ZAŁĄCZNIK SSM I 2 poprawiony 7.05.2012

                                                                                             

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

 

 

kierunek studiów: kulturoznawstwo Azji i Afryki

specjalność: stosunki międzykulturowe

studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

interdyscyplinarność w obszarze nauk humanistycznych, z metodologicznymi podstawami kulturoznawstwa, etnologii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii

 

 

 

Symbol

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów kulturoznawstwo Azji i Afryki

 specjalność: stosunki międzykulturowe.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych

WIEDZA

K_W01

ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad kulturą

H1A_W01

H1A_W02

H1A_W03

 

K_W02

zna i rozumie podstawowe zagadnienia i problemy badań naukowych oraz ich rolę w  procesie poznawczym/badawczym.

H1A_W05

K_W03

posiada gruntowną wiedzę w zakresie szeroko rozumianej kultury wybranych regionów Azji i Afryki oraz jej znaczenia dla nauk humanistycznych

H1A_W03

H1A_W05

 

K_W04

ma uporządkowaną wiedzę o języku i jego roli w komunikowaniu między przedstawicielami różnych kręgów kulturowych

H1A_W04

 

K_W05

ma gruntowną wiedzę o historii wybranych regionów Azji i Afryki

H1A_W04

K_W06

ma uporządkowaną wiedzę o filozofii i religii wybranych regionów Azji i Afryki

H1A_W04

K_W07

ma podstawową wiedzę  o wybranych problemach regionów Azji i Afryki

H1A_W04

 

K_W08

ma gruntowną wiedzę o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych regionów Azji i Afryki dotyczących kultury, sytuacji społecznej i etnicznej

H1A_W04

K_W09

potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe wybranego regionu Azji i Afryki

H1A_W04

K_W10

rozumie znaczenie odmienności kulturowej i polityki społecznej względem cudzoziemców/ migrantów

H1A_W04

K_W11

rozumie znaczenie odmienności kulturowej w dialogu między Wschodem a Zachodem

H1A_W04

K_W12

ma podstawową wiedzę o językach Azji i Afryki (ich strukturze, historii, piśmie)

H1A_W03

H1A_W04

H1A_W09

K_W13

ma podstawową wiedzę  o problemach demograficznych  wybranych  regionów Azji i Afryki

H1A_W04

K_W14

ma podstawową wiedzę o kulturze masowej wybranego regionu Azji i Afryki oraz orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Azji i Afryki  

H1A_W10

K_W15

zna najistotniejsze problemy rozwoju gospodarczego wybranych regionów Azji, Afryki i Europy

H1A_W04

K_W16

zna i rozumie teoretyczne i praktyczne zagadnienia problematyki migracyjnej

H1A_W07

K_W17

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o narzędziach badawczych oraz o zasadach i technikach pisania pracy licencjackiej

H1A_W06

H1A_W07

H1A_W08

K_W18

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

H1A_W08

K_W19

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia teoretyczne socjologii

H1A_W05

K_W20

zna i rozumie podstawowe nurty i pojęcia filozoficzne oraz rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

H1A_W05

K_W21

zna i rozumie podstawowe zagadnienia logiki i semiotyki

H1A_W05

K_W22

ma uporządkowaną wiedzę o wybranym języku orientalnym (jego strukturze, historii, piśmie)

H1A_W03

H1A_W04

H1A_W09

K_W23

ma świadomość złożonej natury wybranego języka orientalnego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii wybranego regionu Azji/ Afryki

H1A_W09

K_W24

ma świadomość istnienia różnic kulturowych i ich równoprawnych pozycji w świecie

H1A_W03

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł

H1A_U01

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Azji i Afryki

H1A_U05

K_U03

posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu Azji i Afryki

H1A_U04

K_U04

potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii wybranych regionów Azji i Afryki do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata

H1A_U02

H1A_U05

K_U05

potrafi prawidłowo usytuować wybrany region Azji i Afryki w  kontekście uwarunkowań środowiska geopolitycznego

H1A_U05

K_U06

potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska kultury masowej wybranego regionu Azji i Afryki

H1A_U05

K_U07

potrafi prawidłowo wskazać sposoby, możliwości i korzyści jakie stwarza język dla nawiązania kontaktu z przedstawicielami innych kultur.

H1A_U05

K_U08

potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych

H1A_U04

K_U09

posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2                               

H1A_U10

K_U10

posługuje się językiem orientalnym/afrykańskim na poziomie A2

H1A_U09

H1A_U10

K_U11

potrafi wskazać na najbardziej istotne problemy polityczne, gospodarcze i społeczne  wybranych regionów Azji i Afryki

H1A_U10

K_U12

potrafi analizować, interpretować oraz stosować w praktyce wiedzę z zakresu polityki imigracyjne i społecznej względem osób z innych kręgów kulturowych

H1A_U09

H1A_U10

K_U13

potrafi  interpretować i stosować w praktyce wiedzę z zakresu prawa migracyjnego              

H1A_U09

K_U14

potrafi posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

H1A_U09

H1A_U10

K_U15

potrafi poprawnie zareagować werbalnie w wybranym społeczno-kulturowym kontekście regionu Azji i Afryki

H1A_U09

K_U16

posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania dotyczące wybranego regionu Azji i Afryki, zna technikę pisania prac seminaryjnych

H1A_U09

K_U17

potrafi zastosować w pracy podstawową  wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą

H1A_U09

K_U18

posiada umiejętności potrzebne do przygotowania pracy licencjackiej, zna technikę pisania pracy

H1A_U09

K_U19

potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła potrzebne do napisania pracy, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

H1A_U08

K_U20

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej wybranego regionu Azji i Afryki oraz Europy

H1A_U09

K_U21

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

H1A_U06

K_U22

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w językach orientalnych/afrykańskich

H1A_U07

K_U23

potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku stosunki międzykulturowe z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych

H1A_U07

K_U24

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

H1A_U03

K_U25

potrafi uzasadnić różnice kulturowe z perspektywy historycznej

H1A_U02

H1A_U04

H1A_U05

K_U26

potrafi  interpretować i stosować w praktyce wiedzę z zakresu podstaw socjologii

H1A_U02

K_U27

posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii

H1A_U02

K_U28

potrafi zastosować w praktyce teorie logiki i semiotyki w procesie badawczym i poznawczym kultury

H1A_U02

K_U29

potrafi czytać, analizować i interpretować proste teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

H1A_U10

 

K_U30

posiada umiejętności badań porównawczych w kontekście Wschód (Azja/Afryka) – Zachód (Europa)

H1A_U02

H1A_U04

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

H1A_K01

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

H1A_K02

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

H1A_K02

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

H1A_K03

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

H1A_K04

H1A_K05

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

H1A_K04

H1A_K05

K_K07

ma świadomość znaczenia kultur krajów Azji i Afryki w kulturze światowej

H1A_K05

K_K08

ma świadomość konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego krajów Azji i Afryki

H1A_K05

K_K09

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej wybranego regionu Azji i Afryki

H1A_K05

H1A_K06

K_K10

dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe wybranego regionu Azji i Afryki, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

H1A_K01

H1A_K04

H1A_K05

K_K11

potrafi działać na rzecz synergii multikulturowej

H1A_K04

H1A_K05

K_K12

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

H1A_K05

K_K13

potrafi nawiązywać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami innych kultur

H1A_K02

K_K14

rozumie potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

H1A_K04

H1A_K05

K_K15

jest przygotowany do pracy w instytucjach działających w szerokiej sferze kontaktów międzykulturowych

H1A_K05

H1A_K06

K_K16

działa na rzecz dialogu międzykulturowego

H1A_K05

H1A_K06

K_K17

potrafi współpracować z organizacjami pozarządowymi w wybranych dziedzinach kultury

H1A_K05

H1A_K06

K_K18

rozumie znaczenie równoprawności kultur

H1A_K04

H1A_K05