Wydział Orientalistyczny UW

Kierunek: Orientalistyka

Specjalność: Indologia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

I. Ustalenia ogólne

Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność indologia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 180.

 

II. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, uzyskując tytuł zawodowy licencjata orientalistyki ze specjalnością indologia, będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

Dodatkowo będzie miał wiedzę w zakresie:

Ponadto Absolwent opanuje jeden z języków indyjskich (sanskryt, bengalski, hindi lub tamilski) na poziomie średnio zaawansowanym, umożliwiającym komunikację i czytanie prostych tekstów oryginalnych (w wypadku sanskrytu – języka martwego – czytanie prostych tekstów oryginalnych). Absolwent opanuje również na poziomie podstawowym drugi język indyjski (studenci grupy sanskryckiej – bengalski, hindi lub tamilski; studenci grupy bengalskiej, hindi lub tamilskiej – sanskryt).

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Indii.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, mediach, muzeach, agencjach reklamowych, agencjach public relations itp. oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

III. Opis przedmiotów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

1. Lektorat języka obcego

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z obszaru podstawowych dziedzin kultury.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się podstawowym słownictwem z podstawowych dziedzin kultury i orientalistyki.

 

 

2. Technologia informacyjna

Treści kształcenia: Opanowanie obsługi i użytkowania komputera podłączonego do Internetu, nabycie umiejętności jego wykorzystywania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Zakres materiału powinien stanowić odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). to: a) podstawy technik informatycznych, b) użytkowanie komputerów, c) prezentacja, d) arkusze kalkulacyjne, e) bazy danych, f) grafika menedżerska, g) usługi w sieciach informatycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować obsługę komputera oraz użytkowanie go w życiu codziennym.

 

3. Wychowanie fizyczne

Udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 

B. Przedmioty podstawowe

1. Antropologia kulturowa

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami, teoriami i metodami antropologii kulturowej. Omówienie podstawowych kwestii z zakresu studiów nad kulturą, relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, problemu kształtowania osobowości, relatywizmu i uniwersalizmu językowego (i kulturowego), relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, kwestii czasu i przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych (życia i roku). W toku wykładu uwzględniony zostanie materiał także spoza obszaru Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziedzinie podstawowych pojęć, teorii i metod antropologii kulturowej. Powinien powiązać podstawowe kategorie z poszczególnymi koncepcjami z zakresu studiów nad kulturą.

 

2. Historia filozofii

Treści kształcenia: Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziejach filozofii, znać główne szkoły filozoficzne i operować kategoriami używanymi w analizach filozoficznych.

 

3. Teoria kultury

Treści kształcenia: Filozoficzne i empiryczne podstawy wyodrębniania nauk o kulturze. Teoretyczna wiedza o kulturze w świetle poszczególnych szkół badawczych. Podstawowe teorie kultury, ich kategorie. Krytyczna analiza wybranych teorii kultury. Znakowy charakter kultury i jej aspekt komunikacyjny.

Efekty kształcenia: Student powinien znać i stosować podstawowe teorie używane do badań nad kulturą. Powinien orientować się w różnicach w pojmowaniu zjawisk kulturowych w zależności od zajmującej się kulturą dyscypliny naukowej. Powinien znać podstawowe szkoły naukowe i teorie w zakresie poszczególnych dyscyplin.

 

 

 

 

 

 

C. Przedmioty kierunkowe

1. Dzieje Indii

Treści kształcenia: Podstawowe wiadomości o dziejach Indii: kultury prehistoryczne subkontynentu indyjskiego; cywilizacja Indusu; migracja Ariów; kultury archeologiczne wczesnej epoki żelaza; państwo Magadha; Maurjowie; państwa indo-greckie i indo-scytyjskie na pn. zach. subkontynentu; dynastia Kuszanów; Guptowie; najazdy Hunów; imperium Harszy; państwa pd. Indii; najazdy muzułmańskie; Sułtanat Delhijski; Mogołowie; Kompania Wsch.-Indyjska; rządy brytyjskie; walka o samostanowienie; podział na Republikę Indii i Pakistan (1947/1948).

Efekty kształcenia: Student powinien posiąść podstawową wiedzę o dziejach Indii od kultur prehistorycznych po podział na Republikę Indii i Pakistan oraz być w stanie wyzyskać ją przy analizie i interpretacji zagadnień kultury Indii.

