Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka,

Specjalność sinologia

studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

 

 

 

Symbol

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność sinologia.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w specjalności sinologia absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych

WIEDZA

 

K_W01

posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu sinologii i orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W01

K_W02

ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad kulturą

H1A_W02

H1A_W03

K_W03

zna i rozumie podstawowe nurty i pojęcia filozoficzne oraz rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

H1A_W05

K_W04

ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury

H1A_W03

H1A_W07

K_W05

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Chin; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty literackie/ piśmiennictwo Chin

H1A_W04

 

K_W06

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Chin

   H1A_W04

K_W07

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Chin

H1A_W04

K_W08

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Chin

H1A_W04

 

K_W09

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

H1A_W04

K_W10

potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego

H1A_W04

K_W11

ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego

 H1A_W04

K_W12

ma obszerną wiedzę o języku chińskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie)

H1A_W03

H1A_W04

H1A_W09

K_W13

ma świadomość złożonej natury języka chińskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego

H1A_W09

K_W14

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

H1A_W09

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka chińskiego na język polski

H1A_W09

K_W16

ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego

H1A_W10

K_W17

zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego

H1A_W06

K_W18

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, religioznawstwa, historii, sztuki i estetyki

H1A_W07

K_W19

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Chin

H1A_W07

K_W20

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

H1A_W08

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

H1A_U01

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu

H1A_U05

K_U03

posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii Chin

H1A_U04

K_U04

potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Chin do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata

H1A_U02

H1A_U05

K_U05

potrafi prawidłowo usytuować Chiny i chiński krąg cywilizacyjny  w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego

H1A_U05

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Chin i chińskiego kręgu językowego (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

H1A_U05

K_U07

umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Chin i chińskiego kręgu językowego (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności

H1A_U05

K_U08

potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) Chin

H1A_U05

K_U09

potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Chin Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego w typowych sytuacjach profesjonalnych

H1A_U04

K_U10

potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia intelektualne, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultury Chin i chińskiego kręgu cywilizacyjnego

H1A_U04

K_U11

posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (jęz. zachodnie)                           

H1A_U10

K_U12

posługuje się językiem chińskim na poziomie B2

H1A_U09

H1A_U10

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku chińskim

H1A_U10

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka chińskiego na język polski

H1A_U10

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Chin poprzez analizę językową/ filologiczną                       

H1A_U08

 

K_U16

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma chińskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

H1A_U10

K_U17

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Chin

H1A_U07

K_U18

posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku chińskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych

H1A_U08

 

K_U19

potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą

H1A_U02

K_U20

potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w języku chińskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych

H1A_U08

K_U21

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Chin w języku polskim oraz obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin

H1A_U09

K_U22

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz chińskim

H1A_U06

H1A_U09

K_U23

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

H1A_U06

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i chińskim

H1A_U07

K_U25

potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych

H1A_U07

K_U26

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

H1A_U03

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

H1A_K01

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

H1A_K02

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

H1A_K02

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

H1A_K03

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

H1A_K04

H1A_K05

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

H1A_K04

H1A_K05

K_K07

ma świadomość znaczenia kultury Chin w kulturze światowej

H1A_K05

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin

H1A_K05

H1A_K06

K_K09

dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe Chin, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

H1A_K01

H1A_K04

H1A_K05