WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

Kierunek: Orientalistyka

Specjalność: Afrykanistyka

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

I. USTALENIA OGÓLNE

Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność afrykanistyka trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra.

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent dwuletnich studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku orientalistyka ze specjalnością afrykanistyka będzie posiadał gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury afrykańskiej, dzięki zastosowaniu wybranej metodologii naukowej z zakresu:

Ponadto absolwent opanuje jeden z języków afrykańskich (amharski, hausa lub suahili) na poziomie zaawansowanym, zwłaszcza w zakresie interpretacji tekstów w tym języku.

Wiedza zdobyta podczas studiów da absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, mediach, muzeach, agencjach reklamowych, agencjach public relations itp. oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźców, edukacji międzykulturowej itp. Ponadto absolwent powinien mieć wpojone nawyki ciągłego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

 

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 

1. Przedmiot ogólnouniwersytecki

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany przez studenta  z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub rozwijający jego wiedzę z dowolnej dziedziny.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

B. Przedmioty podstawowe

1.Wstęp do badań naukowych

Treści kształcenia: Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy badawczej i zapoznanie z warsztatem badawczym w obszarze nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny kulturoznawstwa. Główny nacisk położony zostanie na metody gromadzenia, selekcjonowania, krytyki i analizy źródeł historycznych i o charakterze źródeł historycznych (metody historii) oraz zastanych i wywołanych źródeł i tekstów antropologicznych i socjologicznych (metody badań jakościowych i ilościowych). Osobny blok zajęć poświęcony zostanie tekstom kulturowym wytwarzanym przez codzienność i otoczenie, w jakim żyjemy. W toku zajęć szczególna uwaga poświęcona zostanie typowym źródłom, warunkom i specyfice badań oraz trudnościom w interpretacjach tekstów dotyczących kultur krajów Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien być przygotowany do pracy badawczej z wykorzystaniem warsztatu badawczego nauk humanistycznych. Powinien poznać metody krytyki i analizy źródeł historycznych oraz zapoznać się ze specyfiką badań dotyczących tekstów kultur Azji i Afryki.

 

2. Logika i semiotyka

Treści kształcenia: Wprowadzenie studentów w elementarne pojęcia i techniki logiczne, w tym przekazanie im zbioru praw logicznych stanowiących podstawę wszelkich rozumowań oraz podstawowych reguł inferencji. Program obejmuje też klasyfikację rozumowań i elementy nauki o systemach symbolicznych, szczególnie językowych. Kurs przedstawia podstawy semiotyki dla słuchaczy bez uprzedniego przygotowania filozoficznego. Głównymi tematami są: podstawowe paradygmaty nauki o znaku, zasadnicze koncepcje znaczenia, odnoszenie się wyrażeń, symbole, ikony, analogie, metafory, pojęcie informacji.

Efekty kształcenia: Student powinien mieć opanowane schematy rozumowań i umieć oceniać ich prawidłowość. Powinien znać zagadnienia analizy logicznej i umieć je zastosować do badań nad kulturami orientalnymi.

 

 

C. Przedmioty kierunkowe

 

1. Konwersatorium orientalistyczne

Treści kształcenia: Zajęcia o charakterze panelowym z udziałem wykładowców, doktorantów i studentów omawiające dane zagadnienia w aspekcie porównawczym, odbywane w ramach zespołów: języków, literatur i kultur, filozofii i religii, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych. Zajęcia mają poszerzyć wiedzę studenta o kulturach orientalnych, nauczyć go umiejętności dyskusji, obudzić zainteresowanie kwestiami wychodzącymi poza ścisły program studiów.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, umieć porównać poszczególne zjawiska w różnych kulturach, zrozumieć przyczyny ich odmienności. Powinien nauczyć się dyskutować, samodzielnie formułować opinie i prezentować swoje sądy.

 

2. Przedmiot metodologiczny

Treści kształcenia: Przedmiot do wyboru (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, wstęp do badań historycznych, wstęp do etnologii, nauka o polityce, filozofia religii), realizowany w WO lub UW, który ma zapewnić studentowi podstawową wiedzę metodologiczną z danego zakresu.

Efekty kształcenia: Student zdobywa aparat pojęciowy i narzędzia niezbędne do napisania pracy magisterskiej w wybranym zakresie.

 

3. Przedmiot do wyboru

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany w porozumieniu z promotorem pracy, rozwijający wiedzę studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub poza nim.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

 

D. Przedmioty specjalnościowe

 

1. Pierwszy język afrykański

Treści kształcenia: Rotacyjnie amharski, hausa lub suahili, w zależności od specjalizacji językowej poszczególnych roczników. Przedmiot stanowi kontynuację nauki pierwszego języka afrykańskiego po zakończonych studiach licencjackich. Zwraca się w nim uwagę na poszerzenie zasobu leksykalnego i udoskonalenia konwersacji, w tym rozmowy na wyspecjalizowane tematy.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język afrykański w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym.  

 

 

2. Teksty źródłowe

Treści kształcenia: Lektura tekstów w języku afrykańskim dobranych pod kątem ich przydatności w przygotowywanej pracy magisterskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich interpretację w kontekście kultury Afryki Subsaharyjskiej.

Efekty kształcenia: Student zdobywa wiedzę o najważniejszych tekstach pisanych dla danej kultury, nabywa umiejętności ich tłumaczenia i analizowania w kontekście kulturowym.

 

 

3. Przedmiot afrykanistyczny

Treści kształcenia: Przedmiot do wyboru z oferty Katedry lub WO, zgodny z zainteresowaniami studenta i specjalizacją przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej. Dotyczy specjalistycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i zagadnień społeczno-kulturowych odnoszących się do kontynentu afrykańskiego lub jego części. Oferta przedmiotu afrykanistycznego może dotyczyć także zajęć językowych o wyspecjalizowanej tematyce (kroniki, poezja, literatura ustna w języku afrykańskim) lub kursu nowego języka afrykańskiego. 

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranym przedmiocie, utrwala metodologię badań afrykanistycznych, ponadto ma możliwość poszerzenia znajomości języka afrykańskiego w zakresie wybranej tematyki lub zdobycia wiedzy o strukturze nowego jezyka afrykańskiego.

 

 

4. Seminarium magisterskie

Treści kształcenia: Seminarium służy doskonaleniu metodologii pracy naukowej oraz poszerzeniu wiedzy afrykanistycznej w zakresie wybranej przez studenta specjalizacji dyscyplinarnej. Opanowana technika pracy naukowej ma znaleźć praktyczne zastosowanie w przygotowywanej pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia: Student opanowuje technikę pisania pracy magisterskiej, uczy się dyskutować na tematy dotyczące przedmiotu jego badań, pogłębia swoją wiedzę, uczy się analizować i interpretować zjawiska ważne dla danej kultury. Zajęcia zakończone napisaniem pracy magisterskiej.