WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

Kierunek: orientalistyka

Specjalność: koreanistyka

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

I. USTALENIA OGÓLNE

Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność koreanistyka trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 180.

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

     Absolwent trzyletnich licencjackich studiów dziennych, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie orientalistyki ze specjalnością koreanistyka, będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

·        dziejów Korei od czasów najdawniejszych po współczesność

·        dziejów literatury koreańskiej

·        estetyki koreańskiej

·        religii Korei

·        kultury koreańskiej

Dodatkowo będzie miał wiedzę w zakresie:

·        historii filozofii

·        antropologii kultury

·        teorii kultury

Ponadto absolwent powinien opanować język koreański na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Korei.    

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej. Ponadto absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

1. Lektorat języka obcego

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z obszaru podstawowych dziedzin kultury.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język na poziomie B2 i posługiwać się podstawowym słownictwem z podstawowych dziedzin kultury i orientalistyki.

 

2. Technologia informacyjna

Treści kształcenia: Opanowanie obsługi i użytkowania komputera podłączonego do Internetu, nabycie umiejętności jego wykorzystywania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Zakres materiału powinien stanowić odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). Są to: a) podstawy technik informatycznych, b) użytkowanie komputerów, c) prezentacja, d) arkusze kalkulacyjne, e) bazy danych, f) grafika menedżerska, g) usługi w sieciach informatycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować obsługę komputera i użytkowanie komputera w życiu codziennym.

 

3. Wychowanie fizyczne

Udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 

B. Przedmioty podstawowe

1. Antropologia kultury

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami, teoriami i metodami antropologii kulturowej. Omówienie podstawowych kwestii z zakresu studiów nad kulturą, relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, problemu kształtowania osobowości, relatywizmu i uniwersalizmu językowego (i kulturowego), relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, kwestii czasu i przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych (życia i roku). W toku wykładu uwzględniony zostanie materiał także spoza obszaru Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziedzinie podstawowych pojęć, teorii i metod antropologii kulturowej. Powinien powiązać podstawowe kategorie z poszczególnymi koncepcjami z zakresu studiów nad kulturą.

 

2. Teoria kultury

Treści kształcenia: Filozoficzne i empiryczne podstawy wyodrębniania nauk o kulturze. Teoretyczna wiedza o kulturze w świetle poszczególnych szkół badawczych. Podstawowe teorie kultury, ich kategorie. Krytyczna analiza wybranych teorii kultury. Znakowy charakter kultury i jej aspekt komunikacyjny.

Efekty kształcenia: Student powinien znać i stosować podstawowe teorie używane do badań nad kulturą. Powinien orientować się w różnicach w pojmowaniu zjawisk kulturowych w zależności od zajmującej się kulturą dyscypliny naukowej. Powinien znać podstawowe szkoły naukowe i teorie w zakresie poszczególnych dyscyplin.

 

3. Historia filozofii

Treści kształcenia: Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziejach filozofii, znać główne szkoły filozoficzne i operować kategoriami używanymi w analizach filozoficznych.

 

C. Przedmioty kierunkowe

1. Dzieje Korei

Treści kształcenia: Charakterystyka zagadnień związanych z dziejami Korei od czasów najdawniejszych poprzez starożytność, dynastie Goryeo i Yi Joseon, okres okupacji japońskiej, wojnę domową i podział na dwa organizmy państwowe o różnych ustrojach po współczesność (lata dziewięćdziesiąte XX w.) – w Republice Korei i Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej). Tematem głównym jest historia polityczna z elementami historii gospodarczej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o historii Korei od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Powinien samodzielnie interpretować zjawiska, odwołując się do wydarzeń historycznych.

 

2. Zagadnienia społeczno-kulturowe Korei

Treści kształcenia: Wykład zawiera elementy geografii fizycznej, gospodarczej i historycznej poszczególnych regionów koreańskich oraz podstawy kultury koreańskiej, źródła jej pochodzenia, obce wpływy i interakcje z innymi kulturami regionu.  Przedstawia regionalne zróżnicowanie kraju, cechy charakterystyczne krain i zamieszkującej je ludności, dzieje konkretnych obszarów, obrzędy przejścia, zwyczaje świąteczne, cechy tradycyjnego budownictwa, ubioru, kuchni, medycyny, chronologii, symboliki.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawowe wiadomości dotyczące  zróżnicowania regionalnego Korei, jej ukształtowania geograficznego, środowiska naturalnego, klimatu oraz różnych aspektów tradycyjnej kultury koreańskiej i umieć je interpretować.

 

3. Wiedza o literaturze i kulturze Korei

Treści kształcenia: Wykład zaznajamia z gatunkami literackimi regionu (historiografia, epika, liryka, dramat) od czasów najdawniejszych po współczesność, z prądami literackimi, szkołami i głównymi wątkami obecnymi w dawnej i dzisiejszej literaturze; obejmuje twórczość w klasycznej chińszczyźnie oraz w rodzimym alfabecie hangeul. Zapoznaje ze specyfiką rodzimych form literackich, tematyką obecną w poszczególnych gatunkach, przedstawia autorów i tło historyczne oraz informuje o przenikaniu do Korei zachodnich form literackich i narodzinach współczesnej literatury koreańskiej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat historii literatury koreańskiej. Powinien samodzielnie interpretować dzieła literackie oraz umieścić je w kontekście zjawisk kulturowych.

