WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

Kierunek: Orientalistyka

Specjalność: sinologia

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

I.       USTALENIA OGÓLNE

Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność: sinologia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra.

 

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent dwuletnich studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka ze specjalnością sinologia opanuje poszerzony materiał i będzie posiadał gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury chińskiej, dzięki zastosowaniu wybranej metodologii naukowej z zakresu:

 

 

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi sprawnie posługiwać się językiem chińskim w mowie i piśmie, czytać teksty klasyczne, tłumaczyć różnorodne teksty współczesne i klasyczne, poprawnie rozpoznawać, interpretować i wypowiadać się w sferze zagadnień dotyczących różnych aspektów kultury chińskiej.

Wiedza zdobyta podczas studiów da absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent powinien mieć wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

1. Przedmiot ogólnouniwersytecki

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany przez studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub rozwijający jego wiedzę z dowolnej dziedziny.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

B. Przedmioty podstawowe

1. Wstęp do badań naukowych

Treści kształcenia: Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy badawczej i zapoznanie z warsztatem badawczym w obszarze nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny kulturoznawstwa. Główny nacisk położony jest na metody gromadzenia, selekcjonowania, krytyki i analizy źródeł historycznych i o charakterze źródeł historycznych (metody historii) oraz zastanych i wywołanych źródeł i tekstów antropologicznych i socjologicznych (metody badań jakościowych i ilościowych). Osobny blok zajęć poświęcony zostanie tekstom kulturowym wytwarzanym przez codzienność i otoczenie, w jakim żyjemy. W toku zajęć szczególna uwaga poświęcona zostanie typowym źródłom, warunkom i specyfice badań oraz trudnościom w interpretacjach tekstów dotyczących kultur krajów Azji i Afryki.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student powinien być przygotowany do pracy badawczej z wykorzystaniem warsztatu badawczego nauk humanistycznych. Powinien poznać metody krytyki i analizy źródeł historycznych oraz zapoznać się ze specyfiką badań dotyczących tekstów kultur Azji i Afryki.

 

2. Logika i semiotyka

Treści kształcenia: Wprowadzenie studentów w elementarne pojęcia i techniki logiczne, w tym przekazanie im zbioru praw logicznych stanowiących podstawę wszelkich rozumowań, oraz podstawowych reguł inferencji. Program obejmuje też klasyfikację rozumowań i elementy nauki o systemach symbolicznych, szczególnie językowych. Kurs przedstawia podstawy semiotyki dla słuchaczy bez uprzedniego przygotowania filozoficznego. Głównymi tematami są: podstawowe paradygmaty nauki o znaku, zasadnicze koncepcje znaczenia, odnoszenie się wyrażeń, symbole, ikony, analogie, metafory, pojęcie informacji.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student powinien mieć opanowane schematy rozumowań i umieć oceniać ich prawidłowość. Powinien znać zagadnienia analizy logicznej i umieć je zastosować do badań nad kulturami orientalnymi.

 

 

C. Przedmioty kierunkowe

1. Konwersatorium orientalistyczne

Treści kształcenia: Zajęcia o charakterze panelowym z udziałem wykładowców, doktorantów i studentów omawiające dane zagadnienia w aspekcie porównawczym. Zajęcia odbywać się będą w ramach zespołów – języków, literatur i kultur, filozofii i religii, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych. Zajęcia mają poszerzyć wiedzę studenta o kulturach orientalnych, nauczyć go umiejętności dyskusji, obudzić zainteresowanie kwestiami wychodzącymi poza ścisły program studiów.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, umieć porównać poszczególne zjawiska w różnych kulturach, zrozumieć przyczyny ich odmienności. Powinien nauczyć się dyskutować, samodzielnie formułować opinie i prezentować swoje sądy.

