WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY

Studium Stosunków Międzykulturowych

 

Trzyletnie studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Kierunek: kulturoznawstwo

Specjalność: stosunki międzykulturowe

 

I. Ustalenia ogólne

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo, specjalność stosunki międzykulturowe trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800, a liczba punktów ECTS nie mniejsza niż 180.

 

II. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent trzyletnich licencjackich studiów niestacjonarnych/wieczorowych, uzyskując tytuł licencjata kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki międzykulturowe, będzie posiadał ogólną wiedzę na temat wielu kultur Azji i Afryki. Dzięki temu będzie rozumiał i umiał analizować zjawiska dotyczące kultury w skali regionalnej (gł. Azja i Afryka) i globalnej, a także stosunków międzykulturowych.

Absolwent będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

Dodatkowo będzie posiadał wiedzę ogólną w zakresie:

Ponadto absolwent powinien opanować co najmniej jeden język orientalny na poziomie umożliwiającym komunikację z przedstawicielami kultur Azji lub Afryki.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na lepsze rozumienie różnorodności kulturowych i cywilizacyjnych, a dzięki temu na uczestnictwo w procesie porozumienia i współpracy między Zachodem a Wschodem, na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultur Azji i Afryki.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

III. Opis przedmiotów

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1. Lektorat języka obcego

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z obszaru podstawowych dziedzin kultury.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język na poziomie B2 i posługiwać się podstawowym słownictwem z podstawowych dziedzin kultury i orientalistyki.

 

2. Technologia informacyjna

Treści kształcenia: Opanowanie obsługi i użytkowania komputera podłączonego do Internetu, nabycie umiejętności jego wykorzystywania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Zakres materiału powinien stanowić odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). to: a) podstawy technik informatycznych, b) użytkowanie komputerów, c) prezentacja, d) arkusze kalkulacyjne, e) bazy danych, f) grafika menedżerska, g) usługi w sieciach informatycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować obsługę komputera i użytkowanie komputera w życiu codziennym.

 

3. Wychowanie fizyczne

Udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Antropologia kultury

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami, teoriami i metodami antropologii kulturowej. Omówienie podstawowych kwestii z zakresu studiów nad kulturą, relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, problemu kształtowania osobowości, relatywizmu i uniwersalizmu językowego (i kulturowego), relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, kwestii czasu i przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych (życia i roku). W toku wykładu  uwzględniony zostanie materiał także spoza obszaru Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziedzinie podstawowych pojęć, teorii i metod antropologii kulturowej. Powinien powiązać podstawowe kategorie z poszczególnymi koncepcjami z zakresu studiów nad kulturą.

 

2. Metody badań socjologii

Treści kształcenia: Zajęcia mają ukazać specyfikę badań z zakresu nauk społecznych: metody ilościowe i jakościowe, techniki obserwacji zewnętrznej i uczestniczącej, a także fazy procesu badawczego, w tym głównie tworzenie pytań i problemów badawczych, operacjonalizację pytań i problemów badawczych, projektowanie narzędzi. Przedstawione będą także kwestie etyczne różnych typów badań społecznych.

Efekty kształcenia: Student powinien znać i stosować podstawowe metody badań socjologii.

 

3. Socjologia

Treści kształcenia: W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. socjologii jako nauki, związku natury z kulturą, interakcji społecznych, instytucji i norm społecznych, grup i stratyfikacji społecznej, społecznych aspektów religii, konfliktów społecznych.

Efekty kształcenia: Student powinien orientować się w głównych problemach, którymi zajmuje się socjologia, znać definicje zjawisk z nią związanych.

 

4. Język i komunikacja międzykulturowa

Treści kształcenia: Wykład uzupełniony ćwiczeniami dotyczy roli wartości kulturowych w porozumiewaniu się osób pochodzących z różnych kultur. Omawiane są m.in zasady prowadzenia rozmowy, rutyny konwersacyjne, sposoby zwracania się do rozmówcy, kulturowy stosunek do mowy charakterystyczny dla różnych języków, oraz elementy komunikacji niewerbalnej jako ilustracje odmienności w relacjach społecznych właściwych dla danych kultur.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować umiejętność rozróżniania i stosowania w praktyce odmiennych wartości kulturowych w komunikacji międzykulturowej.

 

5. Filozofia

Treści kształcenia: Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziejach filozofii, znać główne szkoły filozoficzne i operować kategoriami używanymi w analizach filozoficznych.

