Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność japonistyka

studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki

 

 

 

 

Symbol

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka,

specjalność japonistyka

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia w specjalności japonistyka absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych

WIEDZA

K_W01

ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii lub sztuki i estetyki

H2A_W01

H2A_W02

K_W02

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki) w perspektywie porównawczej

H2A_W03

H2A_W05

 

K_W03

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki)

H2A_W04

K_W04

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim

H2A_W09

K_W05

ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Japonii oraz o ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie

H2A_W06

K_W06

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Japonii właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub filozofii i studiów nad kulturą

H2A_W07

K_W07

zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Japonii

H2A_W07

K_W08

ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii

H2A_W10

K_W09

ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku japońskim (współczesnym i klasycznym)

H2A_W09

K_W10

ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

H2A_W01

K_W11

zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej

H2A_W08

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

H2A_U01

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu, również na podstawie materiałów źródłowych

H2A_U02

K_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz  rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej

H2A_U03

K_U04

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu japonistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych

H2A_U04

K_U05

potrafi zastosować wiedzę z zakresu japonistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych

H2A_U04

K_U06

potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami

H2A_U02

K_U07

potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych Japonii a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi  

H2A_U01

H2A_U02

K_U08

potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

H2A_U02

H2A_U05

K_U09

umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności

H2A_U01

H2A_U02

H2A_U05

K_U10

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Japonii w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa lub historii stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu japonistyki

H2_U05

K_U11

potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Japonii

H2A_U05

K_U12

potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Japonii

H2A_U07

K_U13

potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury/piśmiennictwa Japonii

H2A_U07

H2A_U11

K_U14

posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ (jęz. zachodnie)

H2A_U11

K_U15

posługuje się językiem japońskim na poziomie B2+

H2A_U11

K_U16

potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Japonii

H2A_U08

K_U17

potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w języku japońskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

H2A_U03

H2A_U09

 

K_U18

posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim oraz japońskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii

H2A_U10

K_U19

posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim

H2A_U09

K_U20

posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

H2A_U06

K_U21

potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim

H2A_U08

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

H2A_K01

K_K02

potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

H2A_K02

K_K03

potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

H2A_K02

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

H2A_K03

K_K05

jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                           

H2A_K01

K_K06

ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych  i politycznych oraz procesów gospodarczych      

H2A_K03

H2A_K04

K_K07

rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o wybranym regionie

H2A_K04

H2A_K05

K_K08

rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz japońskiej

H2A_K05

K_K09

dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Japonii, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną

H2A_K01

H2A_K02

H2A_K06

K_K10

aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Japonii

H2A_K04

H2A_K05

H2A_K06

K_K11

aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii

H2A_K04

H2A_K05

H2A_K06

K_K12

potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

H2A_K04