ZAŁĄCZNIK 1B

                                                                                             

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

 

Studia wschodnie są interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia odnoszącym się do dwóch obszarów: nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Zajęcia obejmują zarówno podstawy metodologiczne poszczególnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, jak i kompleks zagadnień odnoszących się do historii, polityki, kultury i spraw społecznych obszaru postkomunistycznego.

Efekty kierunkowe zostały opracowane na podstawie dotychczasowej podstawy prawnej - unikatowego standardu kształcenia zaakceptowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy uwzględnieniu zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego.

 

 

STUDIA WSCHODNIE

Pierwszego stopnia, licencjackie

Profil ogólnoakademicki

 

Symbol

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku studia wschodnie absolwent:

Odniesienie do efektów kształc. dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 

 WIEDZA

 

K_W01

posiada elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych

 i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary

i społeczeństwa w zakresie przedmiotowego obszaru studiów

(Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa), w tym także pochodzącą ze źródeł rosyjskojęzycznych

 

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W06

S1A_W01

S1A_W09

S1A_W11

K_W02

ma wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych

 i kulturowych

H1A_W05

H1A_W06

H1A_W07

H1A_W08

H1A_W10

S1A_W02

S1A_W04

S1A_W10

K_W03

zna podstawowe dziedziny wiedzy o kulturze, posługuje się aparatem pojęciowym dyscypliny, ma wiedzę na temat podstawowych dziedzin kultury w zakresie przedmiotowego obszaru studiów

H1A_W01

H1A_W02 H1A_W05 H1A_W06

H1A_W07

H1A_W09

K_W04

rozumie podstawowe terminy i pojęcia oraz zna najważniejsze teorie socjologiczne

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W06

S1A_W01

S1A_W06

K_W05

rozumie istotę procesów demograficznych, zna metody

i narzędzia statystyczne

H1A_W03

S1A_W05

S1A_W06 S1A_W08

K_W06

zna podstawowe pojęcia teorii polityki i potrafi je rozróżniać

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W06

S1A_W01

K_W07

zna podstawowe pojęcia ekonomiczne, rozumie zasady

i mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej oraz jej wpływ na gospodarki obszaru studiów

 

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W06

S1A_W03

S1A_W06

S1A_W08

S1A_W11

K_W08

rozumie współcześnie zachodzące przemiany polityczne w regionie, ich genezę i uwarunkowania

 

H1A_W04

S1A_W02

S1A_W03

S1A_W05

S1A_W07

S1A_W08

S1A_W09

S1A_W11

K_W09

zna podstawowe pojęcia geograficzne, dostrzega wieloaspektowe powiązania między elementami środowiska a działalnością człowieka

H1A_W03

H1A_W05

 

K_W10

posiada podstawową wiedzę o historii literatury i sztuki w zakresie przedmiotowego obszaru studiów, w tym także pochodzącą ze źródeł rosyjskojęzycznych

 

H1A_W01

H1A_W02

H1A_W05

H1A_W07

H1A_W09

H1A_W10

K_W11

wykazuje się wiedzą o społeczeństwach regionu, ich stratyfikacji i funkcjonowaniu, w tym także pochodzącą ze źródeł rosyjskojęzycznych

 

 

H1A_W04

S1A_W02

S1A_W04

S1A_W05

S1A_W06

S1A_W07

S1A_W08

S1A_W11

K_W12

posiada wiedzę na temat lokalnych stosunków politycznych i gospodarczych, w tym także pochodzącą ze źródeł rosyjskojęzycznych

 

H1A_W04

S1A_W03

S1A_W04

S1A_W08

S1A_W09

S1A_W11

K_W13

zna specyfikę narodowościową i wyznaniową regionu oraz genezę i istotę konfliktów narodowościowych i etnicznych, w tym także pochodzące ze źródeł rosyjskojęzycznych

 

H1A_W04

S1A_W04

S1A_W05

S1A_W06

S1A_W07

S1A_W08

S1A_W09

K_W14

posiada wiedzę o stosunkach Wschód – Zachód oraz o pozycji Polski w tych relacjach, w tym także pochodzącą ze źródeł rosyjskojęzycznych

 

H1A_W03

H1A_W06

S1A_W03

S1A_W08

K_W15

rozumie cele i zasady polityk wspólnotowych

 

H1A_W08

H1A_W10

S1A_W02

S1A_W07

S1A_W08

S1A_W10

K_W16

posiada wiedzę na temat kluczowych wydarzeń historycznych w regionie i historycznego kontekstu współczesnych zjawisk politycznych, w tym także pochodzącą ze źródeł rosyjskojęzycznych

 

H1A_W03

H1A_W04

H1A_W06

S1A_W06

S1A_W08

S1A_W09

 

 

 UMIEJĘTNOŚCI

 

K_U01

posiada umiejętność analizowania i opracowywania wybranych zagadnień dotyczących danego regionu

 

H1A_U02

S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U04

S1A_U07

S1A_U09

S1A_U10

 

