Wydział Orientalistyczny UW

Kierunek: orientalistyka

Specjalność: japonistyka

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE

 

 

I. USTALENIA OGÓLNE

Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka trwają 2 lata (4 semestry), i kończą się nadaniem tytułu magistra.

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów dziennych magisterskich na kierunku Orientalistyka ze specjalnością japonistyka opanuje poszerzony materiał i będzie posiadał gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, poprzez metodologię naukową, poszczególnych zjawisk kultury Japonii. Będzie stosował wybraną metodologię badań z zakresu:

Absolwent studiów dziennych magisterskich na kierunku Orientalistyka ze specjalnością japonistyka będzie posiadał umiejętność posługiwania się klasycznym i współczesnym językiem japońskim, odczytywania i tłumaczenia tekstów w klasycznym i współczesnym języku.

            Wiedza zdobyta podczas dwuletnich dziennych studiów magisterskich z zakresu Orientalistyki ze specjalnością japonistyka daje absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej, a także firmach z kapitałem japońskim. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ciągłego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

 

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 

1. Przedmiot ogólnouniwersytecki

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany rozwijający wiedzę studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub poza nim.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

 

 

 

 

 

B. Przedmioty podstawowe

 

1. Wstęp do badań naukowych

Treści kształcenia: Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy badawczej i zapoznanie z warsztatem badawczym w obszarze nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny kulturoznawstwa. Główny nacisk położony zostanie na metody gromadzenia, selekcjonowania, krytyki i analizy źródeł historycznych i o charakterze źródeł historycznych (metody historii) oraz zastanych i wywołanych źródeł i tekstów antropologicznych i socjologicznych (metody badań jakościowych i ilościowych). Osobny blok zajęć poświęcony zostanie tekstom kulturowym wytwarzanym przez codzienność i otoczenie, w jakim żyjemy. W toku zajęć szczególna uwaga poświęcona zostanie typowym źródłom, warunkom i specyfice badań oraz trudnościom w interpretacjach tekstów dotyczących kultur krajów Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien być przygotowany do pracy badawczej z wykorzystaniem warsztatu badawczego nauk humanistycznych. Powinien poznać metody krytyki i analizy źródeł historycznych oraz zapoznać się ze specyfiką badań dotyczących tekstów kultur Azji i Afryki.

 

2. Logika i semiotyka

Treści kształcenia: Wprowadzenie studentów w elementarne pojęcia i techniki logiczne, w tym przekazanie im zbioru praw logicznych stanowiących podstawę wszelkich rozumowań, oraz podstawowych reguł inferencji. Program obejmuje też klasyfikację rozumowań i elementy nauki o systemach symbolicznych, szczególnie językowych. Kurs przedstawia podstawy semiotyki dla słuchaczy bez uprzedniego przygotowania filozoficznego. Głównymi tematami są: podstawowe paradygmaty nauki o znaku, zasadnicze koncepcje znaczenia, odnoszenie się wyrażeń, symbole, ikony, analogie, metafory, pojęcie informacji.

Efekty kształcenia: Student powinien mieć opanowane schematy rozumowań i umieć oceniać ich prawidłowość. Powinien znać zagadnienia analizy logicznej i umieć je zastosować do badań nad kulturami orientalnymi.

 

 

 

C. Przedmioty kierunkowe

1. Konwersatorium orientalistyczne

Treści kształcenia: Zajęcia o charakterze panelowym z udziałem wykładowców, doktorantów i studentów omawiające dane zagadnienia w aspekcie porównawczym, odbywane w ramach zespołów: języków, literatur i kultur, filozofii i religii, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych. Zajęcia mają poszerzyć wiedzę studenta o kulturach orientalnych, nauczyć go umiejętności dyskusji, obudzić zainteresowanie kwestiami wychodzącymi poza ścisły program studiów.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, umieć porównać poszczególne zjawiska w różnych kulturach, zrozumieć przyczyny ich odmienności. Powinien nauczyć się dyskutować, samodzielnie formułować opinie i prezentować swoje sądy.