 

2. Zagadnienia społeczno-kulturowe Indii

Treści kształcenia: Podstawowe wiadomości o geografii, społeczeństwie i kulturze subkontynentu indyjskiego: geografia fizyczna; regiony gospodarcze; geografia polityczna; przegląd kultur, religii, języków, form architektury i sztuki.

Efekty kształcenia: Student powinien posiąść podstawową wiedzę o geografii, społeczeństwie i kulturze subkontynentu indyjskiego oraz być w stanie wyzyskać ją przy analizie i interpretacji zagadnień kultury Indii.

 

3. Wiedza o literaturze i kulturze Indii

Treści kształcenia: Kurs czterosemestralny, obejmujący 2 semestry podstawowych wiadomości o literaturze I języka indyjskiego (sanskryckiej, bengalskiej, hindi lub tamilskiej) i 2 semestry podstawowych wiadomości o literaturze II języka indyjskiego (dla studentów grupy sanskryckiej – bengalskiej, hindi lub tamilskiej; dla studentów grupy bengalskiej, hindi i tamilskiej –  sanskryckiej). Dwa pierwsze semestry kursu poświęcone są najważniejszym okresom, gatunkom, twórcom i dziełom literatury sanskryckiej w kontekście historycznym i społeczno-kulturowym oraz głównym pojęciom i koncepcjom klasycznej indyjskiej teorii literatury. Przez dwa pozostałe semestry omawia się w kontekście historycznym i społeczno-kulturowym najważniejsze okresy, gatunki, twórców i dzieła literatury bengalskiej, hindi lub tamilskiej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiąść podstawową wiedzę o literaturze sanskryckiej oraz literaturze bengalskiej, hindi lub tamilskiej, potrafić wyjaśnić historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania ich rozwoju, znać ich najważniejsze nurty, gatunki, twórców i dzieła, a także główne pojęcia i koncepcje klasycznej indyjskiej teorii literatury. Powinien być w stanie wyzyskać tę wiedzę przy analizie i interpretacji tekstów literackich oraz innych zjawisk kultury Indii.

 

4. Wiedza o filozofii Indii

Treści kształcenia: Podstawowe wiadomości o filozofii indyjskiej: najważniejsze nurty filozofii hinduskiej od jej najstarszych świadectw (Weda, smryti) po dojrzałe systemy filozoficzne (darśana); nurty sprzeciwiające się tradycji bramińskiej (nastika: buddyzm, dźinizm, adźiwikowie); rozwój pojęć i koncepcji (np. atman, brahman, karman).

Efekty kształcenia: Student powinien posiąść podstawową wiedzę o rozwoju filozofii indyjskiej, orientować się w jej najważniejszych nurtach, znać ich główne pojęcia i koncepcje. Powinien być w stanie wyzyskać tę wiedzę przy analizie i interpretacji tekstów filozoficznych oraz innych zjawisk kultury Indii.

 

 

5. Wiedza o sztuce Indii

Treści kształcenia: Najważniejsze osiągnięcia sztuki i architektury Indii w kontekście historycznym i społeczno-kulturowym. Główne pojęcia i koncepcje estetyki indyjskiej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiąść podstawowe wiadomości o sztuce i architekturze Indii, potrafić wyjaśnić historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania ich rozwoju, orientować się w ich najważniejszych osiągnięciach, znać główne pojęcia i koncepcje estetyki indyjskiej. Powinien być w stanie wyzyskać tę wiedzę przy analizie i interpretacji zagadnień kultury Indii.

 

6. Wiedza o I języku indyjskim

Treści kształcenia: Wykłady z gramatyki opisowej I języka indyjskiego (sanskrytu, bengalskiego, hindi lub tamilskiego). Podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki i fonologii, morfologii i składni, elementy słowotwórstwa.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować podstawy gramatyki sanskrytu, języka bengalskiego, hindi lub tamilskiego.

 

D. Przedmioty specjalnościowe

1. I język indyjski

Treści kształcenia: Praktyczna nauka I języka indyjskiego (sanskrytu, bengalskiego, hindi lub tamilskiego), poczynając od nauki pisma oraz przedstawienia zasad transliteracji naukowej i transkrypcji spolszczonej, do poziomu średnio zaawansowanego.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować sanskryt, język bengalski, hindi lub tamilski na poziomie średnio zaawansowanym, umożliwiającym komunikację i czytanie prostych tekstów oryginalnych (w wypadku sanskrytu – języka martwego – czytanie prostych tekstów oryginalnych).