 

6. Logika i semiotyka

Treści kształcenia: Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logiki i semiotyki zachodniej. Logika, jako nauka o rozumowaniu, pozwala usprawnić sposoby rozumowania, wzmocnić skuteczność argumentacji oraz uczy krytycznie oceniać własne i cudze wypowiedzi. Semiotyka, jako nauka o języku, uczy poprawniej wypowiadać myśli, uświadamia wpływ zachowań językowych na otaczającą nas rzeczywistość. Zajęcia będą dotyczyły przede wszystkim dwóch operacji logicznych: definiowania i argumentowania. Studenci poznają m.in. rodzaje wyrażeń i ich wadliwości, rodzaje i warunki poprawności definicji, rodzaje pytań i odpowiedzi, sposoby uzasadniania twierdzeń, pospolite błędy w rozumowaniu, metody rozstrzygania sporów i reguły owocnej dyskusji.

Efekty kształcenia: Student powinien mieć opanowane schematy rozumowań i umieć oceniać ich prawidłowość. Powinien znać zagadnienia analizy logicznej i umieć je zastosować do badań nad kulturami orientalnymi.

 

7. Wiedza o kulturach Wschodu i Zachodu

Treści kształcenia: Wykład obejmuje najważniejsze myślowe założenia poszczególnych kultur Azji i Afryki. Najważniejsze pojęcia kulturowe stanowią podstawę umożliwiajacą uporządkowanie wiedzy, porównanie kultur oraz całościowe wnioski.

Efekty kształcenia: student powinien posiąść podstawową wiedzę na temat kultur Azji i Afryki. Powinien umieć samodzielnie interpretować zjawiska kulturowe.

 

8. Wiedza o językach orientalnych

Treści kształcenia: Wykład dotyczy podstawowych wiadomości na temat głównych języków Azji i Afryki. Przekazane zostaną podstawowe informacje o danym języku, m.in.: zasięg geograficzny, klasyfikacja genealogiczna i typologiczna, osobliwości systemowe w zakresie fonologii, morfologii i składni. Wykład uzupełniony jest ćwiczeniami pozwalającymi rozróżniać omawiane języki i poprawnie je wymawiać.

Efekty kształcenia:  Student powinien opanować podstawową wiedzę o językach Azji i Afryki pozwalającą na ich klasyfikację i rozróżnianie.

 

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Zagadnienia społeczno-kulturowe Azji i Afryki

Treści kształcenia: Treścią wykładów jest ogólna charakterystyka podstawowych zjawisk społeczno-kulturowych Azji i Afryki, przede wszystkim związnych z życiem codziennym i obyczajowością przedstawicieli wybranych kultur. Uwzględnione zostanie także szerokie tło uwarunkowań kulturowych danego regionu.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień społeczno-kulturowych Azji i Afryki, a także umieć analizować zjawiska z tym związane.

 

2. Kultura masowa

Treści kształcenia: Istota kultury masowej, jej definicja i cechy charakterystyczne. Ukazanie zasadniczych cech kultury masowej poszczególnych regionów. Historyczne podłoże wybranych form współczesnej kultury masowej. Ideologizacja i komercjalizacja. Rola kultury masowej w procesach modernizacyjnych. Charakterystyka tego zjawiska jako czynnika kształtującego wiele zachowań społecznych i postaw wobec rzeczywistości. Kultura masowa a globalizacja.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z kulturą masową (cechy dystynktywne, istota kultury masowej) wybranych krajów, regionów i kultur Azji i Afryki. Będzie również umiał  analizować i interpretować podstawowe zjawiska kultury masowej.

 

3. Wiedza o religiach Azji i Afryki

Treści kształcenia: Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wierzeniami i religiami Azji i Afryki. Omówione zostaną podstawowe typy wierzeń rozpowszechnionych w krajach Orientu, od najbardziej pierwotnych aż do religii światowych (buddyzm, chrześcijaństwo, islam). Słuchacz pozna nie tylko ich stronę doktrynalną, lecz także rytualną, ich ewolucję i związki z kulturą regionu.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę o podstawowych założeniach wierzeń i religii Azji i Afryki oraz o podstawowych doktrynach filozoficznych. Powinien umieć interpretować i analizować zjawiska religijne i filozoficzne.

 

4. Wiedza o migracjach

Treści kształcenia: Wykłady dotyczą ważniejszych teorii migracji międzynarodowych i teoretycznych modeli, typologii poszczególnych form ruchliwości przestrzennej w Azji, Afryce i Europie, a także ustawodawstwa, procedur prawnych i administracyjnych dotyczących cudzoziemców i uchodźców w Polsce, problemów z adaptacją i integracją uchodźców i imigrantów zarobkowych w Polsce i w Europie.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę o podstawowych założeniach teoretycznych, a także o współczesnych problemach migracji.   