K_U02

posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii, umie analizować materiały źródłowe, rozumie podstawy tożsamości historycznej narodów regionu, dostrzega współzależności  etniczno-kulturowe między  państwami regionu

 

H1A_U01

H1A_U02 H1A_U04 H1A_U06

S1A_U06

K_U03

posiada umiejętności umożliwiające rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze

 

H1A_U02 H1A_U04 H1A_U07

S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U08

K_U04

potrafi dotrzeć do źródeł niezbędnych do przygotowania pracy naukowej, korzystać z zasobów bibliotecznych i archiwalnych, konstruować założenia pracy, stawiać tezy i wyciągać wnioski oraz właściwie ją opracować pod względem edytorskim; zna rodzaje wypowiedzi pisemnej

H1A_U01 H1A_U02

H1A_U03 H1A_U06

H1A_U08 

S1A_U09

K_U05

posiada umiejętności sporządzania przypisów, zapisywania tekstów obcojęzycznych (transkrypcja, transliteracja), cytowania źródeł in extenso; sporządzania fiszek bibliograficznych i merytorycznych, posługiwania się Internetem w pracy naukowej

 

 

H1A_U01 H1A_U08

S1A_U09

 

K_U06

posługuje się właściwą metodologią i terminologią przy pisaniu prac seminaryjnych

H1A_U01 H1A_U02 H1A_U06 H1A_U08

S1A_U09

 

K_U07

umie stosować kategorie socjologiczne do analizy zjawisk społecznych

 

H1A_U07 H1A_U08 H1A_U09 S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U08

S1A_U09

S1A_U10

K_U08

 potrafi stosować podstawowe pojęcia teorii polityki do analizy zjawisk politycznych

 

H1A_U02 H1A_U07 H1A_U08 H1A_U09

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U08

S1A_U09

S1A_U10

K_U09

potrafi identyfikować potencjalnie konfliktowe obszary w obrębie regionu ( konflikty religijne, etniczne, polityczne)

 

S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U08

K_U10

umie analizować dzieła sztuki najnowszej i literatury

H1A_U02 H1A_U03 H1A_U04 H1A_U05

S1A_U06

S1A_U07

S1A_U08

K_U11

rozróżnia specyficzne powiązania systemowe

 

 

H1A_U02 H1A_U07

S1A_U01

S1A_U03

S1A_U07

S1A_U08

K_U12

dysponuje znajomością języka rosyjskiego i innego obcego na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

 

H1A_U03

H1A_U05

H1A_U07

H1A_U08

H1A_U09

H1A_U10

S1A_U09

S1A_U10

S1A_U11

 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

K_K01

jest specjalistą przygotowanym do pracy w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych,

(3) przedsiębiorstwach oraz (4) organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową z krajami regionu

H1A_K02 H1A_K03

S1A_K02

S1A_K03 S1A_K05

S1A_K07

K_K02

zdobyta wiedza i umiejętności  dają absolwentowi możliwość  przystosowania się do wymogów pracodawcy

 

H1A_K01 H1A_K02 H1A_K03

S1A_K01

S1A_K02

S1A_K03

K_K03

rozumie skutki zagospodarowania powierzchni Ziemi w skali globalnej i regionalnej

S1A_K05

K_K04

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

H1A _K01
H1A_ K04

S1A_K01
S1A_K07

K_K05

docenia znaczenie nauk humanistycznych i społecznych

 i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych związanych z normami społecznymi i ładem międzynarodowym

 

H1A_K03

H1A_K04

S1A_K03

S1A_K04

 

K_K06

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych

 

H1A_K01 H1A_K02 H1A_K03

H1A_K04 H1A_K05 H1A_K06 S1A_K01

S1A_K02

S1A_K03

S1A_K04

S1A_K05

S1A_K07

K_K07

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

 

H1A_K02

H1A_ K04

H1A_ K05
S1A_K04

K_K08

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

H1A_K02

H1A_K03
H1A_K04

S1A _K02

S1A _K03

S1A _K04

 

K_K09

jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

H1A_K01

H1A_K02

S1A _K01

S1A _K02

S1A _K05

S1A _K06

S1A _K07

K_K10

na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

H1A_K03

H1A_K04

S1A _K04

S1A _K05

S1A _K06

S1A _K07

K_K11

efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

H1A_K01

H1A_K03

S1A _K01

S1A _K03

S1A _K06

S1A _K07

K_K12

wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym

H1A_K02

H1A_K03 H1A_K04

H1A_K05

H1A_K06

S1A _K02

S1A _K03

S1A _K05

K_K13

ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

H1A_K04

H1A_K05

H1A_K06

S1A _K04

S1A_K05

S1A _K06

K_K14

ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

H1A_K03

H1A_K04

H1A_K06

S1A _K04

K_K15

odczuwa potrzebę doskonalenia zawodowego i jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia

H1A_K01 H1A_K03 H1A_K04

S1A _K01

S1A _K03

S1A _K04

S1A _K06