WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

Kierunek: orientalistyka

Specjalność: koreanistyka

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE

 

 

I. USTALENIA OGÓLNE

Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność koreanistyka trwają 2 lata (4 semestry), i kończą się nadaniem tytułu magistra.

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów dziennych magisterskich na kierunku Orientalistyka ze specjalnością koreanistyka opanuje poszerzony materiał i będzie posiadał gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, poprzez metodologię naukową, poszczególnych zjawisk kultury Korei. Będzie stosował wybraną metodologię badań z zakresu:

Absolwent studiów dziennych magisterskich na kierunku Orientalistyka ze specjalnością koreanistyka będzie posiadał umiejętność posługiwania się  współczesnym językiem koreańskim, odczytywania i tłumaczenia tekstów we współczesnym języku koreańskim.

            Wiedza zdobyta podczas dwuletnich dziennych studiów magisterskich z zakresu Orientalistyki ze specjalnością koreanistyka daje absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ciągłego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

 

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 

1. Przedmiot ogólnouniwersytecki

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany rozwijający wiedzę studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub poza nim.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

 

 

 

B. Przedmioty podstawowe

 

1. Wstęp do badań naukowych

Treści kształcenia: Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy badawczej i zapoznanie z warsztatem badawczym w obszarze nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny kulturoznawstwa. Główny nacisk położony zostanie na metody gromadzenia, selekcjonowania, krytyki i analizy źródeł historycznych i o charakterze źródeł historycznych (metody historii) oraz zastanych i wywołanych źródeł i tekstów antropologicznych i socjologicznych (metody badań jakościowych i ilościowych). Osobny blok zajęć poświęcony zostanie tekstom kulturowym wytwarzanym przez codzienność i otoczenie, w jakim żyjemy. W toku zajęć szczególna uwaga poświęcona zostanie typowym źródłom, warunkom i specyfice badań oraz trudnościom w interpretacjach tekstów dotyczących kultur krajów Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien być przygotowany do pracy badawczej z wykorzystaniem warsztatu badawczego nauk humanistycznych. Powinien poznać metody krytyki i analizy źródeł historycznych oraz zapoznać się ze specyfiką badań dotyczących tekstów kultur Azji i Afryki.

 

2. Logika i semiotyka

Treści kształcenia: Wprowadzenie studentów w elementarne pojęcia i techniki logiczne, w tym przekazanie im zbioru praw logicznych stanowiących podstawę wszelkich rozumowań, oraz podstawowych reguł inferencji. Program obejmuje też klasyfikację rozumowań i elementy nauki o systemach symbolicznych, szczególnie językowych. Kurs przedstawia podstawy semiotyki dla słuchaczy bez uprzedniego przygotowania filozoficznego. Głównymi tematami są: podstawowe paradygmaty nauki o znaku, zasadnicze koncepcje znaczenia, odnoszenie się wyrażeń, symbole, ikony, analogie, metafory, pojęcie informacji.

Efekty kształcenia: Student powinien mieć opanowane schematy rozumowań i umieć oceniać ich prawidłowość. Powinien znać zagadnienia analizy logicznej i umieć je zastosować do badań nad kulturami orientalnymi.

 

 

 

C. Przedmioty kierunkowe

1. Konwersatorium orientalistyczne

Treści kształcenia: Zajęcia o charakterze panelowym z udziałem wykładowców, doktorantów i studentów omawiające dane zagadnienia w aspekcie porównawczym, odbywane w ramach zespołów: języków, literatur i kultur, filozofii i religii, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych. Zajęcia mają poszerzyć wiedzę studenta o kulturach orientalnych, nauczyć go umiejętności dyskusji, obudzić zainteresowanie kwestiami wychodzącymi poza ścisły program studiów.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, umieć porównać poszczególne zjawiska w różnych kulturach, zrozumieć przyczyny ich odmienności. Powinien nauczyć się dyskutować, samodzielnie formułować opinie i prezentować swoje sądy.

 

 

2. Przedmiot metodologiczny

Treści kształcenia: Przedmiot do wyboru (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, etnologia, religioznawstwo, wstęp do badań historycznych, socjologia lub politologia), realizowany w WO lub UW, który ma zapewnić studentowi podstawową wiedzę metodologiczną z danego zakresu.