 

4. Wiedza o religii i filozofii Korei

Treści kształcenia: Prezentacja na tle historycznym funkcjonujących w Korei systemów i doktryn religijnych – rodzimych i importowanych oraz sekt i grup religijnych i parareligijnych działających obecnie; ich wzajemnych interakcji, przenikaniu się i synkretyzmach, wpływie na życie dzisiejszych Koreańczyków, poczucie ich narodowej tożsamości i przynależności religijnej.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę o podstawowych założeniach doktrynalnych systemów religijno-filozoficznych, obecnych w Korei. Powinien umieć zinterpretować i zanalizować zjawiska religijne i filozoficzne.

 

5. Wiedza o sztuce i estetyce Korei

Treści kształcenia: Wykład obejmujący zakresem informacje o rodzimych i zapożyczonych wątkach i stylach obecnych w różnych dziedzinach sztuki i rzemiosła koreańskiego, o źródłach inspiracji koreańskich artystów, narodzinach i rozwoju koncepcji i symboli obecnych w sztuce Korei, a także o dzisiejszym życiu artystycznym i nowych prądach w kulturze Republiki Korei, ze szczególnym uwzględnieniem zetknięcia sztuki Zachodu i Wschodu. Zostaną poruszone kwestie dotyczące rozwoju i kierunków kultury masowej i popularnej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat historii sztuki w Korei, rodzimych i zapożyczonych koncepcjach estetycznych, dominujących stylach.

 

6. Wiedza o języku koreańskim

Treści kształcenia: Wykład obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące słowotwórstwa, morfologii i składni współczesnego języka koreańskiego, informacje o dialektach i różnicach w odmianach regionalnych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować gramatykę opisową języka koreańskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje gramatyczne.

 

7. Koreańskie systemy pisma

Treści kształcenia: Wykład obejmuje podstawowe informacje dotyczące mieszanego systemu pisma stosowanego przy zapisie języka koreańskiego, powstanie i historię alfabetu hangeul, podstawy i historię stosowania ideogramów chińskich. Wykład stanowi wprowadzenie do ćwiczeń pt. Nauka pisma koreańskiego.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą koreańskiego alfabetu hangeul oraz teoretyczne podstawy stosowania chińskich ideogramów.

 

D. Przedmioty specjalnościowe

1. Język koreański

Treści kształcenia: Czynne opanowanie współczesnego języka koreańskiego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia obejmują umiejętność czytania i pisania alfabetem hangeul, naukę języka literackiego, kolokwialnego oraz prasowego z elementami języka technicznego i administracyjnego. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz konwersacje.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język koreański w mowie i w piśmie, aby móc się nim swobodnie posługiwać, tłumaczyć proste teksty pisane i mówione.

 

2. Język koreański (wymowa)

Treści kształcenia:Zajęcia mają na celu przedstawienie oraz czynne opanowanie zasobu fonemów spółgłoskowych i samogłoskowych, akcentu, intonacji oraz upodobnień, które wystepują we współczesnym języku koreańskim stosowanym w Republice Korei.

Efekty kształcenia:Student powinien opanować fonemy spółgłoskowe i samogłoskowe, akcent, intonację oraz podstawowe upodobnienia.

 

3. Gramatyka języka koreańskiego

Treści kształcenia: Opanowanie zasad gramatycznych języka koreańskiego. Celem ćwiczeń jest utrwalenie materiału, wyjaśnienie specyficznych dla tego języka struktur i problemów.

Efekty kształcenia: Student powinien znać i poprawnie stosować w mowie i w piśmie podstawowe struktury gramatyczne współczesnego języka koreańskiego.

 

4. Nauka pisma koreańskiego

Treści kształcenia: Zajęcia trwają dwa semestry i mają na celu opanowanie około 700 chińskich ideogramów (hantcha) i ich koreańskiego czytania. Pozwala to opanować znajomość mieszanego systemu pisma obowiązującego w Republice Korei niezbędnego w przypadku lektury gazet oraz tekstów naukowych i klasycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien umieć rozpoznać, prawidłowo odczytać, zapisać i zrozumieć podstawowe znaczenie około 700 chińskich ideogramów. Powinien umieć posługiwać się biegle różnymi słownikami znakowymi.

 

5. Lektura tekstów koreańskich

Treści kształcenia: Opanowanie umiejętności tłumaczenia zapisanych mieszanym systemem pisma zróżnicowanych tekstów literackich z języka koreańskiego na język polski.

Efekty kształcenia: Student powinien czytać na głos, tłumaczyć, analizować od strony gramatycznej i tekstowej wybrane teksty koreańskie.

 

6. II język orientalny

Treści kształcenia: Zajęcia mają na celu opanowanie drugiego orientalnego języka (do wyboru z aktualnej oferty WO) na poziomie podstawowym, umiejętność czytania i pisania prostych tekstów, swobodną konwersację w zakresie podstawowych tematów oraz zapoznanie z podstawami gramatyki.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować czynnie pismo, podstawowe konstrukcje gramatyczne i umiejętność konwersacji na podstawowym poziomie.

 

7. Proseminarium koreanistyczne

Treści kształcenia: Celem zajęć jest opanowanie technik pisania prac seminaryjnych. Podczas zajęć studenci samodzielnie przygotowują referaty na wybrane zagadnienia dotyczące historii, literatury, religii i kultury Korei.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować technikę pisania rozprawek, umiejętność przygotowania przypisów i bibliografii oraz poznać podstawowy warsztat koreanistyczny.

 

8. Seminarium licencjackie

Treści kształcenia: Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień literackich, historycznych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych Korei na podstawie materiałów źródłowych. Celem seminarium jest przygotowanie prac licencjackich.

Efekty kształcenia: Student powinien poznać odpowiednią literaturę i metodologię, stosuje w praktyce wiedzę dotyczącą techniki przygotowania pracy licencjackiej na wybrany temat.