 

D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1. Dzieje Azji i Afryki

Treści kształcenia: Charakterystyka zagadnień związanych z historią Azji i Afryki poczynając od czasów najdawniejszych po współczesne. Podstawowym wątkiem wykładów jest historia polityczna, historia systemów władzy w wybranych państwach bądź regionach Azji i Afryki, ukazana na tle zmian zachodzących w kulturze i przemian społeczno-ekonomicznych. Przedstawione zostaną kulturowe przyczyny powstawania tych systemów i ich upadku, zasadnicze cechy ich funkcjonowania oraz ich wpływ na kształtowanie się omawianach państw bądź regionów.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o dziejach Azji i Afryki od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych. Powinien samodzielnie interpretować zjawiska kulturowe, odwołując się do wydarzeń historycznych.

 

2. Polityka społeczna wobec odmiennych kulturowo

Treści kształcenia: Celem zajęć jest przedstawienie polityki państwa oraz postaw społeczeństwa przyjmującego wobec przedstawicieli (migrantów) innych, odmiennych kultur. Poruszane będą takie zagadnienia jak: zasady zatrudniania i rynek pracy cudzoziemców, polityka zdrowotna, nauka w polskich placówkach edukacyjnych, działania na rzecz tolerancji i budowy struktur społeczeństwa wielokulturowego. Wykłady z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych; spotkania z migrantami i wizyty w ośrodkach recepcyjno-adaptacyjnych.

Efekty kształcenia: Student powinien nabyć podstawową wiedzę na temat polityki państwa wobec imigrantów – przedstawicieli innych kultur.

 

3. Język orientalny

Treści kształcenia: W trakcie tych zajęć student pozna od strony praktycznej język orientalny wybrany przez Komisję Programową SSM jako szczególnie przydatny w pracy z imigrantami z Azji lub Afryki, w tym także w organizacjach i przedsiębiorstwach zajmujących się problemami imigracji, mniejszości narodowych, itp. zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować jeden język orientalny na poziomie umożliwiającym komunikację z przedstawicielami danej kultury Azji lub Afryki.

 

4. Lektura tekstów angielskich

Treści kształcenia: Ćwiczenia dotyczą analizy tekstów angielskojęzycznych poświęconych zjawiskom kulturowym, etnofilozofii i etnografii, interpretacji angielskojęzycznych przekładów wybranych fragmentów pism pochodzących z azjatyckich i afrykańskich kręgów kulturowych.

Efekty kształcenia: praktyczne wzbogacenie własnych kompetencji studenta w posługiwaniu się językiem angielskim w zakresie kultur orientalnych.

 

5. Wykład monograficzny na tematy międzykulturowe

Treści kształcenia: Celem wykładów jest dostarczenie studentom szczegółowej wiedzy na temat wybranych zagadnień ze stosunków międzykulturowych.

Efekty kształcenia: Student zgłębia wiedzę w wybranych dziedzinach stosunków międzykulturowych. Wiedza ta zostanie wykorzystana przy pisaniu pracy licencjackiej.

 

6. Konwersatorium międzykulturowe

Treści kształcenia: Celem zajęć, mających charakter konwersatorium, jest dostarczenie studentom szczegółowej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu stosunków międzykulturowych.

Efekty kształcenia: Student zgłębia wiedzę w wybranych dziedzinach stosunków międzykulturowych. Wiedza ta zostanie wykorzystana przy pisaniu pracy licencjackiej.

 

7. Proseminarium

Treści kształcenia: Celem zajęć jest opanowanie technik pisania prac seminaryjnych. Podczas zajęć studenci samodzielnie przygotowywują referaty na wybrane zagadnienia dotyczące stosunków międzykulturowych. Zajęcia trwają dwa semestry.

Efekty kształcenia: Student doskonali technikę pisania rozprawek, umiejętność przygotowania przypisów i bibliografii oraz poznaje podstawowy warsztat naukowy niezbędny dla orientalisty specjalizującego się w stosunkach międzykulturowych.

 

8. Seminarium licencjackie

Treści kształcenia: Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień międzykulturowych, dotyczących dziejów, zagadnień kulturowych i społecznych, itp. Azji, Afryki, a także Europy (Polski) przeważnie w ujęciu porównawczym, na podstawie materiałów w językach europejskich. Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów prac licencjackich.

Efekty kształcenia: Student poznaje odpowiednią literaturę i metodologię, stosuje w praktyce wiedzę dotyczącą techniki przygotowania pracy licencjackiej na wybrany temat. Zajęcia zakończone są napisaniem pracy licencjackiej.