Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność afrykanistyka

studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

 

 

 

 

Symbol

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność afrykanistyka.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność afrykanistyka absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych

WIEDZA

K_W01

posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu afrykanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W01

K_W02

ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad kulturą

H1A_W02

H1A_W03

K_W03

zna i rozumie podstawowe nurty i pojęcia filozoficzne oraz rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

H1A_W05

K_W04

ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury

H1A_W03

H1A_W07

K_W05

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Afryki; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty literackie/ piśmiennictwo wybranych regionów Afryki

H1A_W04

 

K_W06

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii wybranych regionów Afryki

   H1A_W04

K_W07

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii wybranych regionów Afryki

H1A_W04

K_W08

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce wybranych regionów Afryki

H1A_W04

 

K_W09

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych regionów Afryki w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

H1A_W04

K_W10

potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe wybranego regionu Afryki

H1A_W04

K_W11

ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji wybranego regionu Afryki

 H1A_W04

K_W12

ma obszerną wiedzę o jednym języku afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili), jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o drugim języku afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) lub języku arabskim

H1A_W03

H1A_W04

H1A_W09

K_W13

ma świadomość złożonej natury wybranego języka afrykańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii danego regionu Afryki

H1A_W09

K_W14

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

H1A_W09

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka afrykańskiego na język polski

H1A_W09

K_W16

ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Afryki 

H1A_W10

K_W17

zna stan badań w zakresie wybranej problematyki wybranego regionu Afryki

H1A_W06

K_W18

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii

H1A_W07

K_W19

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji wybranych regionów Afryki

H1A_W07

K_W20

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

H1A_W08

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

H1A_U01

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Afryki

H1A_U05

K_U03

posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu Afryki

H1A_U04

K_U04

potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii wybranych regionów Afryki do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata

H1A_U02

H1A_U05

K_U05

potrafi prawidłowo usytuować wybrany region Afryki w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego

H1A_U05

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Afryki prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

H1A_U05

K_U07

umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Afryki, a zagadnieniami tradycji i współczesności

H1A_U05

K_U08

potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) wybranego regionu Afryki

H1A_U05

K_U09

potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej wybranego regionu Afryki w typowych sytuacjach profesjonalnych

H1A_U04

K_U10

potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia intelektualne, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultury wybranego regionu Afryki

H1A_U04

K_U11

posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2                              

H1A_U10

K_U12

posługuje się jednym językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz drugim językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) lub językiem arabskim na poziomie co najmniej podstawowym

H1A_U09

H1A_U10

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w wybranym języku afrykańskim

H1A_U10

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z wybranego języka afrykańskiego na język polski

H1A_U10

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultur Afryki poprzez analizę językową/ filologiczną                       

H1A_U08

 

K_U16

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma (stosować reguły standardowej  ortografii) wybranego języka afrykańskiego (amharskiego, hausa lub suahili) i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

H1A_U10

K_U17

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym wybranego regionu Afryki

H1A_U07

K_U18

posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku wybranego regionu Afryki, zna technikę pisania prac seminaryjnych

H1A_U08

 

K_U19

potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową  wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą

H1A_U02

K_U20

potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w języku wybranego regionu Afryki, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych

H1A_U08

K_U21

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej wybranego regionu Afryki w języku polskim oraz w wybranym języku afrykańskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej wybranych regionów Afryki

H1A_U09

K_U22

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku afrykańskim

H1A_U06

H1A_U09

K_U23

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

H1A_U06

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w językach afrykańskich

H1A_U07

K_U25

potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych

H1A_U07

K_U26

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

H1A_U03

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

H1A_K01

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

H1A_K02

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

H1A_K02

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

H1A_K03

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

H1A_K04

H1A_K05

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

H1A_K04

H1A_K05

K_K07

ma świadomość znaczenia kultury krajów Afryki w kulturze światowej

H1A_K05

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej  i językowej wybranego regionu Afryki

H1A_K05

H1A_K06

K_K09

dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe wybranego  regionu Afryki, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

H1A_K01

H1A_K04

H1A_K05