Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

 

 

1. Obecność na wykładach, z wyjątkiem wykładów monograficznych, nie jest obowiązkowa, chyba że prowadzący ustali wymóg obecności i określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładzie w sylabusie przedmiotu.

2. W przypadku pozostałych zajęć, w tym wykładów monograficznych, student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia najwyżej 4 godziny na 30 godzin zajęć w semestrze, chyba że prowadzący inaczej określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w sylabusie przedmiotu.

3. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach może być w szczególności zwolnienie lekarskie albo zaświadczenie o udziale studenta w posiedzeniu Senatu UW, komisji senackich, Rady Wydziału i Parlamentu Studentów UW oraz w pracach komisji wyborczych działających w UW podpisane przez odpowiednio Rektora, przewodniczącego odpowiedniej komisji senackiej, Dziekana i Marszałka Parlamentu Studentów UW oraz przewodniczącego odpowiedniej komisji wyborczej.

4. Zaświadczenie mające być podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach należy przedstawić prowadzącemu w terminie 7 dni od opuszczonych zajęć, a zwolnienie lekarskie – w terminie 7 dni od ostatniego dnia zwolnienia.

            5. Prowadzący zajęcia może skierować studenta na konsultacje do Biura ds. Osób  Niepełnosprawnych UW w celu uzyskania weryfikacji zwolnienia lekarskiego.

6. Jeśli suma liczby godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych przekracza połowę łącznej liczby godzin zajęć, może to być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

 

 

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW

prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo