkoły filozoficzne i operować kategoriami używanymi w analizach filozoficznych, a także orientować się w najważniejszych nurtach filozofii Azji.

 

2. Estetyka Wschodu i Zachodu

Treści kształcenia: W czasie wykładu poruszane będą najważniejsze zagadnienia związane z historią estetyki na Zachodzie oraz jej przejawy i główne zjawiska estetyki tradycyjnej oraz nowoczesnej w Azji i Afryce. Duży nacisk położony będzie także na podstawowe wiadomości na temat sztuki wybranych regionów Orientu. Wykład, połączony z ćwiczeniami trwa trzy semestry.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat estetyki zachodniej oraz pojęć estetycznych i sztuki Azji i Afryki.

 

B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Antropologia kultury/społeczna/prawa

Treści kształcenia: W trakcie zajęć omówione zostaną m.in.: problemy współczesnej antropologii, zagadnienia antropologii kognitywnej, postmodernistycznej; powiązania antropologii z historią i socjologią, relatywizm kulturowy; antropologia wobec inności; etyczne problemy i uwikłania polityczne antropologii: kolonializm, neokolonializm i dominacja; efekty zderzenia kultur. Ponadto przedstawione będzie kulturowe zróżnicowanie prawa, jego rola w życiu społecznym; socjologia prawa i antropologia prawna; wielość kultur prawnych na Zachodzie. Dwa wykłady po semestrze.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziedzinie podstawowych problemów współczesnej antropologii kulturowej oraz antropologii prawa.

 

2. Metody badań kulturoznawczych

Treści kształcenia: Celem zajęć jest przedstawienie współczesnych metodologii badań kulturoznawczych oraz specyfiki badań poszczególnych sfer rzeczywistości kulturowej i towarzyszących im metod. Poruszone będą także zagadnienia dotyczące specyfiki badań terenowych.

Efekty kształcenia: Student powinien być przygotowany do pracy badawczej z wykorzystaniem warsztatu badawczego w zakresie kulturoznawstwa. Zdobywa aparat pojęciowy i narzędzia niezbędne do napisania pracy magisterskiej.

 

C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1. Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu

Treści kształcenia: W świecie globalnym obcowanie z Innymi i Obcymi stało się codziennością. W trakcie tych zajęć proponuje się spojrzenie na tę rzeczywistość z perspektywy cywilizacyjnej i historycznej. Wschód i Zachód są ujmowane jako wyobrażenia europejskie, a nie jako rzeczywistości cywilizacyjne. Zostanie zaprezentowana perspektywa cywilizacyjna stosunków między ludźmi oraz instrumentarium służące do ich badania (kategorie: cywilizacji, przestrzeni, bariery/granicy, kontaktu, spotkania, dialogu, katastrofy).

Efekty kształcenia: Student powinien poznać problematykę wielości cywilizacji i ich wzajemnych oddziaływań w dziejach.

 

2. Dzieje Azji i Afryki w XX w.

Treści kształcenia: Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych założeń i kierunków polityki zagranicznej państw Azji i Afryki w XX w., prowadzących ostatecznie do ukształtowania się ich pozycji oraz układu sił na arenie międzynarodowej w XXI w. Szczególna uwaga zwrócona będzie na przyczyny kulturowe i historyczne polityki wobec innych krajów. Wykład trwa dwa semestry.

Efekty kształcenia: Student powinien poznać najważniejsze problemy międzykulturowe w polityce zagranicznej państw Azji i Afryki, a także ich współczesny stosunek do Europy/Unii Europejskiej.

 

3. Kulturowy kontekst literatur Azji i Afryki

Treści kształcenia: Wykład ma na celu przedstawienie najważniejszych zjawisk w rozwoju wybranych literatur Azji i Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności ich powstania oraz przemian, jakie w nich zachodziły w wyniku ważnych zdarzeń i procesów historycznych. Zjawiska te będą ukazane na tle właściwego im kontekstu historycznego oraz społeczno-kulturowego.

Efekty kształcenia: Umiejętność rozumienia najważniejszych zjawisk w wybranych literaturach Azji i Afryki.

 

4. Obraz kultur

Treści kształcenia: Przedstawienie wyobrażeń o kulturach Azji i Afryki funkcjonujących wśród przedstawicieli kultury europejskiej oraz obrazów kultury europejskiej tworzonych przez przedstawicieli wybranych kultur Azji i Afryki; próba ich usytuowania w szerszym kontekście kultury Zachodu oraz kultur Wschodu; określenia tradycji i inspiracji, z których się wywodzą, celów, dla których były i są tworzone. Wykład trwa dwa semestry.

Efekty kształcenia: Wyrobienie w studencie umiejętności krytycznego spojrzenia na wizerunki innych kultur, rozpoznawania źródeł tworzenia poszczególnych obrazów.

 

5. Komunikowanie międzykulturowe

Treści kształcenia: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą oraz kulturowymi uwarunkowaniami komunikowania rozumianego jako interakcja intencjonalna w 4 podstawowych jego wymiarach: międzykulturowym, wewnątrzkulturowym, interpersonalnym i intrapersonalnym.

Efekty kształcenia: Zrozumienie stereotypów kulturowych oraz teorii komunikowania jako procesu budowania „kultury trzeciej”. Poznanie dystansu społecznego grupy wobec innych kultur oraz badanie relatywności norm moralno-etycznych.

 

6. Kultury i emocje

Treści kształcenia: Celem zajęć jest zaprezentowanie uczestnikom ‘profilów emocjonalnych’ wybranych kultur świata. Kurs ma charakter interdyscyplinarny, łączący perspektywy antropologiczne, psychologiczne i językoznawcze zorientowane na opis emocji jako zjawiska zmiennego kulturowo i historycznie. Zajęcia trwają jeden semestr.

Efekty kształcenia: Zapoznanie studenta z ‘emocjami – kluczami’ wybranych kultur oraz związków emocji z zasadniczymi duchowymi, moralnymi, estetycznymi i komunikacyjnymi wartościami danej kultury.

 

7. Konwersatorium

Treści kształcenia: Zajęcia o charakterze dyskusyjnym na temat problemów międzykulturowych. Mają poszerzyć wiedzę studenta o kulturach Azji i Afryki, nauczyć go umiejętności dyskusji, obudzić zainteresowanie problemami międzykulturowości.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, umieć porównać poszczególne zjawiska w różnych kulturach Azji i Afryki, zrozumieć przyczyny ich odmienności. Powinien nauczyć się dyskutować, samodzielnie formułować opinie i prezentować swoje sądy.

 

8. Wykład monograficzny

Treści kształcenia: Celem wykładów jest dostarczenie studentom szczegółowej wiedzy na temat wybranych zagadnień ze stosunków międzykulturowych.

Efekty kształcenia: Student zgłębia wiedzę w wybranych dziedzinach stosunków międzykulturowych. Wiedza ta zostanie wykorzystana przy pisaniu pracy magisterskiej.

 

9. Seminarium magisterskie

Treści kształcenia: Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących stosunków międzykulturowych. Celem seminarium jest przygotowanie prac magisterskich, które będą prowadzone w Studium Stosunków Międzykulturowych. Zajęcia trwają cztery semestry.

Efekty kształcenia: Student opanowuje technikę pisania pracy magisterskiej, uczy się dyskutować na tematy dotyczące przedmiotu jego badań, pogłębia swoją wiedzę, uczy się analizować i interpretować zjawiska ważne dla stosunków międzykulturowych. Zajęcia zakończone są napisaniem pracy magisterskiej.