 

 

2. Przedmiot metodologiczny

Treści kształcenia: Przedmiot do wyboru, np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, etnologia, religioznawstwo, wstęp do badań historycznych, socjologia lub politologia, realizowany w WO lub UW, który ma zapewnić studentowi podstawową wiedzę metodologiczną z danego zakresu.

Efekty kształcenia: Student zdobywa aparat pojęciowy i narzędzia niezbędne do napisania pracy magisterskiej w wybranym zakresie.

 

3. Przedmiot do wyboru

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany w porozumieniu z promotorem pracy, rozwijający wiedzę studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub poza nim.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

C. Przedmioty specjalnościowe

1. Język japoński

Treści kształcenia: Zajęcia, na które składają się lekcje konwersacji z lektorem japońskim, kompozycji tekstu i wideo (w III semestrze w skład zajęć wchodzi wyłącznie konwersacja z lektorem japońskim), obejmują naukę współczesnego języka literackiego i kolokwialnego oraz dostarczają poszerzoną wiedzę z zakresu komponowania wypowiedzi na piśmie. Zajęcia trwają trzy semestry i zapewniają czynne opanowanie języka japońskiego na poziomie zaawansowanym.

Efekty kształcenia: Student powinien biegle opanować język japoński w mowie i piśmie, umiejętność konwersacji na różne tematy: od życia codziennego do problemów naukowych.

 

2. Teksty źródłowe współczesne

Treści kształcenia: Pogłębione ćwiczenia translatorskie z dziedziny nowoczesnej i współczesnej literatury japońskiej, tekstów prasowych i in. Studenci, tłumacząc na piśmie fragmenty prozy japońskiej od drugiej połowy XIX w. po czasy najnowsze, poznają różne style pisarskie oraz techniki translatorskie. Przygotowuje ich to do przyszłej samodzielnej pracy tłumaczeniowej japońskiej literatury pięknej oraz tekstów z innych dziedzin japonistycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować technikę tłumaczenia pisemnego i na żywo tekstów japońskich.

 

3. Teksty źródłowe klasyczne

Treści kształcenia: Ćwiczenia translatorskie z dziedziny klasycznej literatury japońskiej. Studenci, tłumacząc na piśmie fragmenty dawnej prozy i poezji japońskiej, zapoznają się z problemami gramatycznymi dawnego języka japońskiego i związanymi z nimi zagadnieniami translatorskimi.

Efekty kształcenia: Student zdobywa wiedzę o najważniejszych japońskich klasycznych tekstach pisanych, zdobywa umiejętność ich tłumaczenia i analizowania w kontekście kulturowym.

 

4. Konwersatorium specjalizacyjne

Treści kształcenia: Celem zajęć, mających charakter konwersatorium, jest dostarczenie studentom szczegółowej wiedzy z dziedziny historii, literatury, poezji, religii, sztuki lub estetyki japońskiej. Zajęcia trwają dwa semestry.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, nauczyć się dyskutować, samodzielnie formułować opinie i prezentować swoje sądy. Wiedza ta zostanie wykorzystana przy pisaniu pracy magisterskiej.

 

5. Przedmiot specjalizacyjny

Treści kształcenia: Wykład monograficzny, konwersatorium lub inny przedmiot z zakresu specjalizacji z oferty Zakładu, WO lub innych wydziałów UW. Wzbogaca wiedzę studenta z dziedziny, która stanowi temat jego pracy magisterskiej. Zajęcia trwają dwa semestry.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranym przedmiocie.

 

6. Seminarium magisterskie

Treści kształcenia: Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących historii, literatury, teatru, języka, sztuki, estetyki lub religii Japonii na podstawie materiałów źródłowych w języku japońskim. Celem seminarium jest przygotowanie prac magisterskich, które będą prowadzone w Zakładzie Japonistyki.

Efekty kształcenia: Student opanowuje technikę pisania pracy magisterskiej, uczy się dyskutować na tematy dotyczące przedmiotu jego badań, pogłębia swoją wiedzę, uczy się analizować i interpretować zjawiska ważne dla danej kultury. Zajęcia zakończone są napisaniem pracy magisterskiej.