MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWWydziałowe Pracownie Specjalizacyjne

Na WO powołano 4 pracownie specjalizacyjne:

 • języków – kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk; stały zespół: prof. dr hab. Nina Pawlak, dr hab. Irena Kałużyńska;

 • literatur i kultur – kierownik: prof. dr hab. Danuta Stasik; stały zespół: dr hab. Janusz Krzywicki, prof. UW, dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka;

 • filozofii i religii – kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW; stały zespół: dr hab. Katarzyna Pachniak, prof. UW, dr hab. Shoshana Ronen, prof. UW, dr hab. Ewa Siwierska;

 • dziejów i zagadnień społeczno-politycznych – kierownik: prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska; stały zespół: dr hab. Paulina Lewicka, dr Hanna Rubinkowska-Anioł.

 

1. W ramach pracowni organizuje się konwersatorium orientalistyczne:

 • I rok studiów drugiego stopnia, 2 semestry po 10 godzin, rozliczane rocznie, zakończone zaliczeniem na ocenę, 4 punkty ECTS;

 • odbywa się raz w miesiącu, w środy (kolejno – pracownia filozofii i religii, języków, literatur i kultur, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych), po 2 godziny zegarowe, 16.40–18.40, w Sali Schayera (A + B);

 • końcowe zaliczenie ustne (student przygotowuje max. 15-minutowe wystąpienie na wybrany temat, zaakceptowany przez kierownika pracowni lub osobę przez niego wskazaną, wygłasza je przed co najmniej trzyosobową komisją, odpowiada na pytania z nim związane), warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego – obecność na wszystkich zajęciach.

 

2. Przedmiot metodologiczny:

 • I rok studiów drugiego stopnia, 2 semestry wykładu po 30 godzin, rozliczany rocznie, zakończony egzaminem, 6 punktów ECTS;

 • Wydział zapewnia studentom uczestniczącym w każdej pracowni co najmniej jeden przedmiot metodologiczny, zaproponowany przez kierownika;

 • studenci mogą zaliczyć jako przedmiot metodologiczny inny przedmiot, spoza WO, wymaga to jednak zgody Prodziekana ds. studenckich (konieczne złożenie podania z pozytywną opinią promotora).

 

3. Kierunkowe przedmioty do wyboru:

 • I rok studiów drugiego stopnia, wykład lub ćwiczenia, zaliczenie na ocenę lub egzamin, 60 godzin, co najmniej 5 punktów ECTS;

 • student wybiera przedmiot dowolnie z oferty WO lub UW;

 • wydziałową ofertę przedmiotów do wyboru ogłasza się na stronie internetowej WO.


Sz.P. Studenci I roku studiów drugiego stopnia
mający uczęszczać na zajęcia

Pracowni Dziejów i Zagadnień Społeczno-Politycznych
Wydział Orientalistyczny

 

W roku akademickim 2016/17 studenci zainteresowani konwersatorium w ramach Pracowni Dziejów i Zagadnień Społeczno-Politycznych powinni sami wybrać zajęcia o charakterze metodologicznym z oferty Instytutu Historycznego w wymiarze:

2 semestry zajęć po 30 godzin; zajęcia zakończone egzaminem lub zaliczeniem na ocenę, łącznie 6 punktów ECTS

W tym celu należy wystąpić z podaniem z USOSa (w którym wskazany będzie wybrany przedmiot i jego wymiar godzinowo/punktowy) do wicedyrektora ds. studenckich Instytutu Historycznego UW i złożyć je w tamtejszym sekretariacie.

Wcześniej jednak należy uzyskać:

- zgodę (podpis) prowadzącego wybrane zajęcia w Instytucie Historycznym. Proszę powołać się na oficjalną zgodę prodziekana Wydziału Historycznego dr hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego na uczestnictwo studentów Pracowni Dziejów WO w wybranych zajęciach metodologicznych IH;

- pozytywną opinię kierownika Pracowni, prof. Ewy Pałasz-Rutkowskiej (lub zastępcy)

- zgodę prodziekana ds. studenckich Wydziału Orientalistycznego dr Marty Widy-Behiesse.

Prosimy o dokładne przejrzenie oferty Instytutu Historycznego (tabelka), zarówno na studiach I, jak i II stopnia, a zwłaszcza programu bloków tematycznych na studiach magisterskich.  

Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska


KONWERSATORIA:
 

Kalendarium konwersatoriów orientalistycznych w roku akad. 2016/2017
(sem. zim., sem. let.)

 


 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo