WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

Kierunek: orientalistyka

Specjalność: iranistyka

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE

ścieżka perska

 

 

I. USTALENIA OGÓLNE

Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka trwają 2 lata (4 semestry), i kończą się nadaniem tytułu magistra.

 

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów dziennych magisterskich na kierunku Orientalistyka ze specjalnością iranistyka opanuje poszerzony materiał i będzie posiadał gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, poprzez metodologię naukową, poszczególnych zjawisk kultury Iranu. Będzie stosował wybraną metodologię badań z zakresu:

·        językoznawstwa lub

·        literaturoznawstwa i kulturoznawstwa lub

·        religioznawstwa i filozofii lub

·        nauk historycznych, społecznych i politycznych.

Absolwent studiów dziennych magisterskich na kierunku Orientalistyka ze specjalnością iranistyka będzie posiadał umiejętność posługiwania się klasycznym i współczesnym językiem perskim, odczytywania i tłumaczenia tekstów w klasycznym i współczesnym języku perskim.

            Wiedza zdobyta podczas dwuletnich dziennych studiów magisterskich na kierunku orientalistyka ze specjalnością iranistyka daje absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ciągłego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

 

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 

1. Przedmiot ogólnouniwersytecki

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany rozwijający wiedzę studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub poza nim.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

 

B. Przedmioty podstawowe

 

1. Wstęp do badań naukowych

Treści kształcenia: Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy badawczej i zapoznanie z warsztatem badawczym w obszarze nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny kulturoznawstwa. Główny nacisk położony zostanie na metody gromadzenia, selekcjonowania, krytyki i analizy źródeł historycznych i o charakterze źródeł historycznych (metody historii) oraz zastanych i wywołanych źródeł i tekstów antropologicznych i socjologicznych (metody badań jakościowych i ilościowych). Osobny blok zajęć poświęcony zostanie tekstom kulturowym wytwarzanym przez codzienność i otoczenie, w jakim żyjemy. W toku zajęć szczególna uwaga poświęcona zostanie typowym źródłom, warunkom i specyfice badań oraz trudnościom w interpretacjach tekstów dotyczących kultur krajów Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien być przygotowany do pracy badawczej z wykorzystaniem warsztatu badawczego nauk humanistycznych. Powinien poznać metody krytyki i analizy źródeł historycznych oraz zapoznać się ze specyfiką badań dotyczących tekstów kultur Azji i Afryki.

 

2. Logika i semiotyka

Treści kształcenia: Wprowadzenie studentów w elementarne pojęcia i techniki logiczne, w tym przekazanie im zbioru praw logicznych stanowiących podstawę wszelkich rozumowań, oraz podstawowych reguł inferencji. Program obejmuje też klasyfikację rozumowań i elementy nauki o systemach symbolicznych, szczególnie językowych. Kurs przedstawia podstawy semiotyki dla słuchaczy bez uprzedniego przygotowania filozoficznego. Głównymi tematami są: podstawowe paradygmaty nauki o znaku, zasadnicze koncepcje znaczenia, odnoszenie się wyrażeń, symbole, ikony, analogie, metafory, pojęcie informacji.

Efekty kształcenia: Student powinien mieć opanowane schematy rozumowań i umieć oceniać ich prawidłowość. Powinien znać zagadnienia analizy logicznej i umieć je zastosować do badań nad kulturami orientalnymi.

 

 

 

C. Przedmioty kierunkowe

1. Konwersatorium orientalistyczne

Treści kształcenia: Zajęcia o charakterze panelowym z udziałem wykładowców, doktorantów i studentów omawiające dane zagadnienia w aspekcie porównawczym, odbywane w ramach zespołów: języków, literatur i kultur, filozofii i religii, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych. Zajęcia mają poszerzyć wiedzę studenta o kulturach orientalnych, nauczyć go umiejętności dyskusji, obudzić zainteresowanie kwestiami wychodzącymi poza ścisły program studiów.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, umieć porównać poszczególne zjawiska w różnych kulturach, zrozumieć przyczyny ich odmienności. Powinien nauczyć się dyskutować, samodzielnie formułować opinie i prezentować swoje sądy.

 

2. Przedmiot metodologiczny.

Treści kształcenia: Przedmiot do wyboru (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, wstęp do badań historycznych, wstęp do etnologii, nauka o polityce, filozofia religii), realizowany w WO lub UW, który ma zapewnić studentowi podstawową wiedzę metodologiczną z danego zakresu.

Efekty kształcenia: Student zdobywa aparat pojęciowy i narzędzia niezbędne do napisania pracy magisterskiej w wybranym zakresie.

 

3. Przedmiot do wyboru

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany w porozumieniu z promotorem pracy magisterskiej, rozwijający wiedzę studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub poza nim.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

D. Przedmioty specjalnościowe

1. Język perski

Treści kształcenia: Nauka języka perskiego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia obejmują: naukę języka literackiego, kolokwialnego oraz prasowego z elementami języka technicznego i administracyjnego. Konwersacje i tłumaczenia.

Efekty kształcenia: Student powinien biegle opanować język perski w mowie i piśmie, umiejętność konwersacji na wszystkie tematy: od życia codziennego do problemów naukowych.

 

2. Teksty źródłowe

Treści kształcenia: Lektura tekstów źródłowych z dziedziny islamu, polityki muzułmańskiej, historii, filozofii, religii, etnologii i literatury klasycznej i współczesnej islamu. Odpowiednie teksty dobierane w zależności od wybranej przez studenta specjalizacji. Czytanie tekstu, jego analiza i interpretacja jego znaczenia w kontekście danej kultury.

Efekty kształcenia: Student zdobywa wiedzę o najważniejszych tekstach pisanych dla danej kultury. Umiejętność ich tłumaczenia, analizowania w kontekście kulturowym. Znaczenie tekstów dla danej kultury.

 

3. Dyplomatyka perska

Treści kształcenia: Zajęcia obejmują lekturę i tłumaczenie na język polski tekstów historycznych, głównie dyplomatycznych (listy szachów i wezyrów) oraz pism urzędowych (nadania ziemi, rozkazy i inne) z okresu XII–XVII w. n.e.

Efekty kształcenia: Student zdobywa umiejętność rozumienia, tłumaczenia i właściwej analizy perskich tekstów dyplomatycznych i historycznych.

 

4. Poetyka perska

Treści kształcenia: Celem zajęć jest poznanie w praktyce twórczości omawianych na wykładach z literatury szkół literackich i przedstawicieli poszczególnych epok. Czytanie i tłumaczenie tekstów literackich, a w przypadku utworów poetyckich także recytacja oraz analiza semantyczna i strukturalna (w tym analiza metrum).

Efekty kształcenia: Student uczy się poprawnie czytać i interpretować klasyczną poezję perską.

 

5. Seminarium iranistyczne

Treści kształcenia: Seminarium służące pogłębieniu metodologii, uporządkowaniu wiedzy kandydata oraz jej poszerzeniu w zależności od wybranej specjalizacji. Kontynuacja pracy nad techniką przygotowania pracy magisterskiej. Przedmiot zakończony napisaniem pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia: Student opanowuje technikę pisania pracy magisterskiej, uczy się dyskutować na tematy dotyczące przedmiotu jego badań, pogłębia swoją wiedzę, uczy się analizować i interpretować zjawiska ważne dla danej kultury. Zajęcia zakończone napisaniem pracy magisterskiej.