 

2. Gramatyka I języka indyjskiego

Treści kształcenia: Ćwiczenia gramatyczne pomagające opanować materiał przekazany na zajęciach z wiedzy o I języku indyjskim.

Efekty kształcenia: Student powinien utrwalić swoją znajomość podstaw gramatyki sanskrytu, języka bengalskiego, hindi lub tamilskiego.

 

3. Lektura tekstów I języka indyjskiego

Treści kształcenia: Lektura, analiza, interpretacja i przekład na język polski prostych tekstów oryginalnych w I języku indyjskim (sanskrycie, bengalskim, hindi lub tamilskim), rozwijających umiejętności językowe studentów, poszerzających ich wiedzę o kulturze Indii.

Efekty kształcenia: Student powinien nabyć umiejętność analizy, interpretacji i przekładu na język polski prostych tekstów oryginalnych w sanskrycie, języku bengalskim, hindi lub tamilskim. Powinien rozwinąć swoją znajomość tego języka, poszerzyć wiedzę o kulturze Indii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. II język indyjski

Treści kształcenia: Nauka drugiego języka indyjskiego (dla studentów grupy sanskryckiej – bengalskiego, hindi lub tamilskiego; dla studentów grupy bengalskiej, hindi i tamilskiej –  sanskrytu). Kurs gramatyki opisowej: podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki i fonologii, morfologii i składni, elementy słowotwórstwa. Elementy praktycznej nauki języka, poczynając – jeśli jest to konieczne – od nauki pisma oraz przedstawienia zasad transliteracji naukowej i transkrypcji spolszczonej, do poziomu podstawowego.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język bengalski, hindi, tamilski lub sanskryt na poziomie podstawowym.

 

5. Konwersatorium indologiczne

Treści kształcenia: Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z elementami wykładu informacyjnego poświęcone zagadnieniom z dziedziny literatury, kultury i filozofii Indii, prowadzone przez pracowników KAP w zakresie ich specjalizacji. Studenci biorą aktywny udział w zajęciach, studiują wskazaną lekturę w językach indyjskich i europejskich, doskonalą techniki dyskursu naukowego i w praktyce poznają metodologie nowoczesnych badań indologicznych; poszerzają swoją wiedzę w wybranych specjalistycznych zagadnieniach i doświadczają bezpośrednio naukowej praktyki indologicznej.

Efekty kształcenia: Student analizuje, omawia i interpretuje wskazane lektury indologiczne w językach indyjskich i europejskich, stosuje umiejętności i wiedzę zdobytą w czasie zajęć w wypowiedziach ustnych (dyskusja) i pisemnych (esej).

 

6. i 7. Przedmiot do wyboru

Treści kształcenia: Różnorodne wykłady zakończone egzaminem lub ćwiczenia zakończone zaliczeniem, do wyboru z oferty Katedry Azji Południowej, WO lub UW, zależnie od zainteresowań studenta.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę lub rozwinąć swoje umiejętności w wybranej dziedzinie.

 

8. Proseminarium indologiczne

Treści kształcenia: Celem zajęć jest wstępne przygotowanie studentów do pisania prac z dziedziny indologii. Studenci uczą się korzystania z opracowań i techniki pisania prac naukowych; na podstawie wybranych opracowań przygotowują krótkie referaty i eseje dotyczące określonych zagadnień kultury Indii.

Efekty kształcenia: Student powinien potrafić korzystać z opracowań, opanować technikę pisania prac naukowych, być w stanie przygotować na podstawie opracowań krótki referat lub esej dotyczący określonego zagadnienia kultury Indii.

 

9. Seminarium indologiczne

Treści kształcenia: Zajęcia poświęcone są analizie, interpretacji i opracowaniu określonych zagadnień kultury Indii (zależnie od zainteresowań i tematów prac licencjackich studentów) na podstawie wybranych opracowań i przekładów indyjskich tekstów źródłowych na języki zachodnie; w miarę możliwości zaleca się wykorzystanie również prostych tekstów źródłowych w językach indyjskich. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z dziedziny indologii.

Efekty kształcenia: Student powinien być przygotowany do napisania pracy licencjackiej z dziedziny indologii na podstawie opracowań i przekładów indyjskich tekstów źródłowych na języki zachodnie.