Efekty kształcenia: Student zdobywa aparat pojęciowy i narzędzia niezbędne do napisania pracy magisterskiej w wybranym zakresie.

 

3. Przedmiot do wyboru

Treści kształcenia: Wykład monograficzny lub inny przedmiot z oferty WO lub UW. Przedmiot dobierany w porozumieniu z promotorem pracy, rozwijający wiedzę studenta z zakresu przygotowywanej przez niego pracy lub poza nim.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranej dziedzinie badań, uzupełnia aparat pojęciowy i metodologię.

 

D. Przedmioty specjalnościowe

1. Język koreański

Treści kształcenia: Zajęcia, na które składają się konwersacje z lektorem koreańskim, pochodzącym z Republiki Korei, oraz kompozycje tekstu, obejmują naukę współczesnego języka literackiego i kolokwialnego oraz dostarczają poszerzoną wiedzę z zakresu komponowania wypowiedzi na piśmie. Zajęcia trwają cztery semestry  i zapewniają czynne opanowanie języka koreańskiego na poziomie zaawansowanym.

Efekty kształcenia: Student powinien biegle opanować język koreański w mowie i piśmie, umiejętność konwersacji na różne tematy: od życia codziennego do problemów naukowych.

 

2. Nauka pisma koreańskiego

Treści kształcenia: Zajęcia są kontynuacją „Nauki pisma koreańskiego” ze studiów I stopnia i trwają dwa semestry. Zajęcia  mają na celu naukę około 800 chińskich ideogramów (hantcha) i ich koreańskiego czytania. Pozwala to opanować znajomość mieszanego systemu pisma obowiązującego w Republice Korei niezbędnego w przypadku lektury tekstów naukowych i klasycznych, których znajomość jest pomocna przy zbieraniu materiałów do pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia: Student powinien umieć rozpoznać, prawidłowo odczytać, zapisać i zrozumieć podstawowe znaczenie około 800 chińskich ideogramów. W sumie student powinien poznać około 1500 ideogramów. Powinien umieć posługiwać się biegle różnymi słownikami znakowymi.

 

3. Teksty źródłowe

Treści kształcenia: Pogłębione ćwiczenia translatorskie z dziedziny nowoczesnej i współczesnej literatury koreańskiej, tekstów prasowych, artykułów naukowych i in. Studenci, tłumacząc na piśmie fragmenty tekstów koreańskich, poznają różne style oraz techniki translatorskie. Przygotowuje ich to do przyszłej samodzielnej pracy tłumaczeniowej tekstów z różnych dziedzin koreanistycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować technikę tłumaczenia pisemnego i na żywo tekstów koreańskich.

 

4. Konwersatorium specjalnościowe

Treści kształcenia: Celem zajęć, mających charakter konwersatorium, jest dostarczenie studentom szczegółowej wiedzy z dziedziny historii, literatury, poezji, językoznawstwa, religii, sztuki lub estetyki koreańskiej. Zajęcia trwają dwa semestry.

Efekty kształcenia: Student powinien poszerzyć swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, nauczyć się dyskutować, samodzielnie formułować opinie i prezentować swoje sądy. Wiedza ta zostanie wykorzystana przy pisaniu pracy magisterskiej.

 

5. Przedmiot specjalnościowy

Treści kształcenia: Wykład monograficzny, konwersatorium lub inny przedmiot z zakresu specjalizacji z oferty Zakładu, WO lub innych wydziałów UW. Wzbogaca wiedzę studenta z dziedziny, która stanowi temat jego pracy magisterskiej. Zajęcia trwają jeden semestr.

Efekty kształcenia: Student poszerza swoją wiedzę o wybranym przedmiocie.

 

6. Seminarium magisterskie

Treści kształcenia: Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących historii, literatury, teatru, języka, sztuki, estetyki lub religii Korei na podstawie materiałów źródłowych w języku koreańskim. Celem seminarium jest przygotowanie prac magisterskich, które będą prowadzone w Sekcji Koreanistyki.

Efekty kształcenia: Student opanowuje technikę pisania pracy magisterskiej, uczy się dyskutować na tematy dotyczące przedmiotu jego badań, pogłębia swoją wiedzę, uczy się analizować i interpretować zjawiska ważne dla danej kultury. Zajęcia zakończone są napisaniem pracy magisterskiej.