 

2. Przedmiot metodologiczny

Treści kształcenia: Wykład (do wyboru np. z zakresu literaturoznawstwa; wstępu do badań historycznych; religioznawstwa; językoznawstwa), realizowany na WO lub UW, którego celem jest zaznajomienie magistranta z metodologią i aparatem pojęciowym niezbędnym do napisania pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student zdobywa aparat pojęciowy i narzędzia niezbędne do napisania pracy magisterskiej w wybranym zakresie. Powinien umieć posługiwać się właściwą metodologią i terminologią z zakresu wybranej specjalizacji.

 

3. Przedmiot do wyboru

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany w porozumieniu z promotorem pracy magisterskiej, rozwijający wiedzę studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub poza nim.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

 

D. Przedmioty specjalnościowe

1. Język chiński

Treści kształcenia: Nauka języka chińskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym; doskonalenie praktycznych umiejętności z naciskiem na samodzielne budowanie wypowiedzi o wzrastającym poziomie zaawansowania; poznawanie słownictwa z zakresu różnych dziedzin (technika, medycyna, biologia, prawo, nauki społeczne i inne); doskonalenie sprawności w posługiwaniu się zwrotami i wyrażeniami idiomatycznymi oraz konstrukcjami gramatycznymi o wyższym stopniu trudności.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność płynnego posługiwania się współczesnym językiem chińskim i konstruowania samodzielnych wypowiedzi na różne tematy.

 

2. Lektura tekstów chińskich

Treści kształcenia: Lektura tekstów z różnych dziedzin (prasowych, literackich, naukowych, w tym także dotyczących nauk ścisłych) współczesnych, a także klasycznych (pisanych w języku klasycznym); ich przekład (ustny i pisemny) na język polski. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozumienia i tłumaczenia różnorodnych tekstów chińskich, poszerzanie słownictwa z różnych dziedzin, a także poszerzenie wiedzy studentów na temat Chin współczesnych i dawnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność rozumienia i tłumaczenia tekstów chińskich, zdobycie podstawowej wiedzy o warsztacie tłumacza.

 

3.Przedmiot specjalizacyjny – wykład / ćwiczenia / konwersatorium

Treści kształcenia: Przedmiot do wyboru z oferty Zakładu (lub innych zakładów), zgodny z zainteresowaniami studenta i specjalizacją przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej (np. filozofia / religia Chin, sztuka chińska, film i teatr chiński, współczesna i klasyczna literatura Chin, językoznawstwo sinologiczne, zagadnienia historii Chin, zagadnienia społeczno-polityczne i gospodarcze Chin, itp.). Zajęcia w formie wykładu / ćwiczeń / konwersatorium.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student poszerza swoją wiedzę o wybranym przedmiocie.

 

4. Chiński język klasyczny

Treści kształcenia:  Gramatyka i słownictwo języka klasycznego na poziomie wyższym niż na studiach I stopnia; lektura wybranych tekstów (literackich, filozoficznych, politycznych, historycznych) w języku klasycznym i ich omówienie z punktu widzenia gramatyki i ich znaczenia kulturowego.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność czytania i interpretowania tekstów w języku klasycznym; poszerzanie wiadomości na temat kultury chińskiej na podstawie tekstów źródłowych. 

 

5. Seminarium sinologiczne

Treści kształcenia: Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących historii / literatury / teatru / języka / sztuki / filozofii lub religii Chin na podstawie materiałów źródłowych i opracowań w języku chińskim i w językach europejskich. Ostatecznym celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej, której temat powinien być określony na pierwszym roku studiów II stopnia. Celem seminarium jest pomoc w doborze materiałów źródłowych i pomocniczych, przedstawienie ogólnych zasad pisania pracy magisterskiej, nadzór nad opracowaniem materiału, prezentacja i dyskusja nad przygotowanym materiałem i wstępnymi wersjami pracy. Seminarium powinno zakończyć się przyjęciem ostatecznej wersji pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność analizowania i opracowywania wybranych zagadnień dotyczących filozofii, religii, sztuki, literatury, językoznawstwa itd. Chin na podstawie materiałów chińskich i innych. Umiejętność i właściwe zastosowanie metodologii, terminologii i techniki pisania pracy magisterskiej.